Schaliegas in Nederland

Laatst gecontroleerd op:
27 augustus 2020
Gepubliceerd op:
17 oktober 2019

Het kabinet heeft besloten tot 2023 niet naar schaliegas te boren. Conform het kabinetsbesluit is deze besluitvorming over schaliegas opgenomen in de Ontwerpstructuurvisie Ondergrond. De termijn waarop commerciële opsporing en winning is uitgesloten, is verlengd tot 2023. Voor de periode daarna is de besluitvorming onbekend.

In ieder geval is duidelijk dat de winning van schaliegas is uitgesloten in de gebieden die in het PlanMER Schaliegas als uitsluitingsgebieden zijn opgenomen (stedelijk gebied, Natura 2000-gebieden, grote wateren alsmede waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en daaromheen liggende boringvrije zones ter bescherming van die winning, alle tot een diepte van 1000 m).

Mocht in de toekomst, mede op grond van de onderzoeksresultaten, besloten worden dat schaliegaswinning kan plaatsvinden, dan zal een gebiedsspecifieke afweging worden gemaakt, waarbij de decentrale overheden worden betrokken. Daarbij wordt rekening gehouden met de reeds geaccommodeerde (ondergrond)functies.

Terinzagelegging PlanMER Schaliegas

De Ontwerpstructuurvisie Ondergrond lag van 22 november 2016 tot en met 2 januari 2017 ter inzage. In deze periode kon iedereen hierop reageren met een zienswijze. Het PlanMER schaliegas lag in diezelfde periode samen met het PlanMER Ondergrond en de Ontwerpstructuurvisie Ondergrond ter inzage.

Nadere informatie via Platform Participatie.

Nadere informatie

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?