Over Bureau Energieprojecten

Laatst gecontroleerd op:
14 mei 2024
Gepubliceerd op:
4 juli 2019

In de wet staat dat het Rijk grote energieprojecten (van nationaal belang) afstemt via de Projectprocedure. Denk bijvoorbeeld aan uitbreidingen van het hoogspanningsnet, nieuwe elektriciteitscentrales, of grote windparken. Al deze projecten vallen onder de zorg van de minister voor Klimaat en Energie (KE).

De minister voert niet zelf de taken uit maar dat laat hij doen door het Bureau Energieprojecten. Wij verzorgen de coördinatie met de betrokken partijen, de kennisgeving en terinzagelegging en het ontvangen van inspraak (zienswijze). Alle besluiten die nodig zijn (zoals vergunningen en ontheffingen), worden samen genomen.

De betrokken overheden zijn:

  • gemeenten
  • provincies
  • ministeries
  • waterschappen

Voorgeschiedenis

Kabinet Balkenende I (2002-2003) wilde de lengte van de vergunningsprocedures verkorten om zo de wetgeving minder complex te maken. Als gevolg daarvan werd op 1 januari 2006 het Bureau Energieprojecten opgericht.

Samenwerken aan energieprojecten

Bij de overstap naar een blijvende energievoorziening wil de overheid samenwerken met de omgeving. De opwekking, opslag en het transport van energie wordt steeds belangrijker. Het wordt ook steeds meer onderdeel van de plek waar Nederlanders wonen, werken en hun vrijetijd besteden.

Als we goed met elkaar samenwerken zijn energieprojecten sneller uit te voeren. De samenwerking gaat tussen:

  • burgers
  • de overheid
  • bedrijven
  • maatschappelijke organisaties

Denk hierbij aan windmolenparken, maar ook over projecten rond mijnbouw en hoogspanningsmasten.

Speciaal voor mijnbouwprojecten hebben voorstellen ervoor gezorgd dat er aanpassingen kwamen in de Mijnbouwwet. Burgers en lokale overheden hebben zo meer inspraak bij besluiten rondom gas- en oliewinning en het onafhankelijke toezicht bij mijnbouwactiviteiten.

Projecten van Europees belang

Een deel van de projecten op deze website is grensoverschrijdend en van Europees belang. Deze projecten worden Projecten van Gemeenschappelijk Belang (PGB) genoemd of Projects of Common Interest (PCI).

De Europese Unie heeft in 2013 een verordening (347/2013) vastgesteld. Daarin staat dat de lidstaten bepaalde afgesproken stappen moeten nemen voor deze projecten. Deze stappen zorgen voor meer openheid en inspraak. Het ministerie van EZK heeft dit voor Nederland uitgewerkt in:

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?