CE-markering: explosieven voor civiel gebruik

Gepubliceerd op:
4 oktober 2013
Laatst gecontroleerd op:
5 april 2022

Bent u leverancier van explosieven voor civiel gebruik? Mogelijk krijgt u dan te maken met CE-markering. Als fabrikant bent u de eerst verantwoordelijke voor CE-markering. Importeert u explosieven  van buiten de EU, dan moet u erop toezien dat de buitenlandse fabrikant de CE-markering heeft toegepast volgens de richtlijn. Ook distributeurs moeten producten controleren op CE-markering.

Vragen over CE-markering?

Heeft u na het lezen van het artikel nog vragen? Stel uw vraag via het contactformulier. 

Richtlijn 2014/28/EU geldt voor alle stoffen en voorwerpen die de VN-aanbevelingen voor het vervoer van gevaarlijke goederen omschrijft als explosieven en zijn ingedeeld in klasse 1.

Hoofddoelen

De richtlijn streeft 3 hoofddoelen na:

 • De verwezenlijking van een interne EU-markt voor de handel van explosieven voor civiel gebruik.
 • De harmonisatie van veiligheidseisen op een hoog niveau van bescherming.
 • De opstelling van een administratief systeem voor toezicht op de overbrenging van explosieven en munitie.

Explosieven met CE-markering zijn vrij verhandelbaar in de hele Europese Economische Ruimte (EER).

Uitsluitingen

De richtlijn is niet van toepassing op:

 • explosieven voor de nationale strijdkrachten of de politie;
 • pyrotechnische artikelen (vuurwerk) als bedoeld in richtlijn 2013/29/EU;
 • munitie, uitgezonderd de procedures voor de veilige verplaatsing daarvan binnen de EER.

Essentiële eisen

Brengt u explosieven in de handel of gebruikt u deze voor eigen doeleinden? Dan moeten ze voldoen aan de essentiële veiligheidseisen. Deze staan beschreven in bijlage II van de richtlijn. Als uw producten overeenstemmen met de toepasselijke geharmoniseerde normen, dan geldt er een 'vermoeden van overeenstemming' dat de explosieven voldoen aan de essentiële eisen. U kunt deze normen aanvragen bij het normalisatie-instituut NEN.

Bijzonderheden

De wettelijke verplichtingen van fabrikanten, importeurs en distributeurs van explosieven staan in artikel 5 t/m 10 van de richtlijn. Deze verplichtingen hebben betrekking op:

 • de conformiteit(sbeoordeling) van de producten;
 • de technische documentatie;
 • instructies en informatie over de veiligheid;
 • vermelding van product-identificatienummers en naam/postadres van de fabrikant en importeur op het product,
 • CE-markering,
 • EU-conformiteitsverklaring.

U stelt de instructies en informatie op in een taal die gebruikers van het product gemakkelijk kunnen begrijpen.

Bij transport van explosieven tussen lidstaten moet de ontvanger beschikken over een overbrengingsvergunning. Voor de doorvoer moet u vooraf goedkeuring aanvragen bij de bevoegde nationale autoriteiten.

Conformiteitsbeoordeling

Om de explosieven te toetsen aan de eisen kunt u als fabrikant kiezen voor 2 methoden:

 • een EG-typeonderzoek plus aanvullende procedure;
 • een conformiteit op basis van eenheidskeuring.

Beide methoden staan beschreven in bijlage III van de richtlijn. U bent in alle gevallen verplicht om bij de conformiteitsbeoordeling van explosieven een notified body te betrekken.

Technische documentatie

U moet technische documentatie opstellen volgens de aanwijzingen in bijlage III van de richtlijn. Aan de hand van deze documentatie moet kunnen worden beoordeeld of het explosief aan de eisen voldoet. Het omvat een adequate risicoanalyse en –beoordeling en beschrijft het ontwerp, de fabricage en de werking van het explosief.

De technische documentatie bewaart u 10 jaar, vanaf het moment dat u het product op de markt brengt. Op verzoek stelt u de documentatie ter beschikking aan nationale markttoezichtautoriteiten van EU-landen.

EU-conformiteitsverklaring

U moet een ondertekende EU-conformiteitsverklaring opstellen volgens artikel 21 van de richtlijn. Daarin vermeldt u dat is aangetoond dat de explosieven voldoen aan de essentiële eisen. Door het opstellen van deze verklaring, neemt u verantwoordelijkheid voor de conformiteit van het elektrisch materiaal met de vereisten van de richtlijn.

U bewaart de EU-conformiteitsverklaring 10 jaar, vanaf het moment dat u de explosieven op de markt brengt.

CE-markering

Voordat u de explosieven op de markt brengt, moet u de CE-markering op uw product aanbrengen. Als dit vanwege de aard van het explosief niet mogelijk of gerechtvaardigd is, plaatst u de CE-markering op de verpakking en in de begeleidende documenten.

Is een notified body betrokken bij de productiecontrolefase? Dan volgt het identificatienummer van de notified body na de CE-markering. Deze kan worden gevolgd door een ander teken dat een bijzonder risico of gebruik aanduidt.

Nadere instructies over de CE-markering vindt u in artikel 23 van de richtlijn.

Controlerende instantie

Inspectie Leefomgeving en Transport

Meer informatie

Bent u tevreden over deze pagina?