Reglement EZK Energie Award

Laatst gecontroleerd op:
29 februari 2024
Gepubliceerd op:
23 oktober 2017

Op deze pagina leest u het reglement voor de EZK Energie Award over het jaar 2023. Het bekendmaken van de winnaar én de feestelijke uitreiking vinden plaats op 27 juni 2024 tijdens het EZK Energie Event.

1. Algemeen

1.1 - Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een prijsvraag ingesteld genaamd de EZK Energie Award en reikt deze prijs jaarlijks uit, in de categorieën Bedrijven en MKB.
1.2 - Met het instellen van deze prijs wil het ministerie bekendheid geven aan het belang en de mogelijkheden voor verduurzaming van de energiehuishouding van ondernemingen.
1.3 - Aan de prijs, categorie Bedrijven is een geldbedrag van € 15.000 belastingvrij verbonden en aan categorie MKB is ook een geldbedrag van € 15.000 belastingvrij verbonden.

2. Gerechtigd tot deelname

2.1 – De onderneming die aan EZK Energie Award wenst deel te nemen, staat te goeder naam en faam bekend. Dit geldt ook voor haar bestuurders, feitelijk leidinggevenden, toezichthouders, en de eventueel aan die onderneming gelieerde ondernemingen.
2.2 - Uitsluitend inrichtingen vallend onder de wet Milieubeheer (ten minste 50.000 KWh of 25.000 M3 gas jaarlijks), die een in de prijsvraag gevraagd energieproject hebben uitgevoerd – met 50 medewerkers of meer - kunnen voor de categorie Bedrijven  indienen; voor de categorie MKB  kunnen uitsluitend bedrijven indienen groter dan ZZP of eenmansbedrijven en kleiner dan 50 medewerkers.
2.3 – De toepassing is uitgevoerd in 2022 en/of 2023 of wordt momenteel stapgewijs doorgevoerd en is onderdeel van de energiehuishouding van de inrichting.
2.4 - Indien een onderneming al eens eerder de EZK Energie Award gewonnen heeft, staat het die onderneming vrij om opnieuw naar die prijs mee te dingen.

3. De prijs

3.1 - Aan de prijs, categorie Bedrijven is een geldbedrag van € 15.000 belastingvrij verbonden en aan categorie MKB is ook een geldbedrag van € 15.000 belastingvrij verbonden.

4. De inschrijving

4.1 - Bedrijven mogen zich rechtstreeks aanmelden en daarvoor het bestemde inschrijfformulier op rvo.nl gebruiken. Omgevingsdiensten en derden kunnen ook een voordracht doen via het bestemde inschrijfformulier. De geldende inschrijftermijnen (bekendgemaakt via de website) dienen gerespecteerd te worden.
4.2 - Nadat een inschrijfformulier door RVO ontvangen is, ontvangt de beoogde deelnemer daarvan een ontvangstbevestiging.
4.3 - Een inschrijfformulier dat niet tijdig door RVO is ontvangen, onvolledig is ingevuld, waarbij bijlagen ontbreken, wordt niet in behandeling genomen. De indiener wordt daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld.
4.4 - Een correcte/tijdige aanmelding leidt tot deelname, waarvan de onderneming schriftelijk wordt bericht.
4.5 - De onderneming die door de Omgevingsdienst wordt voorgedragen voor de EZK Energie Award is daarmee automatisch gebonden aan de bepalingen van dit Reglement , zoals dit van tijd tot tijd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat eenzijdig kan worden gewijzigd, telkens in de laatste versie daarvan.

