Delta Rhine Corridor

Laatst gecontroleerd op:
10 juli 2024
Gepubliceerd op:
3 februari 2023

De Delta Rhine Corridor is het initiatief om meerdere ondergrondse buisleidingen en gelijkstroomkabels aan te leggen tussen Rotterdam en de Duitse grens, via de industrie in Moerdijk en Geleen. Het gaat vooralsnog om 3 buisleidingen voor het transport van waterstof, CO2 en ammoniak en 3 gelijkstroomverbindingen om energie vanaf windparken op zee aan land te brengen. 

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

De verklaring van Nederland en Noordrijn-Westfalen over politieke steun voor dit project vindt u op: Joint Declaration of Intent.

Wilt u meer informatie over de inhoud van dit project, bezoek dan de websites van de initiatiefnemers: www.gasunie.nl en www.delta-rhine-corridor.nl.

Waarom de Delta Rhine Corridor?

Het kabinet ziet een aantal uitdagingen op het gebied van klimaat, economie, leveringszekerheid van energie, energieonafhankelijkheid van andere landen en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Daarom zijn de buisleidingen en gelijkstroomverbindingen van de Delta Rhine Corridor nodig in Nederland en tussen Nederland en Duitsland.

  • Klimaat: In 2030 moet Nederland 55% minder CO2 uitstoten, vergeleken met 1990. Dit kan door over te gaan op hernieuwbare energie.
  • Energie: Voor het energiesysteem van Nederland zijn duurzaamheid, leveringszekerheid en energie-onafhankelijkheid cruciaal. Ontwikkelingen zoals de Russische inval in Oekraïne spelen hierin een rol.
  • Economische waarde industrie: Voor het behoud van de economische waarde van de grote industrieclusters is het verduurzamen van bedrijfsprocessen waarvoor nu fossiele grond- en brandstoffen worden gebruikt essentieel.
  • Vervoer van gevaarlijke stoffen: Buisleidingen onder de grond kunnen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen een goed alternatief zijn voor vervoer via spoor, weg en water.

Projectinformatie

De Delta Rhine Corridor is in Nederland ongeveer 270 kilometer lang en doorkruist 29 gemeenten in de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg. De beoogde route loopt van het havengebied Rotterdam, via Moerdijk, naar Chemelot in Geleen en naar de Duitse grens. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik maakt van de ruimte die het Rijk in 2012 heeft gereserveerd voor transport van gevaarlijke stoffen via buisleidingen. Ook wordt op delen van de route gekeken naar bestaande (aardgas)leidingen die al in de bodem liggen. Gasunie is initiatiefnemer van het project, mede namens BASF, OGE en Shell. Dit betekent dat Gasunie de ruimtelijke inpassing en aanleg voorbereidt. Gasunie, TenneT en EnBW bekijken op dit moment samen de mogelijkheden voor de aanleg van de buisleidingen en kabels.

Hieronder ziet u het beoogde tracé van de Delta Rhine Corridor. Op de website van Gasunie vindt u een interactieve kaart waarop de route en de zoekgebieden in meer detail te zien zijn. 

Kaartje - Delta Rhine Corridor - 2023

Projectfase

In mei 2023 is het project van start gegaan met de publicatie van het Voornemen en voorstel voor participatie (onder 'Stand van zaken' in te zien). De volgende stap is de publicatie van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Hierin staat beschreven welke milieueffecten onderzocht worden om een zorgvuldige afweging te kunnen maken voor een route.

Stand van zaken

Op 27 juni 2024 hebben de betrokken ministers de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het project. Zo is gebleken dat gelijktijdige aanleg van alle buisleidingen en kabels niet meer realistisch is. Zowel het kabinet als Gasunie vinden het belangrijk dat de waterstofleiding en de CO2-leiding gerealiseerd zijn in 2032 en zien dat ook als een realistische mogelijkheid. De gelijkstroomkabels zijn pas in 2035 nodig, omdat de windparken dan ook pas gereed zijn. De aanleg zal dus in verschillende snelheden plaatsvinden. 

Desondanks wordt komende jaren de projectprocedure om tot een definitieve route te komen gezamenlijk doorlopen. Zo zorgen we dat er in de onderzoeken naar de effecten van het project (op de omgeving, het milieu, kosten, benodigde techniek en belemmering van andere projecten) voldoende rekening wordt gehouden met alle buizen en kabels. Daarna wordt per buisleiding en kabel een eigen vergunningentraject doorlopen.

Ook de planning verandert. Vanuit het Rijk en de initiatiefnemers is de complexiteit van het project onderschat. De planning van de eerste modaliteiten die worden aangelegd schuift op met 4 jaar. Dit kunt u lezen in de volledige kamerbrief.

In de vorige kamerbrief (van 5 oktober 2023) informeerden de betrokken ministers de Tweede Kamer dat buisleidingen voor waterstof, CO2 en ammoniek en 3 kabels voor gelijkstroom meegaan in het project. Buisleidingen voor aardgas, LPG en propeen zijn sindsdien niet meer meegenomen in de projectscope. 

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2023) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

MIEK project

De Delta Rhine Corridor werd in november 2021 opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) van de Nederlandse overheid. Het MIEK beschrijft die infrastructuurprojecten die het kabinet wil oppakken om versneld bij te dragen aan het verduurzamen van de industrie. Meer informatie over het MIEK vindt u op de website van de Rijksoverheid: Grote energieprojecten voor duurzame energie.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?