CE-markering: vervoerbare drukapparatuur

Gepubliceerd op:
4 oktober 2013
Laatst gecontroleerd op:
5 april 2022

Bent u fabrikant of importeur van vervoerbare drukapparatuur? Zorg dan dat de apparatuur voldoet aan Richtlijn 2010/35/EU voor vervoerbare drukapparatuur. Dit moet u doen voordat u de apparatuur in de EU/EER verkoopt. De richtlijn is bedoeld om de veiligheid te verhogen. Daarnaast verzekert deze het van vrij verkeer van drukapparatuur in de EU/EER.

Vragen over CE-markering?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen? Stel uw vraag via het contactformulier. 

Voor de meeste producten onder de EU-harmonisatiewetgeving is CE-markering vereist. Maar op vervoerbare drukapparatuur moet een pi-markering worden aangebracht voordat zij mogen worden verkocht of gebruikt in de EU. Richtlijn 2010/35/EU geldt voor drukapparatuur dat is bedoeld voor het vervoer van bepaalde gassen van ADR-gevarenklasse 2. Daarnaast heeft ze betrekking op gevaarlijke stoffen van andere klassen genoemd in bijlage I van de richtlijn.

Tot vervoerbare drukapparatuur in de zin van de richtlijn behoren met name drukrecipiënten, tanks, batterijvoertuigen en -wagons, MEGC’s (multiple element gas containers) en ook de kranen en andere toebehoren van deze apparatuur.

Ook gaspatronen vallen onder de richtlijn. Er zijn echter uitzonderingen: aerosolen, open cryogene recipiënten, gasflessen voor ademhalingstoestellen, brandblusapparaten, en bepaalde vervoerbare drukapparatuur die is vrijgesteld van punt 1.1.3.2 en 3.3 van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG voor het vervoer van gevaarlijke goederen over land (ADR). Naast nieuwe voor de EU-markt bestemde vervoerbare drukapparatuur heeft Richtlijn 2010/35/EU ook betrekking op de (periodieke) herbeoordeling van apparatuur die al in de EU in de handel is gebracht.

Uitsluitingen

Richtlijn 2010/35/EU is niet van toepassing op: 

  • vervoerbare drukapparatuur die in de handel werd gebracht vóór de datum van tenuitvoerlegging van Richtlijn 1999/36/EG (voorloper Richtlijn 2010/35/EU) en waarvoor geen hernieuwde conformiteitsbeoordeling werd uitgevoerd;
  • vervoerbare drukapparatuur die uitsluitend wordt gebruikt voor het vervoer over land van gevaarlijke goederen tussen EU-lidstaten en derde landen, volgens artikel 4 van Richtlijn 2008/68/EG.

Essentiële eisen

U mag uitsluitend vervoerbare drukapparatuur in de handel brengen en aanbieden in de EU/EER die is ontworpen, vervaardigd en gedocumenteerd conform de eisen in Richtlijn 2010/35/EU en in de bijlagen van Richtlijn 2008/68/EG.

Verplichtingen marktdeelnemers

De onderscheiden wettelijke verplichtingen van fabrikanten, gemachtigden, importeurs, distributeurs, eigenaars en operatoren van vervoerbare drukapparatuur worden uitvoerig beschreven in artikel 4 tot en met 11 van Richtlijn 2010/35/EU.

De verplichtingen hebben onder meer betrekking op conformiteitsbeoordeling, aanleg van documentatie, traceerbaarheid, productmarkering en het verstrekken van informatie aan marktautoriteiten.

Conformiteitsbeoordeling

De EU-regels voor conformiteitsbeoordeling van vervoerbare drukapparatuur vindt u in artikel 12 en 13 van Richtlijn 2010/35/EU. In vrijwel alle gevallen moeten fabrikanten van nieuwe vervoerbare drukapparatuur een notified body inschakelen voor een onafhankelijke beoordeling van hun producten. Dit geldt ook voor apparatuur die nog niet eerder is beoordeeld op overeenstemming met Richtlijn 1999/36/EG (voorloper van Richtlijn 2010/35/EU). De in Nederland gevestigde notified bodies die bevoegd zijn voor de keuring van vervoerbare drukapparatuur zijn de RDW Dienst Wegverkeer en LRQA Nederland.

U bent niet verplicht gebruik te maken van de notified body in Nederland. U kunt gebruikmaken van een notified body elders in de EU/EER.

Technische documentatie

Fabrikanten bewaren de technische documentatie die vermeld staat in de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG. Zij geven deze ter inzage aan marktautoriteiten als daarom wordt verzocht.

EU-conformiteitscertificaat

Fabrikanten, importeurs en distributeurs zorgen dat de vervoerbare drukapparatuur vergezeld gaat van een EU-conformiteitscertificaat die is afgegeven door een notified body.

Pi-markering

Als de in Richtlijn 2010/35/EU en 2008/68/EG gevolgde beoordelingsprocedures aantonen dat de apparatuur aan de toepasselijke eisen voldoet, dan moet de fabrikant daarop een pi-markering aanbrengen. Zie aanwijzingen in artikel 14 en 15 van Richtlijn 2010/35/EU.

Voor vervoerbare drukapparatuur wordt dit gedaan door, of onder toezicht van, een notified body. Na de pi-markering volgt het identificatienummer van de notified body die betrokken is bij de eerste keuringen en testen. De betekenis van de pi-markering is gelijk aan de CE-markering voor andere productgroepen onder de EU-harmonisatiewetgeving.

Het is mogelijk oudere, al op de markt aanwezige apparatuur ook onder de werkingssfeer van Richtlijn 2010/35/EU te brengen. Dit wordt gedaan door een hernieuwde conformiteitsbeoordeling te laten uitvoeren. De procedure hiervoor is beschreven in Bijlage III van de Richtlijn.

Toezichthoudende instantie

Inspectie Leefomgeving en Transport

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?