Wind op zee - Hollandse Kust (zuid) kavels III - IV

Gepubliceerd op:
28 oktober 2019
Laatst gecontroleerd op:
18 juli 2022

Het Rijk heeft kavelbesluiten genomen voor twee windparken op zee. Beide zijn circa 350 MW groot en liggen in het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) zoals aangewezen in het Nationaal Waterplan en de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust. Deze twee windparken liggen op meer dan 18,5 kilometer uit de kust.

Op grond van de Wet windenergie op zee kan de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelateis (BZK) voor elk windpark een kavelbesluit nemen. In een kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden een windpark gebouwd en geëxploiteerd mag worden.

Dit project is afgerond. Hieronder ziet u het procesverloop.

Besluiten fase 1

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2021) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?