Net op zee - Borssele

Gepubliceerd op:
7 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
21 oktober 2020

Tennet wil een net op zee (ook wel transmissiesysteem op zee genoemd) realiseren. De windturbines van windenergiegebied Borssele zullen hierop worden aangesloten. De totale capaciteit van de aansluiting bedraagt 1.400 MW. Het net op zee Borssele bestaat uit twee transformatorstations in zee, vier onderzeese 220 kV hoogspanningskabels naar land, het ondergrondse tracé op land en de aansluiting op het 380 kV hoogspanningsstation Borssele.

Status

Dit project is afgerond.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat.

Inpassingsplan en besluiten

fase 1

 • Terinzagelegging ontwerp-inassingsplan en ontwerpbesluiten van 18 maart 2016 tot en met 8 april 2016.
 • Terinzagelegging inpassingsplan en besluiten van 15 juli 2016 tot en met 26 augustus 2016.
 • Milieueffectrapport (via website Commissie m.e.r.).
 • Officiële titel inpassingspan: net op zee Borssele (ruimtelijkeplannen.nl).
 • Inpassingsplan vastgesteld: 27 juni 2016.
 • Inpassingsplan inwerkingtreding: 27 augustus 2016 (beroep ingetrokken).

fase 2a

 • Terinzagelegging ontwerpbesluiten van 9 februari 2018 tot en met 22 maart 2018.
 • Terinzagelegging besluiten van 18 mei 2018 tot en met 29 juni 2018 (geen beroep ingesteld).

fase 2b

 • Terinzagelegging ontwerpbesluiten van 9 februari 2018 tot en met 22 maart 2018.
 • Terinzagelegging besluiten van 13 juli 2018 tot en met 24 augustus 2018 (geen beroep ingesteld).

fase 3

 • Terinzagelegging ontwerpbesluit van 17 mei 2019 tot en met 27 juni 2019.
 • Terinzagelegging besluit van 30 augustus 2019 tot en met 11 oktober 2019 (geen beroep ingesteld).

Online informatiepunt wind op zee

Op 31 januari 2020 is met www.windopzee.nl het online informatiepunt gelanceerd over windenergie op de Nederlandse Noordzee.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?