VIKING-Link kabel Verenigd Koninkrijk - Denemarken

Gepubliceerd op:
24 oktober 2019
Laatst gecontroleerd op:
7 februari 2022

NationalGrid en Energinet.dk, respectievelijk de Engelse en de Deense netbeheerder, willen tussen het Verenigd Koninkrijk en Denemarken een onderzeese gelijkstroomverbinding aanleggen met een transportcapaciteit van ca. 1400 MW, met convertorstations bij de aansluitpunten.

Deze verbinding zal aan de Engelse zijde aan het Bicker Fen-substation in Lincolnshire worden aangesloten. In Denemarken zal de VIKING-Link kabel op en het Revsing-substation in zuidelijk Jutland op het hoogspanningsnet worden aangesloten. De beoogde kabelroute loopt door een deel van de Nederlandse Noordzee. Het betreft enkel een kabel.

Stand van zaken

Op 16 maart 2018 liep de beroepstermijn af voor de op 2 februari 2018 ter inzage gelegde definitieve besluiten. Er is geen beroep ingesteld. De betreffende besluiten zijn op 17 maart 2018 onherroepelijk geworden.

De stukken zijn beschikbaar op: Viking Link - fase 1.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat.

Achtergrond

Het doel van de kabel is het vergroten van de interconnectiecapaciteit. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om de Europese elektriciteitsmarkt goed te kunnen integreren. De kabel tussen het Verenigd Koninkrijk en Denemarken faciliteert onderlinge uitwisseling van stroom. Bovendien kan door de kabel de reservecapaciteit in beide landen worden beperkt. De besparing die dit oplevert kan dan o.a. worden gebruikt voor verduurzaming. Door verdere uitbreiding van de interconnectiecapaciteit zullen de markten van Noordwest Europa landen kunnen integreren tot één gezamenlijke elektriciteitsmarkt.

Op 29 juni 2016 is het besluit van het ministerie van Economische Zaken tot de aanvaarding van het project VIKING-Link in de Staatscourant gepubliceerd.

Het project VIKING-Link valt onder de richtsnoeren voor trans-Europese energie-infrastructuur. Meer informatie over deze Europese verordening kunt u vinden op de pagina: Over Bureau Energieprojecten onder het kopje Projecten van Europees belang.

Van 2 september tot en met 13 oktober 2016 lag de concept-Notitie Reikwijdte en Detail (concept-NRD) ter inzage voor de milieueffectrapportage (MER) voor Viking Link. In deze periode zijn er 2 zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn opgenomen in deze zienswijzebundel. Ook de Commissie voor de milieueffectrapportage is om advies gevraagd over de reikwijdte en het detailniveau van het MER.

Mede op basis van de ingediende zienswijzen en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage heeft de minister de concept-NRD vastgesteld. Op 27 januari 2017 is hiervan kennis gegeven in de Staatscourant. De vastgestelde NRD bestaat uit het concept-NRD en een aanvulling daarop. Hiermee is aangegeven welk milieu­onderzoek zal worden uitgevoerd voor het MER van dit project.

Op 17 augustus 2017 is het besluit van het ministerie van Economische Zaken tot de aanvaarding van het aanvraagdossier van het project VIKING Link in de Staatscourant gepubliceerd. Het besluit geeft aan dat de vergunningaanvragen compleet zijn bevonden. Een zelfde soort besluit is ook op 13 april 2017 gepubliceerd. Daarna bleek dat de aanvraag toch niet compleet te zijn. Vandaar dat nu een nieuw besluit nodig is.

Van 29 september 2017 tot en met 9 november 2017 lagen de ontwerpbesluiten ter inzage. In deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend.

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor Vikink-Link beoordeeld en op 21 december 2017 advies uitgebracht. Zij vindt dat het rapport de milieueffecten goed beschrijft. Dit advies en eerdere adviezen zijn te vinden op www.commissiemer.nl.

Meer informatie

www.viking-link.nl

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?