5. De jury

5.1 – Er is een jury aangesteld die de aanvragen beoordeeld op de vermelde criteria. De jury bestaat uit: Ruben Vlaander, directeur Omgevingsdienst Regio Arnhem en voorzitter Omgevingsdienst NL, Teun Bokhoven, voorzitter stichting Bespaargarant en voorzitter voortgangsoverleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving, Anwar Osseyran, hoogleraar Universiteit van Amsterdam, en Caroline Kollau, plv DG Klimaat & Energie EZK. RVO treedt op als secretaris van de jury.
5.2 - Elk jurylid zal onmiddellijk en uit eigen beweging schriftelijk melding maken aan zijn collega juryleden, alsook aan de secretaris van de jury, als en voor zover het betrokken jurylid met een deelnemende onderneming, direct of indirect, persoonlijke en/of zakelijke contacten heeft onderhouden, op welke wijze ook, waardoor (de schijn van) belangenverstrengeling aanwezig is of kan ontstaan en daarmee de vereiste onafhankelijke, geloofwaardige en integere oordeelsvorming van het betrokken jurylid in het geding is of kan komen.
5.3 - Wanneer zich een situatie als in voorgaand artikel bedoeld voordoet, zal het betrokken jurylid zich onthouden van elke handeling, welke ook, die het in artikel 6 bedoelde selectieproces kan beïnvloeden en/of tot eventuele bevoordeling van die betrokken onderneming kan leiden. Daarnaast zal het betrokken jurylid zich als dan onthouden van het geven van een oordeel omtrent die onderneming.

6. Beoordeling en toekenning

6.1 - Voor elk criterium kunnen punten worden verkregen:

Punten per criterium
Criteria Punten
Aanzienlijke verduurzaming van energieverbruik binnen de onderneming (duurzame opwekking en/of energiebesparing en/of hernieuwbare warmte). Hier wordt mee bedoeld: een aantoonbare vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen middels energiebesparing en/of door extra duurzame opwekking van energie binnen de eigen inrichting (vanuit duurzaamheidstreven en niet zozeer vanuit het oogpunt het als commerciële toepassing verder in de markt te zetten). Het gaat hierbij niet alleen om een heel grote stap in 1 keer, maar ook het planmatig instappen. Oppakken van verduurzaming kan worden beloond, mits sprake is van een aanzienlijk grote fossiele besparing. 40 punten
Meest ondernemende en vindingrijke toepassing van bestaande technieken 30 punten
Bredere toepasbaarheid/in welke mate inspireert de toepassing anderen (veelal bedrijven met minder dan 250 werknemers) om dit na te volgen. 30 punten
Maximale score 100 punten   

 

Deze punten worden toegekend met de volgende weging:

Weging punten
Kwaliteit beantwoording Kenmerk Percentage van het maximale aantal punten
Uitmuntend Met toegevoegde waarde. De inschrijving ging in opvallende mate boven de verwachting uit en biedt veel extra’s. 100%
Goed De inschrijving ging boven de verwachtingen uit en biedt op bepaalde punten wat extra’s. 80%
Voldoende De inschrijving voldoet aan de verwachtingen. 60%
Matig De inschrijving voldoet niet helemaal aan de verwachtingen en schiet op bepaalde punten tekort. 40%
Slecht De inschrijving voldoet niet of nauwelijks en schiet duidelijk tekort. 20%
Geen Geen antwoord op de vraag gegeven 0%

6.2 - Elk jurylid kent punten toe aan elke inschrijving. De eindscore is de optelsom van de individuele jurybeoordelingen. De 3 indieners met de meeste punten worden genomineerd. De genomineerde die het beste scoort op het criterium 'bredere toepasbaarheid' wint de prijs.
6.3 - Wanneer inschrijvers een gelijk aantal punten behalen dan geldt het aantal punten behaald op het criterium ‘significante verduurzaming energiegebruik’ de rangordebepaling. Van deze inschrijvers eindigt de inschrijver die op het hiervoor vermelde criterium een hoger aantal punten heeft gescoord een plaats hoger in rangorde dan de inschrijver die voor dat criterium een lager aantal punten heeft gescoord. Ingeval bij gelijke score in punten op het hiervoor vermelde criterium zal de juryvoorzitter bepalen aan welke inschrijver de nominatie wordt verstrekt.
6.4 - Op ieder criterium dient tenminste 60% van de maximaal te behalen punten te worden behaald. Indien niet aan dit percentage wordt voldaan wordt uw indiening terzijde gelegd en uitgesloten van verdere deelname aan de procedure.
6.5. – Genomineerden kunnen door de jury of afvaardiging worden benaderd om een preciezer beeld te krijgen van de verduurzaming teneinde een goede keuze voor de winnaar te kunnen maken of gevraagd worden nadere informatie aan te reiken over de inschrijving.

