CE-markering: laagspanningsmateriaal

Laatst gecontroleerd op:
5 april 2022
Gepubliceerd op:
4 oktober 2013

Bent u leverancier van elektrisch (laagspannings)materiaal? Mogelijk krijgt u dan te maken met CE-markering. Als fabrikant bent u de eerst verantwoordelijke voor CE-markering. Importeert u producten van buiten de EU, dan moet u erop toezien dat de buitenlandse fabrikant de CE-markering heeft toegepast volgens de richtlijn. Ook distributeurs moeten producten controleren op CE-markering.

Vragen over CE-markering?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen? Stel uw vraag via het contactformulier. 

Richtlijn 2014/35/EU moet waarborgen dat elektrisch materiaal in de Europese Unie voldoet aan eisen die een hoog niveau van bescherming bieden aan de gezondheid en veiligheid van personen, huisdieren en goederen. Daarbij mag er geen afbreuk worden gedaan aan de werking van de interne markt.

Voor welk elektrisch materiaal geldt de richtlijn?

Onder de richtlijn vallen elektrische apparatuur en materialen die zijn ontworpen voor gebruik bij een nominale wisselspanning tussen 50 en 1.000 Volt en een nominale gelijkspanning tussen 75 en 1.500 Volt. U mag het materiaal alleen in de handel brengen als:

 • het is vervaardigd volgens de regels van goed vakmanschap op het gebied van veiligheid in de EU;
 • u rekening houdt met correcte installatie, degelijk onderhoud en gebruik in overeenstemming met de bestemming;
 • het de veiligheid van mensen, huisdieren en goederen niet in gevaar brengt.

Elektrisch materiaal met CE-markering is vrij verhandelbaar in de hele Europese Economische Ruimte (EER).

Uitsluitingen

Elektrisch materiaal en verschijnselen die niet onder de laagspanningsrichtlijn vallen, zijn:

 • elektrisch materiaal voor gebruik in een explosieve omgeving;
 • elektro-radiologisch en elektro-medisch materiaal;
 • elektrisch gedeelte van personen- en goederenliften;
 • elektriciteitsmeters;
 • contactdozen en -stoppen voor huishoudelijk gebruik;
 • voedingen voor elektrische afrasteringen;
 • radio-elektrische storingen;
 • gespecialiseerd elektrisch materiaal gebruikt in schepen en vliegtuigen of bij de spoorwegen dat voldoet aan veiligheidseisen van internationale instellingen waarbij EU-lidstaten zijn aangesloten;
 • maatwerk evaluatiepaketten voor professionals, gebruikt voor R&D-doeleinden.

Essentiële eisen

De veiligheidsdoelen voor elektrisch materiaal staan aangegeven in bijlage I van de richtlijn. Daarin worden eisen gesteld voor de bescherming tegen gevaren:

 • verbonden aan elektrisch materiaal zelf;
 • die ontstaan door invloeden van buitenaf.

Als uw producten overeenstemmen met de toepasselijke geharmoniseerde normen, dan geldt er een 'vermoeden van conformiteit' dat uw producten voldoen aan de richtlijn. U kunt deze normen aanvragen bij het normalisatie-instituut NEN.

Bijzonderheden

De wettelijke verplichtingen voor fabrikanten, importeurs en distributeurs van elektrisch materiaal staan in artikel 6 tot en met 10 van de richtlijn. Deze verplichtingen hebben betrekking op:

 • de conformiteit(-sbeoordeling) van de producten;
 • de technische documentatie;
 • instructies en informatie over de veiligheid;
 • vermelding van product-identificatienummers en naam/postadres van de fabrikant en importeur op het product,
 • CE-markering,
 • EU-conformiteitsverklaring.

U stelt de instructies en informatie op in een taal die gebruikers van het product gemakkelijk kunnen begrijpen.

Voor producten die vallen onder de Laagspanningsrichtlijn kunnen ook andere richtlijnen gelden, bijvoorbeeld de EMC-richtlijn en de RoHS-richtlijn.

Conformiteitsbeoordeling

U moet een conformiteitsbeoordelingsprocedure uitvoeren. Deze staat beschreven in bijlage III van de richtlijn. De procedure bestaat uit een interne productiecontrole. Het fabricage- en controleproces moet waarborgen dat het vervaardigde elektrisch materiaal overeenstemt met de technische documentatie en de toepasselijke eisen van de richtlijn. U hoeft hierbij geen beroep te doen op een notified body.

Technische documentatie

U stelt technische documentatie samen zoals beschreven in bijlage III van de richtlijn. Het omvat een adequate risicoanalyse en –beoordeling en vermeldt alle toepasselijke eisen. Voor zover relevant voor de beoordeling, heeft de documentatie betrekking op het ontwerp, de fabricage en de werking van het elektrisch materiaal.

U bewaart de technische documentatie 10 jaar, vanaf het moment dat u het elektrisch materiaal in de handel brengt. Ook moet u deze documentatie kunnen verstrekken aan nationale markttoezichtautoriteiten van EU-landen.

EU-conformiteitsverklaring

Artikel 15 van de richtlijn eist dat u een ondertekende EU-conformiteitsverklaring opstelt. Daarin vermeldt u dat de producten aantoonbaar voldoen aan de vereiste veiligheidsdoelen. De EU-conformiteitsverklaring bewaart u 10 jaar, vanaf het moment dat u het elektrisch materiaal in de handel.

CE-markering

Voordat u het elektrisch materiaal in de handel brengt, brengt u de CE-markering aan. Dit moet op het elektrisch materiaal zelf of op een gegevensplaatje. Is dit vanwege de aard van het materiaal niet mogelijk of gerechtvaardigd, dan moet u de CE-markering aanbrengen op de verpakking en in de begeleidende documenten.

Nadere instructies over de CE-markering zijn opgenomen in artikel 16 en 17 en bijlage III van de richtlijn.

Officiële teksten

Bent u tevreden over deze pagina?