Lopende projecten en programma's

Gepubliceerd op:
5 juli 2019
Laatst gecontroleerd op:
4 april 2024

Bureau Energieprojecten coördineert de vergunningverlening van grote energieprojecten, zoals windparken, hoogspanningsverbindingen en gaswinning. Projecten van een bepaalde grootte doorlopen automatisch de Projectprocedure. Hieronder ziet u een overzicht van alle projecten, en 3 programma's, die op dit moment in procedure zijn.

CCS-projecten

De Rijksoverheid ziet het afvangen en opslaan van CO2 als een belangrijke (overgangs)technologie en stimuleert daarom de CO2-opslag onder de Noordzee. Deze afvang en opslag van CO2 noemen we CCS (Carbon Capture and Storage).

Energiecentrales

Energiecentrales met een capaciteit van ten minste 500 MW. Voor duurzame energiecentrales (met uitzondering van windenergie) ligt de grens bij 50 MW. Mogelijke verlenging bestaande kerncentrale en bouw nieuwe kerncentrales.

Gasinfrastructuur

Hieronder valt uitbreiding van het landelijk gastransportnet met een druk van ten minste 40 bar en een diameter van ten minste 45,7 centimeter. Dat geldt ook voor de aanleg of uitbreiding van een landelijk transportnetwerk voor waterstofgas, inclusief hulpmiddelen en installaties. Tot slot vallen de aanleg of uitbreiding van LNG-installaties met een capaciteit ten minste 4 miljard m3 en mijnbouwwerken voor opslag van stoffen en daarbij behorende pijpleidingen hieronder.

Gaswinning

Opsporing of winning van koolwaterstoffen in beschermde natuurgebieden.

Hoogspanning

Uitbreidingen van het landelijk hoogspanningsnet op een spanningsniveau van 220 kV of hoger. Verklaring onderstaande afkortingen: BBB (Beter Benutten Bestaande) / HSS (Hoogspanningsstation) / HSV (Hoogspanningsverbinding).

Windparken

Windparken met een capaciteit van ten minste 100 MW.

Zonneparken

Grote projecten (van meer dan 50 MW) kunnen in sommige gevallen vanuit het Rijk worden gecoördineerd.

Overige projecten

Mijnbouwwerken voor opslag van stoffen en daarbij behorende pijpleidingen vallen automatisch onder rijkscoördinatie.

Programma's

In sommige gevallen starten we een programma, waarin de mogelijkheden voor meerdere toekomstige projecten worden onderzocht.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?