Gasolieopslag Twente

Laatst gecontroleerd op:
22 oktober 2020
Gepubliceerd op:
28 oktober 2019

AkzoNobel en Argos willen in bestaande zoutcavernes gasolie opslaan. Gasolie zal door middel van schepen worden aangevoerd naar de Petroleumhaven in Hengelo en door middel van transport per as naar de boorputten van de zoutcavernes worden getransporteerd.

Deze zoutcavernes zijn gelegen op industrieterrein De Marssteden in Enschede. Daar zal de gasolie door middel van een pomp in verschillende zoutcavernes worden gebracht. Het doel hiervan is om aan de vraag naar strategische/langdurige gasolieopslag te voldoen en de bestaande cavernes te hergebruiken. De ministers van EZ en van I&M hebben samen besluiten genomen over de bestemming van de locatie van de gasolieopslag.

Dit project is afgerond. Hieronder ziet u hiet procesverloop.

Inpassingsplan

  • Terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan en ontwerpbesluiten van 14 juni 2013 tot en met 25 juli 2013.
  • Terinzagelegging inpassingsplan en besluiten van 25 oktober 2013 tot en met 6 december 2013.
  • Milieueffectrapport via website Commissie m.e.r.
  • Officiële titel inpassingsplan: "Rijksinpassingsplan gasolieopslag zoutcavernes regio Twente" (ruimtelijkeplannen.nl).
  • Inpassingsplan vastgesteld: 2 oktober 2013.
  • Uitspraak Raad van State 1 april 2014, beroep niet ontvankelijk.
  • Inpassingsplan inwerkingtreding: 7 december 2013.
  • Inpassingsplan onherroepelijk: 1 april 2014.

Instemming opslagplan

Omgevingsvergunning

Veiligheidsrapport

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?