CE-markering: uitrusting voor zeeschepen (2014/90/EU)

Laatst gecontroleerd op:
5 april 2022
Gepubliceerd op:
4 februari 2010

Levert u uitrusting zoals reddingsmiddelen, brandbeveiligingsapparatuur, navigatieapparatuur en radiocommunicatieapparatuur aan EU-zeeschepen? Houdt u dan rekening met de eisen die Richtlijn 2014/90/EU stelt aan deze uitrusting, waaronder de stuurwielmarkering.

Vragen over CE-markering?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen? Stel uw vraag via het contactformulier. 

Als fabrikant bent u de eerst verantwoordelijke dat uw product voldoet aan Richtlijn 2014/90/EU. Importeert u producten van buiten de EU, dan moet u erop toezien dat de buitenlandse fabrikant de richtlijn heeft nageleefd.

Doel van de richtlijn

Het doel van de richtlijn is het verbeteren van de veiligheid op zee en het voorkomen van verontreiniging van de zee, door het uniform toepassen van internationale 'instrumenten' (verdragen, resoluties en circulaires) van de International Maritime Organization (IMO) (in het Engels). Deze instrumenten gaan over het plaatsen van uitrusting aan boord van EU-zeeschepen en het waarborgen van het vrije verkeer van uitrusting binnen de EU.

Internationale verdragen

De internationale verdragen waarnaar de richtlijn verwijst zijn:

Op grond van deze instrumenten is goedkeuring van de bevoegde instantie(s) van de vlaggenstaat vereist, ongeacht of het schip zich in de EU bevond toen de uitrusting werd geplaatst.

Uitsluitingen

De richtlijn geldt niet voor uitrusting die vóór de datum van inwerkingtreding van de richtlijn aan boord van een schip was geplaatst of voor uitrusting die niet in de internationale verdragen staat. De richtlijn is evenmin van toepassing op uitrusting waarvoor geen internationale geharmoniseerde beproevingsnormen zijn vastgesteld.

Producteisen

Als fabrikant bent u ervoor verantwoordelijk dat de uitrusting voldoet aan de in de internationale instrumenten vastgelegde eisen. Het gaat om eisen over het ontwerp, de constructie en de prestaties die van toepassing zijn op het moment waarop die uitrusting aan boord is geplaatst.

U moet dit aantonen aan de hand van de door de IMO en normalisatie-instellingen ontwikkelde internationale technische specificaties en beproevingsnormen voor de uitrusting.

Informatie over de genoemde normen kunt u opvragen bij het normalisatie-instituut NEN.

Bijzonderheden

Artikelen 12 tot en met 14 van de richtlijn beschrijven de wettelijke verplichtingen voor fabrikanten, importeurs en distributeurs van uitrusting. Deze verplichtingen gaan over:

  • conformiteit en conformiteitsbeoordeling van de producten;
  • opstellen technische documentatie;
  • meeleveren veligheidsinstructies en -informatie;
  • vermelding product-identificatienummers en naam/postadres van de fabrikant en importeur op het product;
  • aanbrengen of controleren van de stuurwielmarkering;
  • opstellen en meeleveren van de EU-conformiteitsverklaring.

Producten onder de richtlijn scheepsuitrusting kunnen ook vallen onder een of meer van de volgende richtlijnen:

Conformiteitsbeoordeling

De conformiteitsbeoordelingsprocedures staan in Artikel 15 en bijlage II van de richtlijn. De fabrikant moet de conformiteitsbeoordeling laten uitvoeren door een notified body. Daarbij kan de fabrikant kiezen voor een procedure volgens een EG-typeonderzoek of een EG-eenheidskeuring. Is een notified body betrokken geweest bij de productiecontrolefase van de uitrusting, dan moet diens unieke identificatienummer op het goedgekeurde product staan.

Technische documentatie

Fabrikanten van uitrusting stellen een technische documentatie van hun producten op en bewaren deze tenminste 10 jaar nadat de stuurwielmarkering is aangebracht. De documentatie heeft betrekking op het ontwerp, de fabricage en de werking van de uitrusting. Zij omvat een risicoanalyse en risicobeoordeling en vermeldt alle toepasselijke eisen voor de uitrusting.

EU-conformiteitsverklaring

Als de conformiteitsbeoordeling aantoont dat de uitrusting voldoet aan alle toepasselijke eisen, dan stelt de fabrikant een EU-conformiteitsverklaring op volgens de instructies in Artikel 16 van de richtlijn. U bewaart deze tenminste 10 jaar nadat de stuurwielmarkering is aangebracht. Ook moet de EU-conformiteitsverklaring worden meegeleverd bij het plaatsen van de uitrusting op zeeschepen.

Stuurwielmarkering

Voldoet de uitrusting van zeeschepen aan de vereisten van de richtlijn, dan brengt de fabrikant een stuurwielmarkering aan op het betreffende product. In plaats van of in aanvulling op de stuurwielmarkering kunt u een elektronisch label aan uw product bevestigen. Dit moet markttoezicht vergemakkelijken en namaak voorkomen. Meer aanwijzingen vindt u in Artikel 9 tot en met 11 en Bijlage I van de richtlijn.

Meer informatie

Bent u tevreden over deze pagina?