CE-markering liften en veiligheidscomponenten voor liften (2014/33/EU)

Laatst gecontroleerd op:
5 april 2022
Gepubliceerd op:
4 oktober 2013

Bent u installateur van liften of leverancier van veiligheidscomponenten van liften? Mogelijk krijgt u dan te maken met CE-markering. Als installateur of fabrikant bent u de eerst verantwoordelijke voor CE-markering. Importeert u veiligheidscomponenten van buiten de EU, dan moet u controleren dat de buitenlandse fabrikant CE-markering heeft toegepast volgens de richtlijn. Ook distributeurs moeten producten controleren op CE-markering.

Vragen over CE-markering?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen? Stel uw vraag via het contactformulier. 

Richtlijn 2014/33/EU beoogt het toestaan van de verkoop van liften en veiligheidscomponenten voor liften in de Europese Economische Ruimte (EER). Ook zorgt de richtlijn voor een hoog veiligheidsniveau voor liftgebruikers en onderhoudspersoneel van liften.

Voor welke liften geldt de richtlijn?

De richtlijn heeft betrekking op vast opgestelde liften in gebouwen en bouwwerken die bestemd zijn voor het vervoer van:

 • personen;
 • personen en goederen;
 • goederen, voorzover de lift ook gemakkelijk toegankelijk is voor personen en is uitgerust met bedieningsapparatuur binnen bereik van deze personen.

De richtlijn definieert liften als hijs- of werktuigen die:

 • bepaalde niveaus bedienen met behulp van dragers die langs starre - ten opzichte van het horizontale vlak meer dan 15 graden hellende - geleiders bewegen;
 • vaste - ten opzichte van het horizontale vlak meer dan 15 graden hellende - banen volgen, al dan niet langs starre geleiders.

Uitsluitingen

De richtlijn is niet van toepassing op:

 • hijs- en hefwerktuigen met een maximumsnelheid van 0,15 meter per seconde;
 • bouwliften;
 • kabelinstallaties en kabelsporen;
 • liften voor militaire of politiële doeleinden;
 • hijs- en hefwerktuigen van waaruit werkzaamheden worden verricht;
 • mijnliften;
 • hijs- en hefwerktuigen voor het heffen van kunstenaars tijdens optredens;
 • in vervoermiddelen ingebouwde hijs- en hefwerktuigen;
 • met machines verbonden hijs- en hefwerktuigen die zijn bestemd om toegang tot de werkplek mogelijk te maken;
 • tandradbanen, roltrappen en rolpaden.

Essentiële eisen

Liften en veiligheidscomponenten moeten voldoen aan de in bijlage I van de richtlijn genoemde veiligheids- en gezondheidseisen. Als uw producten overeenstemmen met de toepasselijke geharmoniseerde normen (in het Engels), dan geldt er een 'vermoeden van conformiteit' dat uw producten voldoen aan de richtlijn. U kunt deze normen aanvragen bij het normalisatie-instituut NEN.

Bijzonderheden

De wettelijke verplichtingen van installateurs, fabrikanten, importeurs en distributeurs staan in artikel 7 t/m 12 van de richtlijn. Deze verplichtingen hebben betrekking op:

 • de conformiteit(sbeoordeling) van de liften;
 • de technische documentatie;
 • instructies en informatie over de veiligheid;
 • vermelding van product-identificatienummers en naam/postadres van de installateur, fabrikant en importeur op het product;
 • CE-markering;
 • EU-conformiteitsverklaring.

U stelt de instructies en informatie op in een taal die gebruikers van het product gemakkelijk kunnen begrijpen.

Conformiteitsbeoordeling

U moet een conformiteitsbeoordelingsprocedure (laten) uitvoeren. Deze staat beschreven in artikel 15 en 16 en in de diverse bijlagen van de richtlijn. U doet daarbij altijd een beroep op een notified body. De notified body verstrekt een certificaat als de apparaten overeenstemmen met de richtlijn. In alle gevallen blijft u verantwoordelijk voor overeenstemming van de apparaten met de eisen.

Technische documentatie

U moet technische documentatie opstellen volgens de aanwijzingen in bijlage IV, A.3 (veiligheidscomponenten) en bijlage IV, B.3 (liften). De technische documentatie bewaart u 10 jaar, vanaf het moment dat u het product op de markt brengt.

De documentatie bevat alle gegevens over de middelen die u gebruikt om te zorgen dat uw product voldoet aan de essentiële eisen. Op verzoek moet u de technische documentatie beschikbaar kunnen stellen aan de nationale toezichtautoriteiten.

EU-conformiteitsverklaring

Ook moet u een EU-conformiteitsverklaring opstellen. Dit doet u volgens de aanwijzingen in artikel 17 en bijlage II van de richtlijn. Hierin vermeldt u dat de producten voldoen aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen. De bewaartermijn voor de EU-conformiteitsverklaring is 10 jaar, vanaf het moment dat u het product op de markt brengt. Bij elke levering van een lift of veiligheidscomponent moet een EU-conformiteitsverklaring zitten.

CE-markering

Artikel 19 van de richtlijn eist dat u een CE-markering aanbrengt op de betreffende producten als aanduiding dat deze overeenstemmen met de relevante EU-wetgeving. Dit doet u voordat u de producten in de handel brengt of in bedrijf stelt. Afhankelijk van de gevolgde productconformiteitsprocedure volgt na de CE-markering het identificatienummer van de notified body.

Controlerende instantie

Nederlandse Arbeidsinspectie

Bent u tevreden over deze pagina?