Over Bureau Energieprojecten | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Over Bureau Energieprojecten

21-08-2020

Bureau Energieprojecten coördineert de bestuurlijke besluiten voor projecten die vallen onder de rijkscoördinatieregeling (RCR).

Van energieprojecten met een bepaalde omvang is in de wet vastgelegd dat ze vanwege hun nationale belang door het Rijk gecoördineerd worden via de rijkscoördinatieregeling (RCR). Dit gaat bijvoorbeeld om uitbreidingen van het landelijk hoogspanningsnet, nieuwe elektriciteitscentrales, grote windparken, opslagprojecten en uitbreidingen van de landelijke gasinfrastructuur. Deze projecten vallen onder verantwoordelijkheid van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De voor het project benodigde besluiten (vergunningen en ontheffingen) worden gecoördineerd genomen door de betrokken overheden: gemeenten, provincies, ministeries en waterschappen. Deze coördinatie wordt in opdracht van de minister van EZK verzorgd door Bureau Energieprojecten.

Voorgeschiedenis

Bureau Energieprojecten vloeit voort uit de operatie Beter Bestuur voor Burger en Bedrijf (B4) van het kabinet Balkenende I. Deze overheidsbrede operatie heeft tot doel ruimte voor de samenleving te scheppen door de regeldruk te verminderen, de kwaliteit van het overheidsoptreden te vergroten en de keuzevrijheid van burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven te vergroten.

De B4-operatie kent twaalf projecten. Een daarvan is 'Knelpunten gaswinning en windenergie'. Het kabinet heeft daarvoor de Commissie-Van Hoof ingesteld. Deze heeft in kaart gebracht welke mogelijkheden er zijn om de lengte van vergunningprocedures te bekorten en om de wetgeving minder complex te maken. In zijn reactie op het eindrapport van deze Commissie heeft het Kabinet aangekondigd Bureau Energieprojecten per 1 januari 2006 op te richten.

Samen werken aan energieprojecten

In de transitie naar een duurzame energievoorziening vindt de overheid het belangrijk om de omgeving goed te betrekken. De opwekking, opslag en het transport van energie worden in deze transitie steeds meer onderdeel van de plek waar Nederlanders wonen, werken en recreëren.

Als burgers, de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties goed met elkaar samenwerken kunnen energieprojecten beter en sneller worden gerealiseerd. Het kan hierbij gaan om windmolenparken, maar ook over projecten rond mijnbouw en hoogspanningsmasten.

In de visie samen energieprojecten realiseren, die op 1 februari 2016 naar de Tweede Kamer is gestuurd, wordt gekeken hoe alle partijen sneller bij energieprojecten betrokken kunnen worden en hoe de beschikbare informatie beter kan worden gedeeld. Bij complexe projecten kan bijvoorbeeld een omgevingsmanager worden aangesteld. Deze visie is opgesteld door de ministeries van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu.

Specifiek voor mijnbouwprojecten zijn er toezeggingen gedaan via een voorstel voor aanpassingen in de Mijnbouwwet. Hiermee wordt de inspraak voor burgers en lokale overheden bij besluiten rondom gas- en oliewinning verbeterd en het onafhankelijke toezicht bij mijnbouwactiviteiten versterkt.

Projecten van Europees belang

Een deel van de projecten die u op deze website kunt vinden is grensoverschrijdend en van Europees belang. Deze projecten worden Projecten van Gemeenschappelijk Belang (PGB) genoemd of Projects of Common Interest (PCI).

De Europese Unie heeft in 2013 een verordening (347/2013) vastgesteld die voorschrijft dat de lidstaten bepaalde procedurele stappen moeten nemen voor deze projecten. Deze stappen zijn onder andere bedoeld om transparantie en inspraak te bevorderen. Het ministerie van Economische Zaken heeft dit voor Nederland uitgewerkt in:

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.