CE-markering: elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

Laatst gecontroleerd op:
5 april 2022
Gepubliceerd op:
4 oktober 2013

Bent u leverancier van elektr(on)ische apparaten of apparaten die elektronische componenten bevatten? Mogelijk krijgt u dan te maken met CE-markering. Als fabrikant bent u de eerst verantwoordelijke voor CE-markering. Importeert u producten van buiten de EU, dan moet u erop toezien dat de buitenlandse fabrikant de CE-markering heeft toegepast volgens de richtlijn. Ook distributeurs moeten producten controleren op CE-markering.

Vragen over CE-markering?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen? Stel uw vraag via het contactformulier. 

Richtlijn 2014/30/EU begrenst de elektromagnetische emissies van uitrusting (apparatuur en vaste installaties) om te voorkomen dat de uitrusting storingen bij andere uitrustingen veroorzaken of zelf door storingen wordt beïnvloed.

Apparaten en installaties met CE-markering zijn vrij verhandelbaar in de hele Europese Economische Ruimte (EER).

Definitie elektromagnetische compatibiliteit

Elektromagnetische compatibiliteit is het vermogen van uitrusting om in een elektromagnetische omgeving bevredigend te functioneren, zonder zelf elektromagnetische storingen te veroorzaken die ontoelaatbaar zijn voor andere uitrusting in die omgeving. Meestal gaat het om elektr(on)ische apparaten en installaties die elektr(on)ische componenten bevatten.

Uitsluitingen

De EMC-richtlijn geldt niet voor:

 • radioapparatuur (zoals beschreven in Richtlijn 2014/53/EU);
 • luchtvaartproducten en onderdelen en uitrustingsstukken hiervoor (beschreven in Verordening (EG) nr. 216/2008);
 • radioapparatuur gebruikt door radioamateurs, tenzij die apparatuur op de markt wordt aangeboden;
 • uitrusting die vanwege haar fysische eigenschappen (1) geen elektromagnetische emissies kan produceren of op een hoger niveau produceert dan waarop radio- en telecomapparatuur en andere uitrusting kan functioneren, en (2) zonder onaanvaardbare verslechtering functioneert in aanwezigheid van elektromagnetische storingen;
 • maatwerk-evaluatiepaketten voor professionals, gebruikt voor R&D-doeleinden.

Essentiële eisen

De uitrusting moet voldoen aan de essentiële eisen als beschreven in bijlage I van de richtlijn. Deze bestaan uit algemene eisen voor apparatuur en specifieke eisen voor vaste installaties.

Er geldt een 'vermoeden van overeenstemming' dat de uitrusting voldoet aan de richtlijn, als die overeenstemt met de toepasselijke geharmoniseerde normen. In Nederland kunt u deze normen aanvragen bij het normalisatie-instituut NEN.

Bijzonderheden

Het is mogelijk dat voor uitrusting die onder de EMC-richtlijn valt, ook andere CE-richtlijnen gelden, zoals de Laagspanningsrichtlijn en de RoHS-richtlijn.

Artikel 7 t/m 11 beschrijven de wettelijke verplichtingen voor fabrikanten, importeurs en distributeurs van uitrusting. Deze verplichtingen gaan over:

 • conformiteit(sbeoordeling) van de producten;
 • technische documentatie;
 • veligheidsinstructies en -informatie;
 • vermelding van product-identificatienummers en naam/postadres van de fabrikant en importeur op het product;
 • CE-markering;
 • EU-conformiteitsverklaring.

De instructies en informatie moeten in een taal die gebruikers van het product gemakkelijk kunnen begrijpen.

Conformiteitsbeoordeling

U moet de conformiteit van uw apparaten aantonen. Dit kan door een interne productiecontrole of door een EU-typeonderzoek gevolgd door conformiteit met het type op basis van interne productiecontrole. De procedures vindt u in bijlagen II en III van de richtlijn.

Voor een EU-typegoedkeuring moet u een 'notified body’ inschakelen. Stemmen de apparaten overeen met de richtlijn? Dan verstrekt de notified body een certificaat aan u. In alle gevallen blijft de fabrikant verantwoordelijk dat de apparaten overeenstemmen met de eisen van de richtlijn.

Technische documentatie

De richtlijn eist dat u technische documentatie opstelt over het ontwerp en de vervaardiging van het apparaat. De documentatie maakt beoordeling mogelijk van de overeenstemming van het apparaat met de richtlijn. Deel 1 van bijlage IV van de richtlijn noemt de documenten die minimaal aanwezig moeten zijn.

U bewaart de technische documentatie 10 jaar, vanaf het moment dat de apparaten in de handel zijn. U stelt ze beschikbaar aan nationale markttoezichtautoriteiten van EU-landen wanneer zij hierom verzoeken.

EU-conformiteitsverklaring

Artikel 15 van de richtlijn eist dat u een ondertekende EU-conformiteitsverklaring opstelt. Daarin vermeldt u dat de apparaten aantoonbaar voldoen aan de essentiële eisen. Door het opstellen van deze verklaring, neemt u verantwoordelijkheid voor de conformiteit van het elektrisch materiaal met de vereisten van de richtlijn.

U bewaart de EU-conformiteitsverklaring 10 jaar, vanaf het moment dat het apparaat in de handel is.

CE-markering

Voordat u de apparaten in de handel brengt, brengt u de CE-markering aan. Dit moet op het apparaat zelf of op een gegevensplaatje. Is dit vanwege de aard van het materiaal niet mogelijk of verantwoord, dan brengt u de CE-markering aan op de verpakking en in de begeleidende documenten.

Is een notified body betrokken bij de productiecontrolefase? Dan volgt zijn identificatienummer na de CE-markering. Instructies over de CE-markering staan in bijlage III van de richtlijn.

Apparaten met CE-markering zijn vrij verhandelbaar in de hele Europese Economische Ruimte (EER).

Meer informatie

Bent u tevreden over deze pagina?