Conditionaliteit energiebesparing ETS-installaties

Gepubliceerd op:
9 januari 2024
Laatst gecontroleerd op:
18 januari 2024

Neemt uw bedrijf deel aan het Europese Emissiehandelssysteem (EU ETS)? En vraagt u gratis emissierechten aan? In de toewijzingsperiode 2026 – 2030 gelden extra voorwaarden voor gratis emissierechten. Een van deze voorwaarden heeft te maken met het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Dit is de conditionaliteit energiebesparing.  

Let op: de officiële wettekst van deze regeling staat nog niet in de Staatscourant. Het is daarom mogelijk dat wij de informatie op deze pagina nog wijzigen. 

Het EU ETS

In het EU ETS handelen bedrijven in CO2-emissierechten. Met 1 emissierecht mag een bedrijf 1 ton CO2 uitstoten. In Nederland zijn ongeveer 400 bedrijven verplicht deel te nemen aan het EU ETS. Samen zijn ze verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de nationale CO2-uitstoot. Soms krijgen bedrijven een deel van de emissierechten gratis. 

Gratis emissierechten

Om in aanmerking te komen voor gratis emissierechten doet u een aanvraag bij de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). De conditionaliteit energiebesparing is onderdeel van de aanvraag. Hiervoor dient u een implementatieverslag of melding in. De beoordeling loopt via RVO. Hierin toont u aan dat uw installatie voldoet aan de conditionaliteit energiebesparing. U houdt daarbij rekening met het volgende:  

U heeft een EED-auditplicht

Wanneer uw bedrijf een EED auditplicht heeft, laat uw implementatieverslag zien dat u:  

 • energiebesparende maatregelen uit de EED-auditplicht uitvoerde. Het gaat om maatregelen met een terugverdientijd van 3 jaar of minder uit de auditperiode 2019-2022. Of dat u 
 • vergelijkbare energiebesparende maatregelen uitvoerde. Het is mogelijk dat uw installatie minder CO2-uitstoot met een andere maatregel dan uit de EED-audit. Deze maatregel is toegestaan als deze evenveel CO2-uitstoot vermindert. U moet dit kunnen onderbouwen.

Uitzonderingen

Voor energiebesparende maatregelen waarvan de investeringskosten te hoog zijn gelden uitzonderingen. In de Verordening kosteloze toewijzing van emissierechten (link volgt nog) van de Europese Commissie staan de volgende uitzonderingen: 

 • de investeringskosten zijn hoger dan de volgende drempels (de aanvraag voor de eerste toewijzing vindt hierbij plaats in 2024):
  • 5% van de jaarlijkse omzet of 25% van de winst van de installatie. De omzet of winst is berekend op basis van het jaarlijkse gemiddelde over de kalenderjaren 2021, 2022 en 2023. 
  • 50% van het gemiddelde economische equivalent van het aantal rechten dat zou worden gekort. Dit is gebaseerd op de gemiddelde prijs van een emissierecht in het kalenderjaar 2023. 
 • de aanbeveling uit het EED-auditverslag, certificerings- of keurmerkrapportage leidt niet tot energiebesparing binnen de industriële processen die in de installatie worden uitgevoerd;
 • de installatie-specifieke omstandigheden deden zich nog niet voor. De omstandigheden zijn inclusief geplande of ongeplande onderhoudsperioden waarop de berekening van de terugverdientijd is gebaseerd.

U diende geen EED-auditverslag in 

Het is mogelijk dat u aan uw EED-auditplicht voldeed, zonder dat u een EED-auditverslag indiende. U deed dit door het doorgeven van:

 •  een ISO 50001-of ISO 14001-certificering in combinatie met ISO 14051; of 
 •  een door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat erkend keurmerk. 

In dat geval heeft u het certificerings- of keurmerkrapportage nodig als vervanging voor het EED-auditverslag. U kunt daarna de stappen volgen van het EED-auditverslag.  

U heeft geen EED-auditplicht

Heeft u geen EED auditplicht? Dan meldt u dit en licht het toe in het formulier.

Beperking implementatieverslag

Uw implementatieverslag mag beperkt zijn tot de maatregelen voor energiebesparing op uw installatie. U geeft alleen maatregelen op met een terugverdientijd van 3 jaar of minder uit het EED-auditverslag, de certificerings- of keurmerkrapportage uit de periode 2019 - 2022.

Implementatieverslag of melding indienen

Voor de conditionaliteit energiebesparing dient u een implementatieverslag of melding in. Dit indienen is een onderdeel van de aanvraag voor gratis emissierechten. U gebruikt hiervoor onderstaande sjablonen. Het gaat om een Word én Excel bestand. U vult beide bestanden in en sluit ze bij in het formulier op Mijn RVO. Wanneer nodig voegt u daarbij ook uw EED-auditverslag of rapportage van uw ISO-certificering of keurmerk toe.  
U heeft voor het indienen eHerkenning niveau 2+ nodig, met machtiging RVO-diensten niveau eH2+.

Let op: de deadline voor het indienen van uw verslag of melding is 30 april 2024.  

Intermediair inschakelen

U kunt ook een intermediair toestemming geven om voor u te rapporteren. Gebruik daarvoor het machtigingsformulier hieronder. Schakelt u een intermediair in? Dan hoeft u geen eHerkenningsmiddel aan te vragen. U blijft wel zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de rapportage. Het bewijs van uw machtiging aan de intermediair hoeft u niet op te sturen, maar u moet deze machtiging wel kunnen tonen als wij ernaar vragen.

Beoordeling

Wij beoordelen uw aanvraag en brengen een advies uit aan de NEa. In het najaar 2024 informeert de NEa u over het advies. 

Geen implementatieverslag of melding?

Wanneer u geen implementatieverslag of melding indient, geven wij een negatief advies aan de NEa. U loopt dan het risico dat u door de NEa tot 20% wordt gekort op de toewijzing van gratis emissierechten voor de periode 2026 – 2030.

Wet en regelgeving

 • Verdere regels en voorwaarden over de aanvraag van gratis rechten vindt u op de website van de NEa
 • Regeling handel in emissierechten (link volgt) 

Meer informatie of vragen?

Stuur voor meer informatie een mail naar conditionaliteit-ETS@rvo.nl of neem contact met ons op.

Voor overige vragen over de toewijzing van gratis emissierechten kunt u contact opnemen met de helpdesk van de NEa

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?