CE-markering: bemestingsproducten

Gepubliceerd op:
12 augustus 2022
Laatst gecontroleerd op:
3 april 2023

Bent u fabrikant of importeur van bemestingsproducten? En levert u aan afnemers in de Europese Economische Ruimte (EER, dat wil zeggen: alle EU-landen en Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)? Dan heeft u 2 mogelijkheden in het toepassen van de productwetgeving.

Bemestingsproducten zijn stoffen, mengsels, micro-organismen of andere materialen, bedoeld voor het aanbrengen op planten (of hun rhizosfeer) of op paddenstoelen (of hun mycosfeer).

Ook kunnen bemestingsproducten zijn bedoeld voor het vormen van een rhizo- of mycosfeer die:

 • planten of paddenstoelen van voedingsstoffen voorzien; of
 • planten of paddenstoelen beter voedingstoffen laten opnemen.

Om deze bemestingsproducten op de Europese markt te brengen kunt u:

 1. de producten aanbieden volgens de nationale wetgeving van het bestemmingsland in de EU waaraan u levert of volgens de algemene regels die gaan over vrij verkeer en wederzijdse erkenning (pdf).
 2. de producten aanbieden als EU-bemestingsproducten met CE-markering. Dit kan alleen als zij voldoen aan alle toepasselijke milieu-, veiligheids- en etiketteringsvoorschriften van Verordening (EU) 2019/1009 die gaan over het op de markt aanbieden van EU-bemestingsproducten.

Hieronder leest u meer over optie 2 en de Verordening (EU) 2019/1009. De term 'bemestingsproducten binnen de EU' verderop in deze tekst doelt op EU-bemestingsproducten die worden aangeboden met een CE-markering, zoals beschreven in de verordening.

Fertilizing Products Regulation (FPR)

Verordening (EU) 2019/1009 wordt ook wel de Fertilizing Products Regulation (FPR) genoemd. In deze verordening zijn ook grenswaarden opgenomen voor giftige verontreinigingen om de bodem te beschermen en gezondheids- en milieurisico's te verminderen.

Uitsluitingen

Verordening (EU) 2019/1009 geldt niet bij:

Producteisen

Als fabrikant of importeur van EU-bemestingsproducten zorgt u dat deze voldoen aan de wettelijke eisen genoemd in bijlage I, bijlage II en bijlage III van Verordening (EU) 2019/1009.

Veiligheids- en kwaliteitseisen

Bijlage I verdeelt bemestingsproducten in zogenoemde productfunctiecategorieën (PFC's) en stelt per categorie specifieke veiligheids- en kwaliteitseisen vast. Tot deze PFC's behoren:

 • organische, anorganische en organo-minerale meststoffen;
 • kalkmeststoffen;
 • bodemverbeteraars;
 • groeimedia;
 • remmers (inhibitoren);
 • biostimulanten voor planten; en
 • bemestingsproductenblends.

Eisen voor de bestandsdelen

Bemestingsproducten binnen de EU mogen alleen bestanddelen bevatten die voldoen aan de gestelde eisen voor zogenaamde bestanddelencategorieën (CMC's) genoemd in bijlage II van de verordening. Tot deze CMC’s behoren:

 • stoffen en mengsels als primair materiaal;
 • planten, delen van planten of plantenextracten;
 • compost;
 • digestaat;
 • bijproducten van de levensmiddelenindustrie;
 • micro-organismen;
 • polymeren;
 • afgeleide producten van dierlijke bijproducten;
 • neergeslagen fosfaatzouten;
 • thermische-oxidatiematerialen;
 • en via pyrolyse en vergassing verkregen materialen.

Etiketteringsvoorschiften

Daarnaast zorgt u dat de producten voldoen aan de etiketteringsvoorschiften van bijlage III van de verordening. Raadpleeg hiervoor ook de mededeling van de Europese Commissie over hoe het etiket eruit moet zien.

Geharmoniseerde normen

Bemestingsproducten binnen de EU die overeenstemmen met de geharmoniseerde normen die daarop van toepassing zijn (nog in ontwikkeling) of met de gemeenschappelijke technische specificaties (Engelstalig), moeten voldoen aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op die normen.

In Nederland kunt u informatie over normen aanvragen bij norminstituut NEN.

Technische documentatie

Als fabrikant stelt u een technische documentatie op volgens de aanwijzingen van de toepasselijke conformiteitbeoordelingsprocedure (module A, A1, B, C of D1) van de verordening.

De documentatie moet aantonen dat het bemestingsproduct binnen de EU voldoet aan de toepasselijke eisen beschreven in bijlage IV, deel II van de verordening. U bewaart de technische documentatie tot 5 jaar nadat u het betreffende bemestingsproduct binnen de EU in de handel heeft gebracht.

Conformiteitsbeoordeling

Om zeker te stellen dat een bemestingsproduct binnen de EU voldoet aan de wettelijke producteisen moet u als fabrikant een conformiteitsbeoordelingsprocedure (laten) uitvoeren volgens de aanwijzingen in bijlage IV, deel I van de verordening.

Afhankelijk van de daarin beschreven toepasselijke module (A, A1, B/C of D1) moeten bemestingsproducten binnen de EU worden beoordeeld door een notified body (Engelstalig).

EU-conformiteitsverklaring

Artikel 16 van de verordening eist dat u als fabrikant een EU-conformiteitsverklaring opstelt. Daarin vermeldt u dat is aangetoond dat uw EU-bemestingsproduct overeenstemt met de eisen van de verordening. Zorg ervoor dat de verklaring overeenstemt met het model in Bijlage V en dat het de elementen uit de toepasselijke modules van bijlage IV bevat.

Door het opstellen van een EU-conformiteitsverklaring neemt u volledige verantwoordelijkheid voor de conformiteit van het EU-bemestingsproduct met de eisen van de verordening. Op verzoek stelt u een kopie van de EU-conformiteitsverklaring ter beschikking aan andere marktdeelnemers.

CE-markering

Als fabrikant brengt u de CE-markering aan op de verpakking van het bemestingsproduct binnen de EU of – als het onverpakt wordt geleverd – op een bij het product gevoegd document.

U brengt de CE-markering aan voordat u het bemestingsproduct binnen de EU in de handel brengt. De CE-markering wordt gevolgd door het identificatienummer van de notified body die betrokken was bij de conformiteitsbeoordeling.

Overige voorschriften

Als fabrikant zorgt u dat op de verpakking van bemestingsproducten die u binnen de EU in de handel brengt, het volgende is aangebracht:

 • een typenummer; of
 • een partijnummer; of
 • een ander identificatiemiddel.

Ook vermeldt u:

 • uw naam;
 • de geregistreerde handelsnaam of het geregistreerd merk; en
 • het postadres waarop men contact met u kan opnemen.

Op producten die worden geïmporteerd van buiten de EU en op naam staan van de oorspronkelijke fabrikant moeten ook de contactgegevens van de importeur worden vermeld.

Bij onverpakte bemestingsproducten binnen de EU vermeldt u de vereiste informatie in een begeleidend document.

De wettelijke verplichtingen van fabrikanten, gemachtigden, importeurs en distributeurs worden beschreven in artikel 6 t/m 12 van de verordening.

Wet- en regelgeving

Europese wetgeving

Nederlandse wetgeving

Vragen over EU-wetgeving?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?