Afgesloten projecten

Laatst gecontroleerd op:
14 mei 2024
Gepubliceerd op:
5 juli 2019

Bureau Energieprojecten coördineert de vergunningverlening van grote energieprojecten, zoals windparken, hoogspanningsverbindingen en gaswinning. Projecten van een bepaalde grootte vallen automatisch onder de rijkscoördinatieregeling. Hieronder ziet u een overzicht van alle afgeronde of stilgelegde projecten. Staat een project niet meer in het overzicht? Dan kunt u de informatie bij ons opvragen.

Energiecentrales

Energiecentrales met een capaciteit van ten minste 500 MW. Voor duurzame energiecentrales (met uitzondering van windenergie) ligt de grens bij 50 MW.

Gasinfrastructuur

Uitbreiding van het landelijk gastransportnet met een druk van ten minste 40 bar en een diameter van ten minste 45,7 centimeter. Dat geldt ook voor ook voor de aanleg of uitbreiding van LNG-installaties met een capaciteit ten minste 4 miljard m3. Ook mijnbouwwerken voor opslag van stoffen en daarbij behorende pijpleidingen.

Gaswinning

Opsporing of winning van koolwaterstoffen in beschermde natuurgebieden.

Hoogspanning

Uitbreidingen van het landelijk hoogspanningsnet op een spanningsniveau van 220 kV of hoger. Verklaring onderstaande afkortingen: BBB (Beter Benutten Bestaande) / HSS (Hoogspanningsstation) / HSV (Hoogspanningsverbinding).

Windparken

Windparken met een capaciteit van ten minste 100 MW.

Overige projecten

Mijnbouwwerken voor opslag van stoffen en daarbij behorende pijpleidingen vallen automatisch onder rijkscoördinatie.

Projecten buiten de rijkscoördinatie

De volgende projecten zijn buiten de toepassing van de rijkscoördinatie gelaten:

2024

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?