Hoogspanningsverbinding 380 kV Doetinchem - Wesel

Laatst gecontroleerd op:
22 oktober 2020
Gepubliceerd op:
22 oktober 2019

TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, wil met Amprion een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding aanleggen van Doetinchem naar het Duitse Wesel. De verbinding is nodig voor de verdere internationale uitwisseling van elektriciteit binnen de ontwikkeling naar één Europese elektriciteitsmarkt, voor het versterken van de voorzieningszekerheid en om ruimte te geven aan het transport van duurzame elektriciteit tussen Nederland en het buitenland.

Om dit project ruimtelijk mogelijk te maken hebben de ministers van Economische Zaken (EZ) en van Infrastructuur en Milieu (I&M) een inpassingsplan opgesteld, waarin zij het tracé vastleggen van de verbinding op Nederlands grondgebied, van Doetinchem tot Voorst (grens). Voor het inpassingsplan is een milieueffectrapport (MER) opgesteld om de gevolgen voor het milieu in beeld te brengen. Daarnaast zijn er voor aanleg en exploitatie van het project uitvoeringsbesluiten, zoals vergunningen en ontheffingen, van verschillende bestuursorganen nodig. Deze uitvoeringsbesluiten zijn voorbereid onder coördinatie van de minister van EZ, in de rijkscoördinatieregeling (RCR). De besluiten zijn in meerdere fasen voorbereid.

Dit project is afgerond. Het procesverloop vindt u hieronder.

Inpassingsplan en besluiten

fase 1

 • Terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan en ontwerpbesluiten van 26 september 2014 tot en met 6 november 2014.
 • Terinzagelegging inpassingsplan en besluiten van 8 mei 2015 tot en met 19 juni 2015.
 • Milieueffectrapport (via website Commissie m.e.r.)
 • Officiële titel inpassingsplan: "Doetinchem-Wesel 380 kV" (ruimtelijkeplannen.nl).
 • Inpassingsplan inwerkingtreding: 20 juni 2015.
 • Uitspraak Raad van State: 24 februari 2016, de beroepen zijn, voor zover ontvankelijk, ongegrond verklaard.

fase 2

 • Terinzagelegging ontwerpbesluiten van 24 april 2015 tot en met 4 juni 2015.
 • Terinzagelegging besluiten van 25 september 2015 tot en met 6 november 2015 (geen beroep ingesteld).

fase 3

 • Terinzagelegging ontwerpbesluiten van 13 november 2015 tot en met 24 december 2015.
 • Terinzagelegging besluiten van 11 maart 2016 tot en met 22 april 2016 (beroep ingetrokken).

fase 4

 • Terinzagelegging ontwerpbesluiten van 2 september tot en met 13 oktober 2016.
 • Terinzagelegging besluiten van 11 november tot en met 23 december 2016 (geen beroep ingesteld).

fase 5

 • Terinzagelegging ontwerpbesluiten van 17 februari tot en met 30 maart 2017.
 • Terinzagelegging besluiten van 4 mei tot en met 15 juni 2017 (geen beroep ingesteld).

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?