Net op zee - IJmuiden Ver Alpha

Gepubliceerd op:
6 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
16 februari 2024

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de landelijk beheerder van het hoogspanningsnet TenneT werken samen aan het project ‘Net op zee IJmuiden Ver Alpha’. Dit is één van de drie verbindingen voor het transport van elektriciteit vanaf het windenergiegebied IJmuiden Ver op zee naar het vasteland. Deze ondergrondse hoogspanningsverbinding is nodig om de duurzame energie, die in de toekomst op zee wordt opgewekt door het nieuwe windenergiegebied IJmuiden Ver naar land te kunnen transporteren.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Wilt u meer informatie over de inhoud van dit project, bezoek dan de website van de initiatiefnemer: www.netopzee.eu.

Projectinformatie

Het project Net op zee - Nederwiek 1 loopt gedeeltelijk parallel aan het project Net op zee - IJmuiden Ver Alpha, maar doorloopt een aparte procedure. Meer informatie over dit project vindt u op: Net op zee - Nederwiek 1.

Online informatiepunt wind op zee

Op 31 januari 2020 is met www.windopzee.nl het online informatiepunt gelanceerd over windenergie op de Nederlandse Noordzee.

Stand van zaken

In het geval van 1 vergunning en 1 ontheffing heeft de minister voor Klimaat en Energie besloten deze buiten de rijkscoördinatieregeling (RCR) te plaatsen. Daarmee worden de besluiten op die aanvragen dus niet gecoördineerd voorbereid en bekend gemaakt (zoals bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet ruimtelijk ordening). In de Staatscourant van donderdag 28 december 2023 is kennisgeving gedaan van het zogeheten coördinatiebesluit. Het is niet mogelijk om tegen dit coördinatiebesluit bezwaar te maken of beroep in te stellen.

Op 1 mei 2023 liep de beroepstermijn af voor de op 17 maart 2023 ter inzage gelegde definitieve besluiten. Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State doet hier op een later moment een uitspraak over.

De besluiten zijn nog beschikbaar op de pagina: Net op zee - IJmuiden Ver Alpha - fase 2.

Actualisatie participatieplan/verslag

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT vinden participatie erg belangrijk. De manier waarop EZK en TenneT participatie inzetten, staat beschreven in het participatieplan. Dit plan wordt bij elke fase van het project geëvalueerd in een verslag en opnieuw vastgesteld voor de komende periode. Deze nieuwe versie gaat over participatie in de laatste fase van dit project.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2023) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Voorgeschiedenis

Hieronder vindt u meer informatie over de voorgeschiedenis van dit project.

Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende fasen van dit project.

Overige pagina's

MIEK project

Dit project valt onder het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). In dit programma staan energieprojecten die een belangrijke basis vormen voor de energie-infrastructuur op de lange termijn. De overheid wil deze samen met betrokken partijen zo snel mogelijk realiseren. Meer informatie over het MIEK vindt u op de website van de Rijksoverheid: Grote energieprojecten voor duurzame energie.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?