CE-markering: niet-automatische weegwerktuigen

Gepubliceerd op:
4 oktober 2013
Laatst gecontroleerd op:
5 april 2022

Bent u leverancier van niet-automatische weegwerktuigen? Mogelijk krijgt u dan te maken met CE-markering. Als fabrikant bent u de eerst verantwoordelijke voor CE-markering. Importeert u producten van buiten de EU, dan moet u erop toezien dat de buitenlandse fabrikant de CE-markering heeft toegepast volgens de richtlijn. Ook distributeurs moeten producten controleren op CE-markering.

Vragen over CE-markering?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen? Stel uw vraag via het contactformulier. 

Richtlijn 2014/31/EU is van toepassing op niet-automatische weegwerktuigen. Weegwerktuigen bepalen of meten de massa van een lichaam met gebruikmaking van de werking van de zwaartekracht op dat lichaam. Ook kunnen weegwerktuigen worden gebruikt voor het bepalen van andere aan de massa gerelateerde grootheden, hoeveelheden, parameters of kenmerken. Niet-automatisch houdt in dat voor het wegen de tussenkomst van een operateur noodzakelijk is.

Gebruik niet-automatische weegwerktuigen

Niet-automatische weegwerktuigen worden onder meer gebruikt voor:

 • handelstransacties;
 • het berekenen van rechten, heffingen, belastingen, premies, boetes en andere geldbedragen;
 • het toepassen van wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen;
 • het wegen van patiënten in de medische praktijk;
 • het vervaardigen van medicijnen op (dokters)voorschrift in apotheken;
 • het uitvoeren van analyses in medische en farmaceutische laboratoria;
 • gewichtsprijzen voor rechtstreekse verkoop aan het publiek en voor voorverpakte artikelen.

Niet-automatische weegwerktuigen (met CE-markering) zijn vrij verhandelbaar in de hele Europese Economische Ruimte (EER).

Uitsluitingen

De richtlijn heeft geen betrekking op automatische weegwerktuigen zoals bandwegers, discontinu totaliserende weegmachines en automatische spoorwegwegers. Bij de uitvoering van gewichtsmetingen met dit type weegmachines is tussenkomst van een operateur niet noodzakelijk.

Essentiële eisen

De richtlijn stelt eisen aan het ontwerp, de bouw en de nauwkeurigheid van weegwerktuigen. Dit om het publiek te beschermen tegen onjuiste meetresultaten. De essentiële eisen staan in bijlage I van de richtlijn. Als de weegwerktuigen overeenstemmen met de toepasselijke geharmoniseerde normen, dan geldt er een 'vermoeden van conformiteit' dat uw producten voldoen aan de richtlijn. U kunt deze normen aanvragen bij het normalisatie-instituut NEN.

Bijzonderheden

Voor niet-automatische weegwerktuigen kunnen ook andere richtlijnen van toepassing zijn, zoals de EMC-richtlijn of de Laagspanningsrichtlijn.

Weegwerktuigen die aan de richtlijn voldoen, krijgen naast de CE-markering een aanvullende metrologische markering (een rechthoek met daarin de hoofdletter M en de laatste 2 cijfers van het jaar van aanbrenging). De hoogte van de rechthoek is gelijk aan de hoogte van de CE-markering.

De wettelijke verplichtingen staan in artikel 6 t/m 11 van de richtlijn. Deze verplichtingen hebben betrekking op:

 • de conformiteit(sbeoordeling) van de producten,
 • de technische documentatie,
 • instructies en informatie over de veiligheid,
 • vermelding van product-identificatienummers en naam/postadres van de fabrikant en importeur op het product,
 • de CE-markering,
 • de EU-conformiteitsverklaring.

U stelt de instructies en informatie op in een taal die gebruikers van het product gemakkelijk kunnen begrijpen.

Conformiteitsbeoordeling

U stelt de conformiteit van de werktuigen met de essentiële eisen naar keuze vast met een EU-typeonderzoek (gevolgd door Module D of G) of met een conformiteit op basis van eenheidskeuring. De conformiteitsbeoordelingsprocedures vindt u in artikel 13 en bijlage II van de richtlijn.

In veel gevallen moet u een notified body inschakelen bij het beoordelen van niet-automatische weegwerktuigen die zijn bestemd voor de Europese markt.

Stemmen de werktuigen overeen met de richtlijn dan krijgt u een certificaat van de notified body. In alle gevallen blijft u verantwoordelijk voor overeenstemming van de apparaten met de eisen van de richtlijn.

Technische documentatie

U moet technische documentatie opstellen volgens de aanwijzingen in bijlage II van de richtlijn. Deze documentatie geeft inzicht in het ontwerp, de fabricage en de werking van het weegwerktuig. Ook maakt het een beoordeling van de overeenstemming met de toepasselijke eisen van de richtlijn mogelijk.

U bewaart de technische documentatie 10 jaar, vanaf het moment dat de apparaten in de handel zijn. U stelt de documentatie ter beschikking aan nationale markttoezichtautoriteiten wanneer die daarom verzoeken.

EU-conformiteitsverklaring

Ook moet u een EU-conformiteitsverklaring opstellen. Deze eis vindt u in artikel 14 van de richtlijn. In de verklaring vermeldt u dat is aangetoond dat de weegwerktuigen voldoen aan de essentiële eisen. Door het opstellen van deze verklaring, neemt u de verantwoordelijkheid voor de conformiteit van de weegwerktuigen met de vereisten van de richtlijn.

De bewaartermijn van de EU-conformiteitsverklaring is 10 jaar, vanaf het moment dat u het apparaat in de handel brengt.

CE-markering

Voordat u de weegwerktuigen in de handel brengt, brengt u de CE-markering en de aanvullende metrologische markering aan. Indien een notified body is betrokken bij de productiecontrolefase, dan volgt zijn identificatienummer na de aanvullende metrologische markering. In artikel 17 van de richtlijn vindt u instructies over de CE-markering.

Niet-automatische weegwerktuigen met CE-markering zijn vrij verhandelbaar in de hele Europese Economische Ruimte (EER).

Officiële teksten

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?