Net op zee - Nederwiek 1

Gepubliceerd op:
6 december 2021
Laatst gecontroleerd op:
24 november 2023

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT TSO B.V. (TenneT) willen een ondergrondse hoogspanningsverbinding realiseren van het windenergiegebied Nederwiek in de Noordzee naar het Sloegebied in Borsele. Deze ondergrondse hoogspanningsverbinding is nodig om de duurzame energie, die in de toekomst op zee wordt opgewekt vanuit dit windenergiegebied, naar land te kunnen transporteren.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Wilt u meer informatie over de inhoud van dit project, bezoek dan de website van de initiatiefnemer: www.netopzee.eu.

Reageren op het ontwerpbesluit

Van vrijdag 24 november 2023 tot en met donderdag 4 januari 2024 kunt u reageren op de ontwerpbesluiten door uw zienswijze in te dienen via onderstaande knop.

Projectinformatie

Voor dit project is de tijdelijke werknaam ‘Net op Zee - Extra verbinding Sloegebied’ gebruikt. In het voorjaar van 2022 is bij de vaststelling van het programma Noordzee een naam gekozen voor windenergiegebied 1, namelijk Nederwiek. De naam van dit project is ‘Net op zee Nederwiek 1’ geworden. In toekomstige documenten en in andere communicatie wordt gesproken over 'Net op zee Nederwiek 1’.

Projectfase

In onderstaande afbeelding ziet u de fase waarin het project zich op dit moment bevindt.

Tijdlijn fase 4 - Net op zee - Nederwiek 1

Stand van zaken

In diverse huis-aan-huisbladen en de Staatscourant van 17 november is een kennisgeving geplaatst van de terinzagelegging van het ontwerp-inpassingsplan en de bijbehorende ontwerpbesluiten van 17 november t/m 28 december 2023. Wegens een technische fout heeft de publicatie in de Staatscourant te laat plaatsgevonden, waardoor de terinzagelegging een week uitgesteld moest worden. 

De ontwerpbesluiten voor dit project liggen van vrijdag 24 november 2023 tot en met donderdag 4 januari 2024 ter inzage. In diverse lokale media en in de Staatscourant van donderdag 23 november 2023 is kennisgeving gedaan van de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten.

Nu ter inzage

Op dit moment liggen de ontwerpbesluiten voor dit project ter inzage.

Informatiebijeenkomst

Op dinsdag 28 november 2023 bent u welkom op de informatiebijeenkomst die het ministerie van EZK samen met TenneT organiseert. Deze bijeenkomst vindt plaats in:

  • Vergader- en Congrescentrum De Stenge
    Stengeplein 1
    4451 CZ  Heinkenszand

Dit is een bijeenkomst met vrije inloop van 19:00 uur tot 21:00 uur. Bij de informatiebijeenkomst vindt u informatie over het project en over de procedure. Ook kunt u uw vragen stellen aan medewerkers van TenneT en het ministerie van EZK.

Voorbereidingsbesluit

De ministers voor Klimaat en Energie en voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) hebben voor dit project een voorbereidingsbesluit genomen. Hierin is bepaald voor welk gebied het inpassingsplan wordt voorbereid. Met een voorbereidingsbesluit wordt voorkomen dat, tot het moment van publiceren van het ontwerp-inpassingsplan, ontwikkelingen plaatsvinden in het gebied die de aanleg van het project belemmeren of onmogelijk maken. Als gemeenten een vergunningaanvraag ontvangen voor bouw- en andere werkzaamheden in dit gebied, moeten zij rekening houden met het voorbereidingsbesluit. Het voorbereidingsbesluit is in werking getreden op vrijdag 13 januari 2023.

Het voorbereidingsbesluit is een digitaal besluit en is gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Op 15 december 2022 is de definitieve NRD door de minister voor Klimaat en Energie vastgesteld. De definitieve NRD is een overzichtelijke rapportage waarin het vaststellingsbesluit, de reactiebundel, de Nota van Antwoord en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) in zijn opgenomen. Op 2 november 2022 heeft de Commissie m.e.r. een advies uitgebracht over de concept-NRD. Het advies van de Commissie m.e.r. wordt integraal overgenomen.

Van vrijdag 9 september tot en met donderdag 20 oktober 2022 heeft de concept-NRD voor dit project ter inzage gelegen. In die periode was het mogelijk om een zienswijze in te dienen. De binnengekomen zienswijzen zijn gebundeld in de inspraakbundel.

Actualisatie participatieplan en participatieverslag

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT vinden participatie erg belangrijk. De manier waarop EZK en TenneT participatie inzetten, staat beschreven in het participatieplan. Dit plan wordt bij elke fase van het project geëvalueerd in een verslag en opnieuw vastgesteld voor de komende periode. Het participatieplan is per januari 2023 geactualiseerd. Deze nieuwe versie gaat over participatie in de periode vanaf januari 2023.

Voornemen en voorstel voor participatie

Van 14 januari tot en met 24 februari 2022 heeft het voornemen en participatieplan van het project Net op zee Nederwiek 1 ter inzage gelegen. In die periode was het mogelijk om te reageren op het voornemen en het voorstel voor participatie.

Vervolg

U kunt op dit moment nog geen inspraak geven op het voorgenomen tracé. Op basis van de gemaakte keuze werken de ministers aan een ontwerp-inpassingsplan waarin de tracékeuze wordt verwerkt. De keuze is de basis voor TenneT voor het aanvragen van alle benodigde vergunningen en ontheffingen bij de verschillende bestuursorganen. Het ontwerp-inpassingsplan wordt naar verwachting eind 2023/begin 2024 samen met het Milieueffectrapport (MER) en de ontwerp-vergunningen/ontheffingen ter inzage gelegd. Hierop is dan inspraak mogelijk.

Online informatiebijeenkomsten februari 2022

Op 1 en 3 februari 2022 zijn online informatiebijeenkomsten georganiseerd over het project Net op zee Extra verbinding Sloegebied en het project Net op zee - IJmuiden Ver Alpha. Hieronder vindt u de presentaties en de vragen en antwoorden van deze informatiebijeenkomsten. 

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2021) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

MIEK project

Dit project valt onder het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). In dit programma staan energieprojecten die een belangrijke basis vormen voor de energie-infrastructuur op de lange termijn. De overheid wil deze samen met betrokken partijen zo snel mogelijk realiseren. Meer informatie over het MIEK vindt u op de website van de Rijksoverheid: Grote energieprojecten voor duurzame energie.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?