CE-markering: pyrotechnische artikelen

Laatst gecontroleerd op:
5 april 2022
Gepubliceerd op:
4 oktober 2013

Het doel van Richtlijn 2013/29/EU is de wetgevingen van de EU-lidstaten voor pyrotechnische artikelen te harmoniseren voor wat betreft veiligheid en prestatiekenmerken.

Vragen over CE-markering?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen? Stel uw vraag via het contactformulier. 

De richtlijn zorgt zo voor vrij verkeer van pyrotechnische artikelen in de interne EU-markt en optimale bescherming van de gezondheid en veiligheid van consumenten en professionele eindgebruikers van deze artikelen.

De lidstaten mogen het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen die voldoen aan de eisen van de richtlijn, niet verbieden, beperken of belemmeren.

Onder pyrotechnische artikelen wordt officieel verstaan: artikelen die explosieve (mengels van) stoffen bevatten die tot doel hebben warmte, licht, geluid, gas of rook of combinaties van dergelijke verschijnselen te produceren door middel van zichzelf onderhoudende exotherme chemische reacties. In de praktijk gaat het om vuurwerk, pyrotechnische artikelen voor theatergebruik en pyrotechnische artikelen voor voertuigen, zoals gasontwikkelaars voor gebruik in airbags of in gordelspanners.

Uitsluitingen

De richtlijn is niet van toepassing op:

 • pyrotechnische artikelen voor niet-commercieel gebruik, overeenkomstig de nationale wetgeving, door strijdkrachten, politie of brandweer;
 • uitrusting van zeeschepen die valt onder Richtlijn 96/98/EG;
 • pyrotechnische artikelen voor gebruik in de lucht- en ruimtevaartindustrie;
 • klappertjes en andere artikelen die vallen onder Richtlijn 2009/48/EG over de veiligheid van speelgoed;
 • explosieven voor civiel gebruik die vallen onder Richtlijn 2014/28/EU;
 • munitie;
 • vuurwerk dat een fabrikant vervaardigt voor eigen gebruik en door de lidstaat waarin deze is gevestigd is goedgekeurd voor uitsluitend gebruik op zijn eigen grondgebied.

Essentiële eisen

Brengen fabrikanten pyrotechnische artikelen in de handel in de EER? Dan moeten zij waarborgen dat de artikelen zijn ontworpen en vervaardigd volgens de essentiële veiligheidseisen. De eisen staan in Bijlage I van de richtlijn. Naast algemene bepalingen staan hierin ook specifieke bepalingen voor vuurwerk, andere pyrotechnische artikelen en ontstekers.

Pyrotechnische artikelen die in overeenstemming zijn met de daarvoor geldende geharmoniseerde normen, worden geacht in overeenstemming te zijn met de essentiële veiligheidseisen in Bijlage I. In Nederland kunnen EN-normen worden aangevraagd bij het normalisatie-instituut NEN.

Bijzonderheden

Volgens artikel 6 van de richtlijn moeten fabrikanten pyrotechnische artikelen classificeren in specifieke subcategorieën op grond van hun toepassing, doel en gevaar inclusief het geluidsniveau. Op basis van deze categorieën zijn leeftijdsgrenzen vastgesteld voor de personen aan wie deze artikelen mogen worden aangeboden.

Voor bepaalde pyrotechnische artikelen met een hoog risico geldt dat zij alleen mogen worden aangeboden aan personen die gespecialiseerde kennis hebben van deze producten of het gebruik ervan.

Om de traceerbaarheid te vergemakkelijken moeten fabrikanten hun artikelen voorzien van een registratienummer. De notified body die de conformiteitsbeoordeling verricht wijst dit nummer toe.

De richtlijn geeft ook aanwijzingen over gegevens die op de productetiketten moeten staan, zoals:

 • contactgegevens fabrikant en importeur;
 • naam en type product;
 • minimumleeftijdsgrenzen;
 • gebruiksaanwijzingen;
 • productiejaar;
 • minimale veiligheidsafstand;
 • netto explosieve massa (NEM).

Notified body

Fabrikanten van pyrotechnische artikelen moeten bij de conformiteitsbeoordeling van hun producten aan de richtlijn altijd een notified body inschakelen. De notified body zorgt ervoor dat de technische documentatie de naleving van de productvoorschriften voldoende ondersteunt.

Is de notified body overtuigd van de conformiteit van de producten, dan verstrekt zij de fabrikant een overeenstemmingscertificaat. Is een notified body betrokken geweest bij de productiecontrolefase, dan moet het identificatienummer van de notified body worden vermeld bij de CE-markering.

Conformiteitscontrole

Voor de beoordeling van de conformiteit van pyrotechnische artikelen volgt de fabrikant een van de procedures als bedoeld in Artikel 17 en Bijlage II van de richtlijn. Dit kan zijn een EU-typeonderzoek, een conformiteitsprocedure op basis van eenheidskeuring of een conformiteitsprocedure op basis van volledige kwaliteitsborging.

Toont een van deze procedures aan dat het artikel voldoet aan de toepasselijke eisen? Dan stelt de fabrikant een EU-conformiteitsverklaring op volgens de aanwijzingen van Artikel 18 en het model in Bijlage III van de richtlijn.

Technische documentatie

Fabrikanten moeten een technische documentatie opstellen aan de hand waarvan kan worden beoordeeld of het pyrotechnische artikel aan de toepasselijke eisen van de richtlijn voldoet. De documentatie omvat een adequate risicoanalyse en risicobeoordeling en vermeldt ook de toepasselijke eisen.

Fabrikanten moeten de technische documentatie en de EU-conformiteitsverklaring gedurende 10 jaar bewaren nadat het pyrotechnische artikel in de handel is gebracht. Uitvoerige informatie over de documentatie staat in Bijlage II, Module B, 3 c) van de richtliijn.

CE-markering

De fabrikant brengt de CE-markering aan op elk afzonderlijk pyrotechnische artikel dat in overeenstemming is met het beschreven type in het certificaat van EU-typeonderzoek. Is een notified body betrokken geweest bij de productiecontrolefase, dan moet ook het identificatienummer van de notified body worden vermeld bij de CE-markering.

Wetgeving

Europese wetgeving

Nederlandse wetgeving

Controlerende instantie

Meer informatie

Bent u tevreden over deze pagina?