CE-markering: radioapparatuur

Laatst gecontroleerd op:
5 april 2022
Gepubliceerd op:
4 oktober 2013

Bent u leverancier van radioapparatuur? Mogelijk krijgt u dan te maken met CE-markering. Als fabrikant bent u de eerst verantwoordelijke voor CE-markering.

Vragen over CE-markering?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen? Stel uw vraag via het contactformulier. 

Importeert u producten van buiten de EU? Dan moet u controleren of de buitenlandse fabrikant de CE-markering juist heeft toegepast. Ook distributeurs moeten producten controleren op CE-markering.

Op welke apparatuur van toepassing?

Richtlijn 2014/53/EU is van toepassing op alle apparatuur met een ingebouwde zender of ontvanger die gebruik maakt van het radiospectrum. Onder radioapparatuur vallen onder andere radio's, televisies, mobiele telefoons, draadloze wifi-apparatuur en allerlei 'smart'-apparatuur. De richtlijn moet waarborgen dat de apparatuur voldoet aan essentiële gezondheids- en veiligheidseisen en geen storingen veroorzaakt op andere apparatuur.

Uitsluitingen

De richtlijn is niet van toepassing op:

 • door radioamateurs gebruikte apparatuur, die niet op de markt komen;
 • apparatuur voor de uitrusting van zeeschepen, vallend onder Richtlijn 2014/90/EU;
 • producten voor de luchtvaart die vallen onder Verordening (EU) 2018/1139;
 • op maat gebouwde evaluatiekits die professionals gebruiken voor R&D-doelen;
 • apparatuur gebruikt voor openbare veiligheid, defensie en staatsveiligheid.

Essentiële eisen

Radioapparatuur moet de volgende zaken kunnen waarborgen:

 • De bescherming van de gezondheid en veiligheid van personen, huisdieren en goederen, inclusief de doelstellingen van Richtlijn 2014/35/EU, echter zonder toepassing van de spanningsgrens.
 • Een passend niveau van elektromagnetische compatibiliteit, zoals beschreven in Richtlijn 2014/30/EU.
 • Een effectief en efficiënt gebruik van het radiospectrum om schadelijke storingen te voorkomen.

Voor bepaalde radioapparatuur gelden aanvullende eisen. Deze gaan over de interactie met andere radioapparatuur en toebehoren (met name universele laders), bescherming van persoonsgegevens en privacy, bescherming tegen fraude, toegang tot nooddiensten en het gebruik van apparatuur door personen met een handicap.

Als uw producten overeenstemmen met alle toepasselijke geharmoniseerde normen, dan geldt een 'vermoeden van conformiteit' aan de eisen van de richtlijn. De normen komen van het European Telecommunications Standards Institute (ETSI). In Nederland kunt u deze normen aanvragen bij normalisatie-instituut NEN. Het volgen van de normen is niet verplicht. U kunt ook andere methoden kiezen om aan de richtlijn te voldoen.

Bijzonderheden

Vanaf 12 juni 2018 moeten fabrikanten bepaalde apparatuur registreren in een centraal systeem, voordat zij die apparatuur in de handel brengen. Deze verplichting geldt voor apparatuur waarvoor een laag niveau van de naleving van de essentiële eisen geldt. De Europese Commissie stelt het centrale systeem beschikbaar.

De wettelijke verplichtingen voor fabrikanten, importeurs en distributeurs van radioapparatuur vindt u in artikel 10 tot en met 14 van de richtlijn. Ze hebben betrekking op:

 • de conformiteit(sbeoordeling) van de producten;
 • de technische documentatie;
 • instructies en informatie over de veiligheid;
 • vermelding van productidentificatienummers en naam/postadres van de fabrikant en importeur op het product;
 • de CE-markering;
 • de EU-conformiteitsverklaring.

U stelt de instructies en informatie op in een taal die gebruikers van de apparatuur gemakkelijk kunnen begrijpen.

Op radioapparatuur kunnen ook andere richtlijnen van toepassing zijn, bijvoorbeeld de RoHS-richtlijn en de AEEA-richtlijn.

Conformiteitsbeoordeling

U moet een conformiteitsbeoordeling uitvoeren om vast te stellen dat de apparatuur voldoet aan de eisen. De procedures hiervoor vindt u in artikel 17 en Bijlagen II t/m IV van de richtlijn. Past u geen geharmoniseerde normen toe of slechts gedeeltelijk? Dan moet u een notified body inschakelen voor het uitvoeren van een EU-type onderzoek. Na de beoordeling krijgt u een conformiteitscertificaat.

Technische documentatie

Artikel 21 van de richtlijn eist dat u technische documentatie opstelt over het ontwerp en de vervaardiging van de apparatuur. De documentatie omvat ten minste de elementen uit bijlage V.

U bewaart de documentatie 10 jaar nadat u de apparatuur in de handel hebt gebracht. U stelt ze beschikbaar aan markttoezichthouders van EU-landen die hierom verzoeken.

CE-markering

U brengt de markering aan voordat u de radioapparatuur in de handel brengt. De markering komt op de apparatuur zelf of op een gegevensplaatje. Is dit vanwege de aard van de apparatuur niet mogelijk of rechtvaardig? Breng dan de markering aan op de verpakking. Aanwijzingen vindt u in de artikelen 19 en 20 van de richtlijn.

EU-conformiteitsverklaring

Volgens artikel 18 moet u een ondertekende EU-conformiteitsverklaring opstellen. Daarin vermeldt u dat de apparatuur voldoet aan de gestelde eisen. U bewaart de EU-conformiteitsverklaring in de technische documentatie. Bij de apparatuur zit een kopie van deze verklaring.

U kunt ook de apparatuur laten vergezellen van een vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring. Daarin noemt u dan het internetadres waar de volledige tekst (of een verwijzing) van de EU-conformiteitsverklaring staat. Aanwijzingen voor het opstellen van de EU-conformiteitsverklaring en de vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring vindt u in bijlagen VI en VII van de richtlijn.

Officiële teksten

Europese wetgeving

Nederlandse wetgeving

Meer informatie

Bent u tevreden over deze pagina?