Waterstofnetwerk Groningen

Gepubliceerd op:
7 november 2022
Laatst gecontroleerd op:
29 februari 2024

Hynetwork Services (HNS) is van plan in de provincie Groningen een transportnet voor waterstofgas aan te leggen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) coördineert de besluiten en vergunningen. Het uitgangspunt voor dit waterstofnetwerk is het hergebruik van bestaande leidingen die nu nog in gebruik zijn voor het gastransport. Waar dit niet mogelijk is, komen nieuwe leidingen onder de grond. Daarnaast worden er enkele bovengrondse installaties aangepast.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Wilt u meer informatie over de inhoud van dit project, bezoek dan de website van de initiatiefnemer: www.hynetwork.nl.

Waarom het waterstofnetwerk Groningen (voorheen Noord-Nederland Noord)?

In Nederland werken we samen aan een duurzame toekomst. Een belangrijk doel daarbij is de transitie naar een CO2-vrij energiesysteem. In dit energiesysteem speelt waterstof een onmisbare rol. Waterstof kan namelijk een vervanger zijn van aardgas voor bijvoorbeeld de industrie. De industrie is verantwoordelijk voor ongeveer 25% van de CO2-uitstoot van Nederland.

Om waterstof te vervoeren, leggen we een nationaal netwerk aan. Dit zorgt er voor dat vraag en aanbod met elkaar zijn verbonden. Door waterstof beter beschikbaar te maken versnellen we met het waterstofnetwerk de energietransitie in de regio. Dit waterstofnetwerk verbindt nu eerst de vraag en aanbod van de grootschalige gebruikers, zoals in de Eemshaven en de industrie in Delfzijl. Huizen en kleinere bedrijven kunnen zich niet aansluiten op dit waterstofnetwerk.

Onderstaande kaart is een weergave van het waterstofnetwerk Groningen.

Kaartje - Waterstofnetwerk Groningen

Projectfase

In onderstaande afbeelding ziet u de fase waarin het project zich op dit moment bevindt.

Tijdlijn fase 3 - Waterstofnetwerk Groningen

Stand van zaken

Van vrijdag 8 september tot en met donderdag 19 oktober 2023 lag de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept NRD) voor dit project ter inzage. Alle zienswijzen, reacties en adviezen, waaronder het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage, zijn meegenomen bij het vaststellen van de NRD. In de Staatscourant van donderdag 29 februari 2024 is van de vaststelling van de NRD een kennisgeving geplaatst.

Meer informatie over de NRD vindt u op: Waterstofnetwerk Groningen.

Hieronder vindt u de vastgestelde NRD en de Nota van Antwoord concept-NRD.

Wat gebeurt hierna?

Na de vaststelling van de NRD worden de milieueffecten van de verschillende activiteiten in het MER onderzocht en in beeld gebracht.

Het MER wordt samen met het ontwerp-projectbesluit en andere ontwerpbesluiten ter inzage gelegd. Hierop kan iedereen reageren. De terinzagelegging en de bijbehorende informatiebijeenkomsten worden aangekondigd in onder andere de Staatscourant, huis-aan-huisbladen en op deze website.

Participatieplan

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Hynetwork Services (HNS) vinden participatie erg belangrijk. De manier waarop EZK en HNS participatie inzetten, staat beschreven in het participatieplan. Deze versie gaat over participatie in de tweede fase van dit project. In deze fase wordt toegewerkt naar de keuze voor het voorkeursalternatief. Wilt u op een andere manier betrokken worden of heeft u vragen? Neem gerust contact op met HNS via info@hynetwork.nl. U kunt de nieuwste versie van het participatieplan hieronder inzien.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2023) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Voorgeschiedenis

Hieronder vindt u meer informatie over de voorgeschiedenis van dit project.

In onderstaande animatie wordt uitgelegd wat een concept-NRD is.

Animatie - (concept) NRD

MIEK project

Dit project valt onder het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). In dit programma staan energieprojecten die een belangrijke basis vormen voor de energie-infrastructuur op de lange termijn. De overheid wil deze samen met betrokken partijen zo snel mogelijk realiseren. Meer informatie over het MIEK vindt u op de website van de Rijksoverheid: Grote energieprojecten voor duurzame energie.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?