Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten

Gepubliceerd op:
9 juli 2019
Laatst gecontroleerd op:
21 juli 2022

In dit overzicht vindt u de jaarrapportage over de lopende energieprojecten die vallen onder de rijkscoördinatieregeling (RCR). Deze projecten zijn grotendeels ontstaan vanuit afspraken uit het Energieakkoord (2013), het Klimaatakkoord (2019) en voorgaande regeerakkoorden. Recent zijn er ook nieuwe projecten gestart vanwege het huidige coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ (2021).

Dit projectenoverzicht geeft de stand van zaken weer van alle lopende (en recent afgeronde) projecten onder de RCR tot met 31 december 2021.

Jaaroverzicht 2021

Op de digitale overzichtskaart ziet u de bestaande energieprojecten in Nederland. Per project vindt u, naast de projectinformatie uit het jaarboek 2021, uitgebreide informatie over elk specifiek project. Op de site van de tweede kamer vindt u de "Kamerbrief voortgang Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat en projecten Rijkscoördinatieregeling".

Het volledige jaaroverzicht energieprojecten van 31 december 2021 is nu beschikbaar:

Rijkscoördinatieregeling

Bij grote energieprojecten gaat het om projecten van nationaal belang die onder de rijkscoördinatieregeling (RCR) vallen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), als onderdeel van EZK, coördineert de vergunningverlening voor deze projecten.

Onder de RCR vallen alle energieprojecten voor:

  • het opwekken van grootschalige duurzame en conventionele elektriciteit; zoals windmolenparken
  • het transporteren van elektriciteit en gas, zowel op land als op zee; zoals hoogspanningsmasten op land
  • mijnbouwactiviteiten/projecten onder of vlakbij Natura 2000-gebieden; zoals gaswinning

Daarnaast gaat het ook om kavelbesluiten voor wind op zee. Deze besluiten vallen niet onder de RCR, maar hebben een vergelijkbare opbouw van de procedure.

Vorige editie(s) jaaroverzicht(en)

Op de pagina: Vorige editie(s) jaaroverzicht(en) vindt u de eerder gepubliceerde uitgaves.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?