Wind op zee - Hollandse Kust (noord) kavel V

Laatst gecontroleerd op:
18 juli 2022
Gepubliceerd op:
29 oktober 2019

Het Rijk wil een kavelbesluit nemen voor een windpark op zee van circa 700 MW in het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) zoals aangewezen in het Nationaal Waterplan en de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust. Dit windpark ligt meer dan 18,5 kilometer uit de kust.

Stand van zaken

Op 24 mei 2019 liep de beroepstermijn af voor het op 12 april 2019 ter inzage gelegde kavelbesluit. Er zijn twee beroepen ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling heeft beide beroepen niet-ontvankelijk verklaard.

De stukken zijn beschikbaar op: Wind op zee - Hollandse Kust (noord) kavel V - fase 1.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2021) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Voorgeschiedenis

Het ontwerpkavelbesluit voor dit project heeft van 15 juni tot en met 26 juli 2018 ter inzage gelegen. Op 19 juni 2018 heeft een inloopavond plaatsgevonden. Hierbij zijn informatieposters gebruikt.

Op 23 juni 2017 heeft de minister van EZK voor het windparken Hollandse Kust (noord) een voorbereidingsbesluit genomen voor Kavel V.

Hiermee wordt voorkomen dat de kavel minder geschikt werd voor de verwezenlijking van windparken.

Meer informatie

Tijdens de terinzagelegging van de concept NRD's zijn drie informatieavonden georganiseerd. Daarbij maakte het ministerie van EZK gebruik van informatieposters.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?