Aramis

Gepubliceerd op:
18 november 2021
Laatst gecontroleerd op:
13 juni 2022

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft van Aramis (bestaande uit de initiatiefnemers: EBN, Gasunie, Shell en TotalEnergies) een verzoek ontvangen voor het realiseren van een grootschalige CO2-transportinfrastructuur die opslag van CO2 in lege gasvelden op zee mogelijk maakt.

Aramis is een CCS-project. CCS staat voor Carbon Capture and Storage (CO2- afvang en opslag). Het project Aramis richt zich op het realiseren van een nieuwe infrastructuur voor transport van CO2 vanaf de afvang op land naar platforms op zee. Daar wordt de CO2 in lege gasvelden, diep in de ondergrond, opgeslagen.

De infrastructuur kan in de toekomst verder worden uitgebreid voor nieuwe CO2-leveranciers (industrie waar CO2 wordt afgevangen) en naar meer lege gasvelden op zee.

Onderstaande afbeelding geeft een schematische weergave van Aramis. In de beschrijving van de onderdelen wordt verwezen naar de nummering uit deze afbeelding.

Kaartje Aramis

Het project bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Aanlevering van CO2 per schip of via transportleiding (2) aan een centraal verzamelpunt dat voorzien is op de Maasvlakte;
  • Bij het verzamelpunt (3) wordt de CO2 samengevoegd en op de juiste temperatuur en druk gebracht voor verder transport naar de platforms. Hiervoor worden nieuwe installaties aangelegd: installaties om CO2 uit de schepen te pompen, opslagtanks voor tijdelijke opslag, een compressor en een hogedruk pomp;
  • Aanleg van een nieuwe pijpleiding (4) om de CO2 vanaf het verzamelpunt naar de platforms op de Noordzee te brengen. Deze bevindt zich deels op het land (Maasvlakte) en grotendeels op de bodem van de Noordzee.
  • Platform om CO2 te injecteren in gasvelden.

De eerste en de laatste schakels van CCS-keten (de afvang van CO2 bij de industrie (1) en de ondergrondse opslag (5)) maken geen onderdeel uit van Aramis.

Voor de aanlevering van CO2 werkt Aramis samen met:

  1. CO2next, een samenwerking tussen Vopak, Gasunie en Gate Terminal, voor het ontwikkelen van een terminal voor de ontvangst en levering van vloeibare CO2 via schepen.
  2. Porthos, een CCS-initiatief van EBN, Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam, voor het transport via een CO2-pijpleiding in het Rotterdams havengebied en een compressorstation.

Projectfase

In onderstaande afbeelding ziet u de fase waarin het project zich op dit moment bevindt.

Stand van zaken

Van vrijdag 10 juni 2022 tot en met donderdag 21 juli 2022 ligt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (c-NRD) ter inzage voor het Aramis initiatief. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 9 juni 2022 is hiervan kennisgeving gedaan.

Waar kunt u de c-NRD inzien?

De c-NRD kunt u van 10 juni 2022 tot en met 21 juli 2022 tijdens reguliere openingstijden inzien op Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag. De c-NRD kunt u ook hieronder raadplegen.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Van 10 juni 2022 tot en met 21 juli 2022 kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.

Digitaal

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur via het digitale reactieformulier. Reacties via e-mail worden in deze procedure niet geaccepteerd.

U kunt uw zienswijze ook sturen naar:

Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Aramis
Postbus 111
9200 AC Drachten

Wilt u uw zienswijze mondeling geven?

Dat kan tijdens de informatieavond of door op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur te bellen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 8979.

Bureau Energieprojecten zorgt ervoor dat alle zienswijzen worden doorgestuurd naar de bevoegde gezagen.

Persoonsgegevens

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig. Zie ook de privacyverklaring op RVO.nl.

Informatieavond

Op dinsdag 21 juni 2022 wordt een inloopavond georganiseerd. U bent van harte welkom om op deze avond vragen te stellen en bij de diverse stands informatie te krijgen over het initiatief en de procedure. Medewerkers van het ministerie van EZK en Aramis zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Er is geen plenair deel met presentaties of toelichtingen. U kunt vrij in- en uitlopen op ieder moment tussen 19.00 en 21.00 uur. De avond vindt plaats in:

  • Mijn Torpedoloods, Stationsweg 43 in Hoek van Holland.

Actualisatie participatieplan

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Aramis vinden participatie erg belangrijk. De manier waarop EZK en Aramis participatie inzetten, staat beschreven in het participatieplan. Dit plan wordt bij elke fase van het project opnieuw vastgesteld voor de komende periode. Deze nieuwe versie gaat over participatie in de fase concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau tot Voorkeursalternatief.

Voornemen en Voorstel Participatie

Het voornemen en participatieplan, de inspraakbundel en de Nota van Antwoord kunt u hieronder bekijken.

Online informatiebijeenkomst

Op woensdag 26 januari 2022 vond van 19:00 tot 20:30 uur een online informatiebijeenkomst plaats. Tijdens deze online informatiebijeenkomst was er gelegenheid om vragen te stellen.

Hieronder vindt u de presentaties die zijn gegeven en de lijst met antwoorden op de vragen die tijdens de bijeenkomst zijn gesteld.

Meer informatie

Meer informatie over CCS Aramis en alle bijbehorende documenten vindt u op deze pagina en op www.aramis-ccs.com. Heeft u vragen over de procedure? Bel dan telefoonnummer 070 379 89 79 of mail naar bureauenergieprojecten@minezk.nl.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?