CE-markering: gasverbrandingstoestellen

Laatst gecontroleerd op:
5 april 2022
Gepubliceerd op:
4 oktober 2013

Bent u fabrikant van gasverbrandingstoestellen en/of bijbehorende appendages en wilt u deze vermarkten in de Europese Economische Ruimte (EER)? Zorg dan dat uw producten CE-markering hebben voordat u ze in de handel brengt.

Vragen over CE-markering?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen? Stel uw vraag via het contactformulier. 

Met CE-markering geeft u aan dat de producten voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen in de EER. Importeert u gastoestellen en appendages van buiten de EER? Controleer dan of de buitenlandse fabrikant op de juiste wijze CE-markerig heeft toegepast. Ook als distributeur moet u gastoestellen en appendages controleren op CE-markering.

Verordening (EU) 2016/426 is van toepassing op gasverbrandingstoestellen, hierna te noemen: gastoestellen. Dit zijn toestellen die worden gebruikt voor koken, koeling, luchtbehandeling, verwarming van ruimten, verwarmen van water, verlichting of wassen. Ook ventilatorbranders en verwarmingselementen die met dergelijke branders zijn uitgerust worden beschouwd als gastoestellen.

De verordening geldt ook voor zogenaamde appendages. Dit zijn veiligheids-, controle- en regelvoorzieningen (en subassemblages daarvan) die bestemd zijn voor inbouw in of assemblage tot een gastoestel.

U mag gastoestellen alleen op de markt brengen en in bedrijf stellen als zij bij normaal gebruik aan deze verordening voldoen. De voorwaarden voor 'normaal gebruik' staan in artikel 1, lid 2 van de verordening.

Uitsluitingen

De verordening en de daarin vereiste CE-markering is niet van toepassing op gastoestellen die specifiek zijn ontworpen voor:

 • industriële processen in industriële bedrijven;
 • gebruik in vliegtuigen en spoorweginfrastructuur;
 • tijdelijke onderzoeksdoeleinden in laboratoria.

Essentiële eisen

Als fabrikant van gastoestellen en appendages zorgt u ervoor dat uw producten voldoen aan de essentiële eisen, genoemd in bijlage I van de verordening. Naast algemene eisen vindt u in deze bijlage eisen die betrekking hebben op de materialen, het ontwerp en de bouw van de producten.

Er geldt een 'vermoeden van conformiteit' als uw gastoestellen en appendages overeenstemmen met de Europese geharmoniseerde normen. In Nederland kunt u normbladen aanvragen bij het normalisatie-instituut NEN.

Bijzonderheden

De wettelijke verplichtingen voor fabrikanten, gemachtigden, importeurs en distributeurs van gastoestellen en appendages staan in artikel 7 tot en met 11 van de verordening. Deze verplichtingen hebben betrekking op:

 • de conformiteit(-sbeoordeling) van de producten;
 • de technische documentatie;
 • productaanwijzingen (installatie- en gebruiksinstructies) en veiligheidsinformatie;
 • vermelding van product-identificatienummers en naam/postadres van de fabrikant en importeur op het product;
 • CE-markering en
 • de EU-conformiteitsverklaring.

U stelt de aanwijzingen en veiligheidsinformatie op in een taal die gebruikers van het product gemakkelijk kunnen begrijpen.

Conformiteitsbeoordeling

Als fabrikant moet u een aanvraag indienen voor het EU-typeonderzoek bij een notified body naar keuze. In de aanvraag vermeldt u:

 • de naam en het adres van de fabrikant;
 • een verklaring dat u geen gelijkluidende aanvraag bij een andere notified body hebt ingediend;
 • de technische documentatie, zoals beschreven in de verordening.

Voldoet het type aan de criteria in de verordening, dan verstrekt de notified body een certificaat van het EU-typeonderzoek aan de fabrikant.

Nadere bijzonderheden over de conformiteitsbeoordeling vindt u in artikel 14 en bijlage III van de verordening.

Technische documentatie

Als fabrikant stelt u een technische documentatie op volgens de aanwijzingen in bijlage III van de verordening. Aan de hand van de documentatie moet men kunnen beoordelen of het gastoestel of de appendage voldoet aan de toepasselijke eisen van de verordening.

U bewaart de technische documentatie gedurende 10 jaar nadat u de producten in de handel hebt gebracht. Ook moet u de documentatie verstrekken aan nationale markttoezichtautoriteiten in de EER-landen als deze hierom verzoeken.

EU-conformiteitsverklaring

Artikel 15 van de verordening eist dat de fabrikant een ondertekende EU-conformiteitsverklaring opstelt. Daarin verklaart u dat is aangetoond dat de gastoestellen en appendages voldoen aan de toepasselijke essentiële eisen van bijlage I van de verordening. De structuur van deze verklaring komt overeen met het model in bijlage V. U bewaart de EU-conformiteitsverklaring gedurende 10 jaar nadat u de producten in de handel hebt gebracht.

CE-markering

Voordat u als fabrikant een gastoestel of appendage in de EER in de handel brengt, brengt u de CE-markering daarop aan. Dit moet op de producten zelf of op een gegevensplaatje. Is dit vanwege de aard van de producten niet mogelijk of niet gerechtvaardigd, dan brengt u de CE-markering aan op de verpakking en in de begeleidende documenten.

Na de CE-markering volgt:

 • het identificatienummer van de notified body die betrokken was bij de productiecontrolefase van de gastoestellen of appendages;
 • de laatste twee getallen van het jaar waarin de CE-markering is aangebracht.

In aanvulling op de CE-markering moet de fabrikant op het gastoestel of op de opschriftplaat daarvan de informatie aanbrengen als genoemd in bijlage IV van de verordening.

Officiële teksten

Meer informatie

Bent u tevreden over deze pagina?