Porthos Transport en opslag van CO₂

Gepubliceerd op:
29 oktober 2019
Laatst gecontroleerd op:
1 maart 2023

Het project Porthos is een initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. (HbR), Energie Beheer Nederland (EBN B.V.) en N.V. Nederlandse Gasunie voor de aanleg van een CO2-leiding door het Rotterdamse havengebied naar een opslaglocatie onder de Noordzee waarin CO2 vanuit de Rotterdamse industrie wordt opgeslagen. Porthos wil in 2024 operationeel zijn.

Het Porthos-project is gericht op het aanleggen, het beheer en de exploitatie van een CO2-transport infrastructuur in het Rotterdamse Havengebied in combinatie met opslag in de diepe ondergrond onder zee. Het project is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • Het transport van CO2 met behulp van een ondergrondse transportleiding vanaf de CO2-producerende industrie. De transportleiding bestaat uit een landdeel, gelegen in het Rotterdamse havengebied, en een zee-deel, vanaf de Maasvlakte tot het platform P18-A in het westen, circa 20 kilometer van de kust.
  • De compressie van CO2, tot de gewenste druk voor injectie, in een compressorstation op land.
  • CO2-opslag in gasreservoirs (P18-2, P18-4 en P18-6) onder de Noordzee.

Van deze onderdelen bevindt een deel zich buiten gemeentelijk ingedeeld gebied. Daarvoor is geen wijziging van een bestemmingsplan nodig. Dit betreft de opslag onder de Noordzee en het grootste deel van de zeeleiding. Voor een deel van de transportleiding op land, het compressorstation en een klein deel van de transportleiding op zee (de kruising van de Maasmond) is een wijziging van het bestemmingsplan voorbereid. Voor dit deel van het Porthos-project is als voorkeursalternatief gekozen voor een tracé via de leidingstrook langs een noordelijke route in het havengebied (het ‘noordelijke tracé alternatief’) met een compressorstation gelegen aan de Aziëweg. Het voorkeursalternatief is met de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland besproken en men is akkoord met het voorgestelde tracé van de initiatiefnemer.

MIEK project

Dit project valt onder het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). In dit programma staan energieprojecten die een belangrijke basis vormen voor de energie-infrastructuur op de lange termijn. De overheid wil deze samen met betrokken partijen zo snel mogelijk realiseren. Meer informatie over het MIEK vindt u op de website van de Rijksoverheid: Grote energieprojecten voor duurzame energie.

Stand van zaken fase 2

De besluiten lagen van vrijdag 15 juli tot en met vrijdag 26 augustus 2022 ter inzage. In deze periode was het mogelijk om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De besluiten zelf zijn nog beschikbaar op de pagina: Porthos Transport en opslag van CO₂ - fase 2.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2021) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Voorgeschiedenis

Fase 1

Op 12 november 2021 liep de beroepstermijn af voor de op 1 oktober ter inzage gelegde definitieve besluiten. Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State zal hier te zijner tijd uitspraak over doen.
De ontwerpbesluiten voor dit project lagen van 25 september tot en met 5 november 2020 ter inzage.

De stukken zijn nog beschikbaar op de pagina: Porthos Transport en opslag van CO₂ - fase 1.

Concept-NRD

De binnengekomen zienswijzen op het concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) zijn gebundeld en de definitieve NRD is vastgesteld. De concept-NRD van dit project heeft van 8 februari tot en met 21 maart 2019 ter inzage gelegen en is ook te lezen via de website van de Commissie m.e.r. Op woensdag 20 februari en donderdag 7 maart 2019 hebben inloopavonden plaatsgevonden te Rozenburg en Oostvoorne. Hierbij is gebruikgemaakt van posters.

Fase 2

De ontwerpbesluiten voor dit project hebben van 17 december 2021 tot en met 27 januari 2022 ter inzage gelegen. In deze periode was het mogelijk om een zienswijze kenbaar te maken. Van deze mogelijkheid is geen gebruikgemaakt. De besluiten hebben van 15 juli tot en met 26 augustus 2022 ter inzage gelegen.

De stukken zijn digitaal nog beschikbaar op de pagina: Porthos Transport en opslag van CO₂ - fase 2.

Fase 3

Van vrijdag 25 februari 2022 tot en met donderdag 7 april 2022 lag het ontwerpbesluit wijziging omgevingsvergunning compressorstation ter inzage voor Porthos (Port of Rotterdam CO2 Transport Hub and Offshore Storage). In deze periode kon u hierop reageren. In de Staatscourant van 24 februari 2022 is hiervan kennisgeving gedaan.

De stukken zijn nog digitaal beschikbaar op de pagina: Porthos Transport en opslag van CO₂ - fase 3.

Online informatiebijeenkomst

Op 12 januari 2022 vond een online informatiebijeenkomst plaats over de ontwerpbesluiten. Tijdens deze bijeenkomst gaven medewerkers van het ministerie van EZK en Porthos een algemene toelichting over het project en konden deelnemers vragen stellen.

De presentaties die zijn gegeven kunt u hieronder downloaden net als de posters met uitleg over het project.  De vragen die zijn gesteld en de antwoorden daarop vindt u hieronder.

Posters

Er zijn posters gemaakt door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en ook door de initiatiefnemers, het Havenbedrijf Rotterdam N.V. (HbR), Energie Beheer Nederland (EBN B.V.) en N.V. Nederlandse Gasunie. U kunt deze hieronder bekijken.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?