Wind op zee - Hollandse Kust (zuid) kavels I - II

Gepubliceerd op:
28 oktober 2019
Laatst gecontroleerd op:
18 juli 2022

Het Rijk heeft kavelbesluiten genomen voor twee windparken op zee. Beide zijn circa 350 MW groot en liggen in het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) zoals aangewezen in het Nationaal Waterplan en de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse kust. Deze twee windparken liggen op meer dan 22,2 kilometer uit de kust.

Op grond van de Wet windenergie op zee kan de minister van Economische Zaken (EZ) in overeenstemming met de minister van Infrastructuur en Milieu (I&M) voor elk windpark een kavelbesluit nemen. In een kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden een windpark gebouwd en geëxploiteerd mag worden.

Dit project is afgerond. Hieronder ziet u het procesverloop.

Startnotitie

Terinzagelegging startnotitie van 29 januari tot en met 10 maart 2016.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2021) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Voorbereidingsbesluiten Kavel I en Kavel II

Kavelbesluiten I en II

  • Terinzagelegging ontwerpkavelbesluiten van 19 augustus tot en met 29 september 2016
  • Terinzagelegging kavelbesluiten van 16 december 2016 tot en met 27 januari 2017
  • Uitspraak Raad van State 6 december 2017 beroepen niet-ontvankelijk dan wel ongegrond, besluiten onherroepelijk

De stukken zijn beschikbaar op: Kavelbesluiten I en II Hollandse Kust (zuid) - fase 1.

Voorgeschiedenis

In het SER energieakkoord is afgesproken dat het Rijk in de periode 2015 - 2019 subsidie beschikbaar stelt voor in totaal 3.450 MW windenergie op zee via een gefaseerd tenderproces. Dit akkoord is op 6 september 2013 gesloten tussen werkgevers, werknemers, natuur- en milieuorganisaties, energiebedrijven, decentrale overheden, het Rijk en vele andere organisaties. Op 26 september 2014 stuurde het kabinet de routekaart windenergie op zee  naar de Tweede Kamer.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?