CE-markering: ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten

Laatst gecontroleerd op:
5 april 2022
Gepubliceerd op:
30 juli 2013

Bent u fabrikant of importeur van huishoudelijke apparatuur, computers, elektromotoren of andere energiegerelateerde of -verbruikende producten? En wilt u deze vermarkten in de EU/EER? Dan krijgt u te maken met Richtlijn 2009/125/EG. De richtlijn vormt het wettelijk kader voor het vaststellen van gemeenschappelijke voorschriften voor het ecologisch ontwerp ('ecodesign') van deze producten. Dit wettelijk kader garandeert het vrije verkeer van energiegerelateerde producten op de interne markt.

Vragen over CE-markering?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen? Stel uw vraag via het contactformulier. 

De richtlijn stelt voorschriften vast voor energiegerelateerde producten die onder zogenoemde uitvoeringsmaatregelen vallen. Dit zijn ecodesign-voorschriften voor specifieke productgroepen, zie onder.

De richtlijn moet bijdragen tot een duurzame ontwikkeling in de EU/EER. Dit gebeurt onder meer door het verhogen van de energie-efficiëntie en het niveau van milieubescherming, en tegelijkertijd het vergroten van de energiezekerheid.

Productgroepen

Op grond van richtlijn 2009/125/EG zijn productspecifieke ecodesign voorschriften (zie kolom 'Ecodesign legisation') vastgesteld voor:

 • verlichtingsartikelen;
 • verwarmingstoestellen;
 • koel- en vriesapparatuur;
 • stofzuigers;
 • wasmachines en droogtrommels;
 • airconditioners en ventilatoren;
 • televisies en set-top boxes;
 • keukenapparatuur en vaatwassers;
 • water- en circulatiepompen;
 • transformatoren en externe stroomvoorzieningen;
 • computers, servers en data-opslag apparatuur;
 • beeldverwerkingsapparatuur;
 • spelconsoles;
 • elektromotoren;
 • elektr(on)ische apparatuur (stand-by- en off-mode);
 • lasapparatuur

Voor deze productgroepen is CE-markering vereist voordat zij mogen worden verkocht in de EU/EER.

Etikettering energieverbruik

Nauw verwant aan Richtlijn 2009/125/EG is Verordening (EU) 2017/1369 die wettelijke eisen stelt aan het vermelden van het energieverbruik op de etiketten van energiegerelateerde producten. Op grond van deze verordening zijn productspecifieke energie-etiketteringsvoorschriften (zie kolom: Energy labelling legislation) vastgesteld die nagenoeg dezelfde productgroepen bestrijken als die onder Richtlijn 2009/125/EG.

Fabrikanten en importeurs moeten producten waarvoor energie-etikettering is vereist, registreren in de European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) voordat zij deze in de EU/EER in de handel brengen. Zie ook Your-Europe Energielabel.

Uitsluitingen

Richtlijn 2009/125/EG en Verordening (EU) 2017/1369 zijn niet van toepassing op transportmiddelen voor personen of goederen.

Essentiële eisen

Bijlage I en II van Richtlijn 2009/125/EG beschrijven methoden voor het vaststellen van eisen aan het ecologisch ontwerp van energiegerelateerde producten in het algemeen. Deze eisen worden nader uitgewerkt in de productspecifieke ecodesign-voorschriften die onder deze richtlijn vallen.

Verordening (EU) 2017/1369 stelt wettelijke kaders aan het vermelden van het energieverbruik op etiketten van energiegerelateerde producten. Raadpleeg ook de aanwijzingen in de productspecifieke energie-etiketteringsvoorschriften, die onder deze verordening vallen.

Het is aan te bevelen dat u gebruikmaakt van geharmoniseerde normen die de Europese Commissie heeft aangewezen voor energiegerelateerde producten en energie-etiketten. Het toepassen daarvan geeft uw producten een 'vermoeden van overeenstemming'. De EU-lidstaten gaan er dan vanuit dat uw producten voldoen aan de eisen van de productspecifieke ecodesign- en etiketteringsvoorschriften waarop de normen betrekking hebben.

Hebben uw energiegerelateerde producten een EU Ecolabel? Dan moeten uw producten ook voldoen aan Richtlijn 2009/125/EG.

Bijzonderheden

Op energiegerelateerde producten kunnen ook andere EU-maatregelen van toepassing zijn die CE-markering vereisen, waaronder de LVD-richtlijn (2014/35/EU), de EMC-richtlijn (2014/30/EU), de RoHS-richtlijn (2011/65/EU) en de Machine-richtlijn (2006/42/EG).

Voor de meeste elektr(on)ische apparatuur is ook Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA | WEEE) van toepassing. Volgens deze richtlijn moeten producenten van deze apparatuur aan bepaalde registratie- en rapportageverplichtingen voldoen. Ook moeten zij hun producten markeren met het symbool van een doorgekruiste verrijdbare afvalbak.

Conformiteitsbeoordeling

Als fabrikant onderwerpt u overeenkomstig Artikel 8 van Richtlijn 2009/125/EG uw product aan een conformiteitsbeoordeling. De procedures hiervoor vindt u in de productspecifieke ecodesign-voorschriften. U kunt hierbij kiezen uit een interne ontwerpcontrole of een beheersysteem als beschreven in bijlage IV en V van de richtlijn.

Uit deze voorschriften kunt u afleiden of u een notified body moet raadplegen bij het beoordelen van uw product. Is een notified body betrokken bij de productiecontrolefase van uw product? Dan vermeldt u bij de CE-markering diens 4-cijferige identificatienummer. Stelt de notified body vast dat uw product overeenstemt met de wettelijke eisen, dan verstrekt hij u een certificaat waarin de conformiteit wordt bevestigd.

Technische documentatie

Richtlijn 2009/125/EG eist dat u een technische documentatie opstelt over het ontwerp en de vervaardiging van uw producten. De documentatie omvat minimaal de elementen genoemd in bijlage V. U bewaart de documentatie 10 jaar nadat u de producten in de handel hebt gebracht en stelt deze beschikbaar aan markttoezichthouders van EU-landen die hierom verzoeken.

EU-conformiteitsverklaring

Als fabrikant stelt u op grond van Artikel 5, lid 3 van Richtlijn 2009/125/EG een ondertekende EG-verklaring van overeenstemming op. Daarin vermeldt u dat de apparatuur voldoet aan de gestelde eisen. De verklaring bevat minimaal de in bijlage VI gespecificeerde elementen en verwijst naar de relevante productspecifieke ecodesign-voorschriften. U bewaart de verklaring in uw technische documentatie.

CE-markering

Artikel 5, lid 2 van Richtlijn 2009/125/EG eist dat u de CE-markering aanbrengt op uw producten voordat u deze in de handel brengt. Is dit vanwege de aard van de apparatuur niet mogelijk of gerechtvaardigd? Brengt u dan de CE-markering aan op de verpakking of op een begeleidend document. Meer aanwijzingen vindt u in Bijlage III van de richtlijn.

Officiële teksten

Europese wetgeving

Nederlandse wetgeving

Controlerende instantie

Inspectie Leefomgeving en Transport

Meer informatie

Bent u tevreden over deze pagina?