Versnellen van gebiedsontwikkeling

Gepubliceerd op:
29 april 2015
Laatst gecontroleerd op:
11 augustus 2022

Vertraging van gebiedsontwikkeling inclusief bouwprojecten kent verschillende oorzaken. Het kan bijvoorbeeld gaan om een stapeling van ambities, uitblijvende vergunningen, veranderende omstandigheden of om versnipperd grondeigendom.

Succesvolle gebiedsontwikkeling ontstaat uit een samenspel van zowel publieke als private ketenpartners. Bij het ontwikkelen van gebieden en bouwprojecten zijn veel private en publieke partners en disciplines betrokken. Ook spelen verschillende aspecten een rol, zoals financiële en bestuurlijke. Alleen als alles goed op elkaar is afgestemd, verloopt een project succesvol.

Expertteam Woningbouw

Het Expertteam Woningbouw helpt overheden, woningcorporaties en de markt bij het samen oplossen van de belemmeringen rond gebiedsontwikkeling. Dit doet het team door de partijen en disciplines samen te brengen, belangen en afhankelijkheden scherp te krijgen en door te helpen met maken van goede afspraken. Gebiedsontwikkeling vergt een lange adem en flexibiliteit, omdat de omstandigheden gedurende de looptijd kunnen veranderen. Denk hierbij aan een nieuwe politieke richting, veranderende marktomstandigheden of nieuwe regelgeving. Soms is dan een andere samenwerkingsvorm noodzakelijk of een andere verdeling van de kosten. En mogelijk moet u de planning aanpassen. Het expertteam helpt de betrokken partijen met het opnieuw scherp krijgen van de gezamenlijke doelen, het stellen van prioriteiten en definieert praktische vervolgstappen en acties. Dit doet het team zo dat de partijen weer op eigen kracht verder kunnen.

Grondbeleid

Grondbeleid speelt een belangrijke rol bij gebiedsontwikkeling. Voordat de gemeente het bestemmingsplan vaststelt, kopen de gemeente en/of ontwikkelaars grond en delen de percelen op in bouwkavels. Door grondbeleid verloopt dit proces soepel en eerlijk. Het Expertteam Woningbouw en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) legden kort geleden instrumenten voor gemeenten vast in een handreiking ‘Vertraging woningbouw voorkomen met grondbeleid’.

Bij actief grondbeleid is de gemeente zelf eigenaar van de grond en heeft ze meer controle en regie over de uitvoering. Bij faciliterend grondbeleid is de grond in bezit van derden zoals private ontwikkelaars en komen er afspraken over planning, voortgang en fasering en de kostenverdeling hiervan. Dit alles staat vastgelegd in een anterieure overeenkomst. Sommige gemeenten voegen hier ook boetebepalingen aan toe waarmee zij het nakomen van afspraken afdwingen.

Deze harde maatregelen zijn te voorkomen door een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen. Het begint dan ook met een gezamenlijk doel en een gedeeld belang om het plan binnen de gestelde tijd te realiseren. De handreiking bevat verschillende voorbeelden uit de praktijk die dit proces illustreren.  

Bekijk de handreiking Vertraging woningbouw voorkomen met grondbeleid

Vragen over Versnellen van gebiedsontwikkeling?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?