Delta Rhine Corridor

Gepubliceerd op:
3 februari 2023
Laatst gecontroleerd op:
8 februari 2024

De Delta Rhine Corridor is een verzameling van initiatieven om gelijktijdig meerdere ondergrondse buisleidingen en gelijkstroomverbindingen aan te leggen tussen Rotterdam en de Duitse grens, via Moerdijk en Geleen. Het gaat om de aanleg van zes buisleidingen voor het transport van waterstof (door Gasunie), aardgas (door Gasunie), CO2 (door Delta Rhine Corridor Partners), ammoniak, lpg, propeen en meerdere ondergrondse gelijkstroomverbindingen (mogelijk door Tennet). Voor ammoniak, lpg en propeen is nog geen initiatiefnemer bekend.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Wilt u meer informatie over de inhoud van dit project, bezoek dan de websites van de initiatiefnemers: www.gasunie.nl en www.delta-rhine-corridor.nl.

Projectinformatie

Gasunie treedt op als initiatiefnemer van het Voornemen en voorstel voor participatie namens de Delta Rhine Corridor Partners. Deze groep internationale bedrijven bestaat uit Gasunie (Hynetwork Services en Gasunie Transport Services), OGE, Shell en BASF. Mogelijk sluit TenneT hier nog bij aan.

De Delta Rhine Corridor Partners willen de buisleidingen en gelijkstroomverbindingen gelijktijdig aanleggen. Hierdoor wordt de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt. Bovendien bespaart dit tijd in de besluitvorming en zijn de kosten lager. De buisleidingen en gelijkstroomverbindingen komen voor het grootste deel in de grond die hiervoor is gereserveerd in de Structuurvisie Buisleidingen 2012-2035. Op www.gasunie.nl/deltarhinecorridor vindt u een kaart waarop nauwkeuriger te zien is in welke strook de buisleidingen gepland zijn.

Hieronder ziet u het beoogde tracé van de Delta Rhine Corridor.

Kaartje - Delta Rhine Corridor - 2023

Waarom de Delta Rhine Corridor?

Het kabinet ziet een aantal uitdagingen op het gebied van klimaat, economie, leveringszekerheid van energie, energieonafhankelijkheid van andere landen en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Daarom zijn de buisleidingen en gelijkstroomverbindingen van de Delta Rhine Corridor nodig in Nederland en tussen Nederland en Duitsland.

  • Klimaat: In 2030 moet Nederland 55% minder CO2 uitstoten, vergeleken met 1990. Dit kan door over te gaan op hernieuwbare energie.
  • Energie: Voor het energiesysteem van Nederland zijn duurzaamheid, leveringszekerheid en energie-onafhankelijkheid cruciaal. Ontwikkelingen zoals de Russische inval in Oekraïne spelen hierin een rol.
  • Economische waarde industrie: Voor het behoud van de economische waarde van de grote industrieclusters is het verduurzamen van bedrijfsprocessen waarvoor nu fossiele grond- en brandstoffen worden gebruikt essentieel.
  • Vervoer van gevaarlijke stoffen: Buisleidingen onder de grond kunnen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen een goed alternatief zijn voor vervoer via spoor, weg en water.

Projectfase

In onderstaande afbeelding ziet u de fase waarin het project zich op dit moment bevindt.

Tijdlijn fase 1 - Delta Rhine Corridor

Stand van zaken

Op 18 september 2023 hebben de betrokken ministers besloten dat buisleidingen voor waterstof, CO2 en ammoniak en kabels voor 6 GW gelijkstroom worden meegenomen in het vervolg van deze ruimtelijke procedure. Voor waterstof, CO2 en gelijkstroom wordt ook de uitvoering voorbereid. Voor de ammoniakleiding zijn daarvoor nog te veel onduidelijkheden op het gebied van technologie en veiligheids- en beleidskaders. Door ammoniak wel nu mee te nemen in de ruimtelijke procedure wordt er rekening gehouden met beschikbare ruimte om alsnog een ammoniakleiding aan te leggen.

Aardgas, LPG en propeen vallen buiten de scope van de DRC. Gasunie heeft aangegeven dat een aardgasleiding niet nodig is. Voor LPG en propeen is geen initiatiefnemer gevonden, ook niet na actief zoeken. Bovendien wordt in de haven van Rotterdam geen extra capaciteit voor LPG en propeen verwacht, waarvoor buisleidingen nodig zouden zijn. De volledige toelichting op het besluit staat in de kamerbrief van 5 oktober 2023. Meer informatie over het vervolg komt bij publicatie van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

Van 26 mei tot en met 6 juli 2023 lag het Voornemen en voorstel voor participatie van dit project ter inzage. In die periode was het mogelijk om op dit document te reageren. De reacties op het Voornemen worden betrokken bij het opstellen van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD). De reacties op het voorstel voor participatie worden gebruikt om het participatieproces verder uit te werken. 

De reacties zijn beantwoord in de reactienota. Dit document is per 26 Januari 2024 gepubliceerd. Hieronder vindt u het Voornemen en voorstel voor participatie, de inspraakbundel en de reactienota.

Online talkshow

Sinds 2 juni 2023 kunt u kijken naar een online talkshow over de Delta Rhine Corridor. U kunt de uitzending terugkijken via de pagina: Delta Rhine Corridor - Online talkshow.

Samenhang met andere projecten

Met het voornemen om de grond te openen voor de buisleidingen van de Delta Rhine Corridor, zijn er ook kansen ontstaan voor andere energie-infrastructuurprojecten. Zo onderzoekt TenneT met het project Net op zee - Nederwiek 3 onder andere de mogelijkheid om in dezelfde strook 1 of meerdere kabels aan te leggen, waarmee energie vanaf wind op zee aan land kan worden gebracht. Daarnaast is besloten dat de waterstofleiding die in de Delta Rhine Corridor komt te liggen ook gebruikt wordt voor het landelijke waterstofnetwerk van Gasunie. Hierdoor zijn er niet 2, maar is slechts 1 waterstofleiding nodig en is de projectscope van het project Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland verkleind. Binnen dat project wordt de Rijnmond regio sinds deze beslissing buiten beschouwing gelaten.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2023) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

MIEK project

De Delta Rhine Corridor werd in november 2021 opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) van de Nederlandse overheid. Het MIEK beschrijft die infrastructuurprojecten die het kabinet wil oppakken om versneld bij te dragen aan het verduurzamen van de industrie. Meer informatie over het MIEK vindt u op de website van de Rijksoverheid: Grote energieprojecten voor duurzame energie.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?