Aramis

Gepubliceerd op:
18 november 2021
Laatst gecontroleerd op:
4 november 2022

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft van Aramis (bestaande uit de initiatiefnemers: EBN, Gasunie, Shell en TotalEnergies) een verzoek ontvangen voor het realiseren van een grootschalige CO2-transportinfrastructuur die opslag van CO2 in lege gasvelden op zee mogelijk maakt.

Aramis is een CCS-project. CCS staat voor Carbon Capture and Storage (CO2- afvang en opslag). Het project Aramis richt zich op het realiseren van een nieuwe infrastructuur voor transport van CO2 vanaf de afvang op land naar platforms op zee. Daar wordt de CO2 in lege gasvelden, diep in de ondergrond, opgeslagen.

De infrastructuur kan in de toekomst verder worden uitgebreid voor nieuwe CO2-leveranciers (industrie waar CO2 wordt afgevangen) en naar meer lege gasvelden op zee.

Onderstaande afbeelding geeft een schematische weergave van Aramis. In de beschrijving van de onderdelen wordt verwezen naar de nummering uit deze afbeelding.

Kaartje Aramis

Het project bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Aanlevering van CO2 per schip of via transportleiding (2) aan een centraal verzamelpunt dat voorzien is op de Maasvlakte;
  • Bij het verzamelpunt (3) wordt de CO2 samengevoegd en op de juiste temperatuur en druk gebracht voor verder transport naar de platforms. Hiervoor worden nieuwe installaties aangelegd: installaties om CO2 uit de schepen te pompen, opslagtanks voor tijdelijke opslag, een compressor en een hogedruk pomp;
  • Aanleg van een nieuwe pijpleiding (4) om de CO2 vanaf het verzamelpunt naar de platforms op de Noordzee te brengen. Deze bevindt zich deels op het land (Maasvlakte) en grotendeels op de bodem van de Noordzee.
  • Platform om CO2 te injecteren in gasvelden.

De eerste en de laatste schakels van CCS-keten (de afvang van CO2 bij de industrie (1) en de ondergrondse opslag (5)) maken geen onderdeel uit van Aramis.

Voor de aanlevering van CO2 werkt Aramis samen met:

  1. CO2next, een samenwerking tussen Vopak, Gasunie en Gate Terminal, voor het ontwikkelen van een terminal voor de ontvangst en levering van vloeibare CO2 via schepen.
  2. Porthos, een CCS-initiatief van EBN, Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam, voor het transport via een CO2-pijpleiding in het Rotterdams havengebied en een compressorstation.

Projectfase

In onderstaande afbeelding ziet u de fase waarin het project zich op dit moment bevindt.

Stand van zaken

Van vrijdag 10 juni tot en met donderdag 21 juli 2022 heeft de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) ter inzage gelegen voor de milieueffectrapportage voor dit project. In die periode was het mogelijk om een zienswijze in te dienen. De binnengekomen zienswijzen zijn gebundeld in een inspraakbundel. De inspraakbundel en concept-NRD zijn hieronder te raadplegen.

Op 18 augustus 2022 heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) advies uitgebracht over de concept-NRD. Het advies van de Commissie m.e.r. en de zienswijzen worden door de betrokken overheden meegenomen bij het opstellen van de definitieve NRD. Daarin wordt vastgelegd welke informatie in het MER dient te worden opgenomen.

Informatieavond

Op dinsdag 21 juni 2022 werd een inloopavond georganiseerd. Op deze avond was gelegenheid om vragen te stellen over het initiatief en de procedure. De posters die op deze avond gebruikt zijn kunt u hieronder terugvinden.

Actualisatie participatieplan

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Aramis vinden participatie erg belangrijk. De manier waarop EZK en Aramis participatie inzetten, staat beschreven in het participatieplan. Dit plan wordt bij elke fase van het project opnieuw vastgesteld voor de komende periode. Deze nieuwe versie gaat over participatie in de fase concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau tot Voorkeursalternatief.

Voornemen en voorstel voor participatie

Het voornemen en participatieplan, de inspraakbundel en de Nota van Antwoord kunt u hieronder bekijken.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2021) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Online informatiebijeenkomst

Op woensdag 26 januari 2022 vond van 19.00 tot 20.30 uur een online informatiebijeenkomst plaats. Tijdens deze online informatiebijeenkomst was er gelegenheid om vragen te stellen.

Hieronder vindt u de presentaties die zijn gegeven en de lijst met antwoorden op de vragen die tijdens de bijeenkomst zijn gesteld.

Meer informatie

Meer informatie over CCS Aramis en alle bijbehorende documenten vindt u op deze pagina en op www.aramis-ccs.com. Heeft u vragen over de procedure? Bel dan telefoonnummer 070 379 89 79 of mail naar bureauenergieprojecten@minezk.nl.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?