Net op zee - IJmuiden Ver Alpha

Gepubliceerd op:
6 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
17 mei 2023

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de landelijk beheerder van het hoogspanningsnet TenneT werken samen aan het project ‘Net op zee IJmuiden Ver Alpha’. Dit is één van de drie verbindingen voor het transport van elektriciteit vanaf het windenergiegebied IJmuiden Ver op zee naar het vasteland. Deze ondergrondse hoogspanningsverbinding is nodig om de duurzame energie, die in de toekomst op zee wordt opgewekt door het nieuwe windenergiegebied IJmuiden Ver naar land te kunnen transporteren.

Het project Net op zee - Nederwiek 1 loopt gedeeltelijk parallel aan het project Net op zee - IJmuiden Ver Alpha, maar doorloopt een aparte procedure. Meer informatie over dit project vindt u op: Net op zee - Nederwiek 1

Stand van zaken

Op 1 mei 2023 liep de beroepstermijn af voor de op 17 maart 2023 ter inzage gelegde definitieve besluiten. Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State zal hier te zijner tijd uitspraak over doen.

De besluiten zelf zijn nog beschikbaar op de pagina: Net op zee - IJmuiden Ver Alpha - fase 2.

Actualisatie participatieplan/verslag

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT vinden participatie erg belangrijk. De manier waarop EZK en TenneT participatie inzetten, staat beschreven in het participatieplan. Dit plan wordt bij elke fase van het project geëvalueerd in een verslag en opnieuw vastgesteld voor de komende periode. Deze nieuwe versie gaat over participatie in de laatste fase van dit project.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2021) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Voorgeschiedenis

Fase 2

De ontwerpbesluiten voor dit project hebben van vrijdag 21 oktober 2022 tot en met 1 december 2022 ter inzage gelegen. In die periode was het mogelijk om uw zienswijze kenbaar te maken. Deze zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming.

De stukken zijn digitaal nog beschikbaar op de pagina: Net op zee – IJmuiden Ver Alpha – fase 2.

Fase 1

Op 22 juli 2022 liep de beroepstermijn af voor de op 10 juni 2022 ter inzage gelegde definitieve besluiten. Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op 8 februari 2023 heeft de Afdeling hier uitspraak over gedaan. De beroepen zijn ongegrond verklaard. De besluiten zijn op 8 februari 2023 onherroepelijk geworden. De besluiten zelf zijn nog beschikbaar op de pagina: Net op zee - IJmuiden Ver Alpha - fase 1.

Meer informatie over de keuze van het voorkeursalternatief vindt u op de pagina:

Meer informatie over de Integrale effectenanalyse vindt u op de pagina:

Meer informatie over de voorgeschiedenis en het afvallen van alternatief Rilland vindt u op de pagina:

MIEK project

Dit project valt onder het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). In dit programma staan energieprojecten die een belangrijke basis vormen voor de energie-infrastructuur op de lange termijn. De overheid wil deze samen met betrokken partijen zo snel mogelijk realiseren. Meer informatie over het MIEK vindt u op de website van de Rijksoverheid: Grote energieprojecten voor duurzame energie.

Meer informatie

Meer informatie over de verschillende net op zee projecten kunt u vinden op de projectwebsite. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Online informatiepunt wind op zee

Op 31 januari 2020 is met www.windopzee.nl het online informatiepunt gelanceerd over windenergie op de Nederlandse Noordzee.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?