7. De uitreiking

7.1 - De minister van EZK of zijn plaatsvervanger reikt de EZK Energie Award uit op 27 juni 2024. Voor de minister is beschikbaar: een juryverslag met overzicht van inzendingen, genomineerden, juryoordeel en uiteindelijke winnaar. Over de inhoud van dat juryverslag wordt niet gecorrespondeerd of gediscussieerd.
7.2 - Inschrijving en deelname verplicht de genomineerde kandidaten om bij de feestelijke prijsuitreiking aanwezig te zijn.

8. Publiciteit en sponsoring

8.1 - Door voordracht door de Omgevingsdienst aan de EZK Energie Award of door eigen inschrijving geeft een deelnemer die door de jury wordt genomineerd, aan RVO onherroepelijk toestemming om zijn (bedrijfs-)naam en bedrijfsprofiel te gebruiken voor publicitaire doeleinden en sponsoring in het kader van de EZK Energie Award en het EZK Energie Event.
8.2 - De genomineerden en de winnaar van de EZK Energie Award zijn gerechtigd om voor eigen communicatiedoeleinden, corporate brochures, website en sponsoring, gebruik te maken van deze vermelding.
8.3 - De genomineerden en prijswinnaar zullen op verzoek van EZK bereid zijn mee te werken aan publiciteit, het geven van interviews en het verstrekken van testimonials.
8.4 - Voordrachten die niet door de jury zijn genomineerd kunnen voor publicitaire doeleinde gevraagd worden medewerking te verlenen rond het EZK Energie Event, waar de award wordt uitgereikt.

9. Genomineerdenlunch

9.1 - De genomineerden worden uitgenodigd voor een VIP-lunch met EZK en de EZK Energie Award juryleden vlak voor of op 27 juni 2024.

10. Aansprakelijkheid

10.1 - Het ministerie van EZK en RVO kunnen door de inschrijver/deelnemer niet aansprakelijk worden gesteld en eerstgenoemden aanvaarden ter zake evenmin aansprakelijkheid, voor schade, welke ook, die verband houdt met of voortvloeit uit inschrijving en/of deelname aan de EZK Energie Award en het EZK Energie Event.

11. Informatieverstrekking - diskwalificatie - intrekking

11.1 - Deelnemende ondernemingen moeten in elk stadium, zowel gevraagd als ongevraagd, aan de jury alle informatie verstrekken die relevant is voor een juiste beoordeling van hetgeen in artikel 2 is bepaald.
11.2 - Het ministerie van EZK behoudt zich het recht voor een deelnemer te diskwalificeren indien daartoe, naar haar oordeel, gewichtige redenen voor zijn.
11.3 - Het ministerie van EZK behoudt zich het recht voor om in zeer uitzonderlijke omstandigheden een reeds toegekende EZK Energie Award in te trekken.

12. Slotbepalingen

12.1 - In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet beslist de voorzitter van de jury van de EZK Energy Award.
12.2 - Over besluiten die door de jury worden genomen wordt niet gecorrespondeerd of gediscussieerd.
12.3 – Naast de uitreiking van de EZK Energie Award voor het bedrijfsleven  kan de jury ook een aanmoedigingsprijs uitreiken aan de gemeente in de rol van het Bevoegd Gezag die positief opvalt bij de uitvoering van de Informatieplicht Energiebesparing in haar gebied en/of haar eigen verduurzamingsopgave, specifiek de eigen Informatie- en Energiebesparingsplicht ten aanzien van het eigen vastgoed, en de mate waarin dit beleid langdurig en structureel is vastgelegd.

Vragen over de EZK Energy Award?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?