Wind op zee - Hollandse Kust (noord) kavel V

Gepubliceerd op:
29 oktober 2019
Laatst gecontroleerd op:
18 juli 2022

Het Rijk wil een kavelbesluit nemen voor een windpark op zee van circa 700 MW in het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) zoals aangewezen in het Nationaal Waterplan en de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust. Dit windpark ligt meer dan 18,5 kilometer uit de kust.

Stand van zaken

Op 24 mei 2019 liep de beroepstermijn af voor het op 12 april 2019 ter inzage gelegde kavelbesluit. Er zijn twee beroepen ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling heeft beide beroepen niet-ontvankelijk verklaard.

De stukken zijn beschikbaar op: Wind op zee - Hollandse Kust (noord) kavel V - fase 1.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2021) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Voorgeschiedenis

Het ontwerpkavelbesluit voor dit project heeft van 15 juni tot en met 26 juli 2018 ter inzage gelegen. Op 19 juni 2018 heeft een inloopavond plaatsgevonden. Hierbij zijn informatieposters gebruikt.

Op 23 juni 2017 heeft de minister van EZK voor het windparken Hollandse Kust (noord) een voorbereidingsbesluit genomen voor Kavel V.

Hiermee wordt voorkomen dat de kavel minder geschikt werd voor de verwezenlijking van windparken.

Meer informatie

Tijdens de terinzagelegging van de concept NRD's zijn drie informatieavonden georganiseerd. Daarbij maakte het ministerie van EZK gebruik van informatieposters.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?