Delta Rhine Corridor

Gepubliceerd op:
3 februari 2023
Laatst gecontroleerd op:
16 april 2024

De Delta Rhine Corridor is het initiatief om meerdere ondergrondse buisleidingen en gelijkstroomkabels aan te leggen tussen Rotterdam en de Duitse grens, via de industrie in Moerdijk en Geleen. Het gaat vooralsnog om 3 buisleidingen voor het transport van waterstof, CO2 en ammoniak en 3 gelijkstroomverbindingen om energie vanaf windparken op zee aan land te brengen. 

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

De verklaring van Nederland en Noordrijn-Westfalen over politieke steun voor dit project vindt u op: Joint Declaration of Intent.

Wilt u meer informatie over de inhoud van dit project, bezoek dan de websites van de initiatiefnemers: www.gasunie.nl en www.delta-rhine-corridor.nl.

Waarom de Delta Rhine Corridor?

Het kabinet ziet een aantal uitdagingen op het gebied van klimaat, economie, leveringszekerheid van energie, energieonafhankelijkheid van andere landen en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Daarom zijn de buisleidingen en gelijkstroomverbindingen van de Delta Rhine Corridor nodig in Nederland en tussen Nederland en Duitsland.

  • Klimaat: In 2030 moet Nederland 55% minder CO2 uitstoten, vergeleken met 1990. Dit kan door over te gaan op hernieuwbare energie.
  • Energie: Voor het energiesysteem van Nederland zijn duurzaamheid, leveringszekerheid en energie-onafhankelijkheid cruciaal. Ontwikkelingen zoals de Russische inval in Oekraïne spelen hierin een rol.
  • Economische waarde industrie: Voor het behoud van de economische waarde van de grote industrieclusters is het verduurzamen van bedrijfsprocessen waarvoor nu fossiele grond- en brandstoffen worden gebruikt essentieel.
  • Vervoer van gevaarlijke stoffen: Buisleidingen onder de grond kunnen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen een goed alternatief zijn voor vervoer via spoor, weg en water.

Projectinformatie

De Delta Rhine Corridor is in Nederland ongeveer 270 kilometer lang en doorkruist 29 gemeenten in de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg. De beoogde route loopt van het havengebied Rotterdam, via Moerdijk, naar Chemelot in Geleen en naar de Duitse grens. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik maakt van de ruimte die het Rijk in 2012 heeft gereserveerd voor transport van gevaarlijke stoffen via buisleidingen. Ook wordt op delen van de route gekeken naar bestaande (aardgas)leidingen die al in de bodem liggen. Gasunie is initiatiefnemer van het project, mede namens BASF, OGE en Shell. Dit betekent dat Gasunie de ruimtelijke inpassing en aanleg voorbereidt. Gasunie en TenneT bekijken op dit moment samen de mogelijkheden voor gezamenlijke aanleg van de buisleidingen en kabels.

Hieronder ziet u het beoogde tracé van de Delta Rhine Corridor. Op de website van Gasunie vindt u een interactieve kaart waarop de route en de zoekgebieden in meer detail te zien zijn. 

Kaartje - Delta Rhine Corridor - 2023

Projectfase

In onderstaande afbeelding ziet u de fase waarin het project zich op dit moment bevindt.

Tijdlijn fase 1 - Delta Rhine Corridor

Stand van zaken

Op 18 september 2023 hebben de betrokken ministers besloten dat buisleidingen voor waterstof, CO2 en ammoniak en kabels voor 6 GW gelijkstroom worden meegenomen in het vervolg van deze ruimtelijke procedure. Voor waterstof, CO2 en gelijkstroom wordt ook de uitvoering voorbereid. Voor de ammoniakleiding zijn daarvoor nog te veel onduidelijkheden op het gebied van technologie en veiligheids- en beleidskaders. Door ammoniak wel nu mee te nemen in de ruimtelijke procedure wordt er rekening gehouden met beschikbare ruimte om alsnog een ammoniakleiding aan te leggen.

Aardgas, LPG en propeen vallen buiten de scope van de DRC. Gasunie heeft aangegeven dat een aardgasleiding niet nodig is. Voor LPG en propeen is geen initiatiefnemer gevonden, ook niet na actief zoeken. Bovendien wordt in de haven van Rotterdam geen extra capaciteit voor LPG en propeen verwacht, waarvoor buisleidingen nodig zouden zijn. De volledige toelichting op het besluit staat in de kamerbrief van 5 oktober 2023. Meer informatie over het vervolg komt bij publicatie van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

Van 26 mei tot en met 6 juli 2023 lag het Voornemen en voorstel voor participatie van dit project ter inzage. In die periode was het mogelijk om op dit document te reageren. De reacties op het Voornemen worden betrokken bij het opstellen van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD). De reacties op het voorstel voor participatie worden gebruikt om het participatieproces verder uit te werken. 

De reacties zijn beantwoord in de reactienota. Dit document is per 26 Januari 2024 gepubliceerd. Hieronder vindt u het Voornemen en voorstel voor participatie, de inspraakbundel en de reactienota.

Online talkshow

Sinds 2 juni 2023 kunt u kijken naar een online talkshow over de Delta Rhine Corridor. U kunt de uitzending terugkijken via de pagina: Delta Rhine Corridor - Online talkshow.

Samenhang met andere projecten

Met het voornemen om de grond te openen voor de buisleidingen van de Delta Rhine Corridor, zijn er ook kansen ontstaan voor andere energie-infrastructuurprojecten. Zo onderzoekt TenneT met het project Net op zee - Nederwiek 3 onder andere de mogelijkheid om in dezelfde strook 1 of meerdere kabels aan te leggen, waarmee energie vanaf wind op zee aan land kan worden gebracht. Daarnaast is besloten dat de waterstofleiding die in de Delta Rhine Corridor komt te liggen ook gebruikt wordt voor het landelijke waterstofnetwerk van Gasunie. Hierdoor zijn er niet 2, maar is slechts 1 waterstofleiding nodig en is de projectscope van het project Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland verkleind. Binnen dat project wordt de Rijnmond regio sinds deze beslissing buiten beschouwing gelaten.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2023) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

MIEK project

De Delta Rhine Corridor werd in november 2021 opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) van de Nederlandse overheid. Het MIEK beschrijft die infrastructuurprojecten die het kabinet wil oppakken om versneld bij te dragen aan het verduurzamen van de industrie. Meer informatie over het MIEK vindt u op de website van de Rijksoverheid: Grote energieprojecten voor duurzame energie.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?