Wind op zee - Borssele kavels III - V

Gepubliceerd op:
28 oktober 2019
Laatst gecontroleerd op:
9 juli 2020

Het Rijk heeft kavelbesluiten genomen voor drie windparken op zee. In een kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden een windpark gebouwd en geëxploiteerd mag worden. De kavels van het windenergiegebied Borssele zijn aangewezen in het Nationaal Waterplan. Het windenergiegebied Borssele ligt buiten de 12 mijlszone op meer dan 22 kilometer van kust van Zeeland tegen de grens met België en de daar gerealiseerde en geplande windparken. Na de voorbereiding van kavels I en II gaat het hier over kavels III, IV en V. Kavel V is een innovatiekavel, dat bestaat uit maximaal twee windturbines en ligt binnen de grenzen van kavel III.

Procesverloop

Fase 1

 • terinzagelegging concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) van 12 juni 2015 tot en met 23 juli 2015

 • terinzagelegging ontwerp-kavelbesluiten van 18 december 2015 tot en met 28 januari 2016

 • terinzagelegging kavelbesluiten van 8 april 2016 tot en met 20 mei 2016

 • tegen de besluiten is geen beroep ingesteld

 • besluiten onherroepelijk: 21 mei 2016

Fase 2

In de definitieve kavelbesluiten voor de kavels III, IV en V waren de coördinaten die de kavels begrenzen niet correct opgenomen. Daarom hebben de ministers van EZ en I&M een wijzigingsbesluit genomen in fase 2.

 • terinzagelegging ontwerp wijzigingsbesluit kavelbesluiten III, IV en V (innovatiekavel) van 1 juli 2016 tot en met 11 augustus 2016

 • terinzagelegging wijzigingsbesluit kavelbesluiten III, IV en V (innovatiekavel) van 2 september 2016 tot en met vrijdag 14 oktober 2016

 • tegen het wijzigingsbesluit is geen beroep ingesteld

 • besluit onherroepelijk: 15 oktober 2016

De documenten zijn beschikbaar op: Wind op zee - Borssele kavels III - V - fase 1 en fase 2.

Wijzigingsbesluit

Het definitieve kavelbesluit tot vaststelling van kavel V windenergiegebied Borssele (Staatscourant van 8 april 2016, nr. 14551) lag van 8 april 2016 tot en met 20 mei 2016 ter inzage. Het besluit is sinds 21 mei 2016 onherroepelijk. In de voorbereiding op de subsidietender bleek echter dat in de voorschriften de maximale totale rotoroppervlakte verkeerd was opgenomen. In dit wijzigingsbesluit is de juiste maximale totale rotoroppervlakte opgenomen. Ook wenst de minister van Economische Zaken om beleidsmatige redenen het minimaal te plaatsen vermogen te verlagen en af te zien van het maximum vermogen per windturbine.

 • terinzagelegging ontwerp wijzigingsbesluit kavelbesluit V (innovatiekavel) van: 16 juni 2017 tot en met 27 juli 2017.

 • terinzagelegging wijzigingsbesluit kavelbesluit V (innovatiekavel) van: 1 september 2017 tot en met 13 oktober 2017.

 • tegen het wijzigingsbesluit is geen beroep ingesteld.

 • besluit onherroepelijk: 14 oktober 2017.

Het besluit is beschikbaar op: Wind op zee - Borssele kavels III - V - wijzigingsbesluit kavel V.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat.

Voorgeschiedenis

In het SER energieakkoord is afgesproken dat het Rijk in de periode 2015 - 2019 subsidie beschikbaar stelt voor in totaal 3.450 MW windenergie op zee via een gefaseerd tenderproces. Dit akkoord is op 6 september 2013 gesloten tussen werkgevers, werknemers, natuur- en milieuorganisaties, energiebedrijven, decentrale overheden, het Rijk en vele andere organisaties.

Op 26 september 2014 stuurde het kabinet de routekaart windenergie op zee naar de Tweede Kamer. De Wet windenergie op zee is op 1 juli 2015 in werking getreden en maakt het mogelijk dat de minister van Economische Zaken in overeenstemming met de minister van Infrastructuur en Milieu voor elk windpark een kavelbesluit neemt. De MER-en dienen als onderbouwing van deze kavelbesluiten.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?