Wind op zee - Borssele kavels III - V

Laatst gecontroleerd op:
9 juli 2020
Gepubliceerd op:
28 oktober 2019

Het Rijk heeft kavelbesluiten genomen voor drie windparken op zee. In een kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden een windpark gebouwd en geëxploiteerd mag worden. De kavels van het windenergiegebied Borssele zijn aangewezen in het Nationaal Waterplan. Het windenergiegebied Borssele ligt buiten de 12 mijlszone op meer dan 22 kilometer van kust van Zeeland tegen de grens met België en de daar gerealiseerde en geplande windparken. Na de voorbereiding van kavels I en II gaat het hier over kavels III, IV en V. Kavel V is een innovatiekavel, dat bestaat uit maximaal twee windturbines en ligt binnen de grenzen van kavel III.

Procesverloop

Fase 1

 • terinzagelegging concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) van 12 juni 2015 tot en met 23 juli 2015

 • terinzagelegging ontwerp-kavelbesluiten van 18 december 2015 tot en met 28 januari 2016

 • terinzagelegging kavelbesluiten van 8 april 2016 tot en met 20 mei 2016

 • tegen de besluiten is geen beroep ingesteld

 • besluiten onherroepelijk: 21 mei 2016

Fase 2

In de definitieve kavelbesluiten voor de kavels III, IV en V waren de coördinaten die de kavels begrenzen niet correct opgenomen. Daarom hebben de ministers van EZ en I&M een wijzigingsbesluit genomen in fase 2.

 • terinzagelegging ontwerp wijzigingsbesluit kavelbesluiten III, IV en V (innovatiekavel) van 1 juli 2016 tot en met 11 augustus 2016

 • terinzagelegging wijzigingsbesluit kavelbesluiten III, IV en V (innovatiekavel) van 2 september 2016 tot en met vrijdag 14 oktober 2016

 • tegen het wijzigingsbesluit is geen beroep ingesteld

 • besluit onherroepelijk: 15 oktober 2016

De documenten zijn beschikbaar op: Wind op zee - Borssele kavels III - V - fase 1 en fase 2.

Wijzigingsbesluit

Het definitieve kavelbesluit tot vaststelling van kavel V windenergiegebied Borssele (Staatscourant van 8 april 2016, nr. 14551) lag van 8 april 2016 tot en met 20 mei 2016 ter inzage. Het besluit is sinds 21 mei 2016 onherroepelijk. In de voorbereiding op de subsidietender bleek echter dat in de voorschriften de maximale totale rotoroppervlakte verkeerd was opgenomen. In dit wijzigingsbesluit is de juiste maximale totale rotoroppervlakte opgenomen. Ook wenst de minister van Economische Zaken om beleidsmatige redenen het minimaal te plaatsen vermogen te verlagen en af te zien van het maximum vermogen per windturbine.

 • terinzagelegging ontwerp wijzigingsbesluit kavelbesluit V (innovatiekavel) van: 16 juni 2017 tot en met 27 juli 2017.

 • terinzagelegging wijzigingsbesluit kavelbesluit V (innovatiekavel) van: 1 september 2017 tot en met 13 oktober 2017.

 • tegen het wijzigingsbesluit is geen beroep ingesteld.

 • besluit onherroepelijk: 14 oktober 2017.

Het besluit is beschikbaar op: Wind op zee - Borssele kavels III - V - wijzigingsbesluit kavel V.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat.

Voorgeschiedenis

Hieronder vindt u meer informatie over de voorgeschiedenis van dit project.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?