Gaswinning Oppenhuizen

Laatst gecontroleerd op:
7 februari 2022
Gepubliceerd op:
17 oktober 2019

Vermilion Energy Netherlands BV (Vermilion) heeft het voornemen om uit het gasveld bij Oppenhuizen (gemeente Súdwest-Fryslân) gas te gaan winnen en een aardgastransportleiding aan te leggen om het gas te transporteren van de aardgaswinningslocatie Oppenhuizen via de mijnbouwlocatie Bozum 1 naar de mijnbouwlocatie Ried 2. Deze gaswinning zal bijdragen aan de energievoorzieningszekerheid in Nederland.

Op de besluitvorming over dit project is de rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. Dit betekent dat het tracé van de aardgastransportleiding wordt vastgelegd in een (rijks)inpassingsplan, dat ondertussen is vastgesteld door de ministers van Economische Zaken (EZ) en van Infrastructuur en Milieu (I&M) die hierbij gezamenlijk optreden als bevoegd gezag. De uitvoeringsbesluiten (vergunningen en ontheffingen) en het ruimtelijk besluit (inpassingsplan) die voor dit project nodig zijn, zijn gecoördineerd door de minister van EZ.

Bij het opstellen van de (ontwerp)besluiten is uiterste zorgvuldigheid betracht; wetende dat gaswinning een (politiek) gevoelig onderwerp is in de regio. Dit komt tot uitdrukking door toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure uit de Algemene wet bestuursrecht, die onder meer inhoudt dat zowel de ontwerpbesluiten als de definitieve besluiten ter inzage worden gelegd. Bij de voorbereiding van de (ontwerp)besluiten is nadrukkelijk het gesprek aangegaan met bestuurders en omwonenden. Er is gestreefd naar besluiten die kunnen rekenen op een zo groot mogelijk draagvlak.

Status

Dit project is afgerond.

Op 28 juli 2017 liep de beroepstermijn af voor het wijzigingsbesluit, de laatste fase in de besluitvorming over Gaswinning Oppenhuizen. Het eerder tegen het instemmingsbesluit ingestelde beroep gold van rechtswege ook als beroep tegen het herstelbesluit. Er is geen nieuw beroep ingesteld. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State deed een tussenuitspraak op 19 april 2017. Hiermee zijn alle besluiten, met uitzondering van het instemmingsbesluit met het winningsplan onherroepelijk geworden. De Raad van State deed een einduitspraak op 16 augustus 2017, waarmee het gewijzigd instemmingsbesluit op 16 augustus 2017 onherroepelijk is geworden.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat.

Inpassingsplan

 • Terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan van 25 maart tot en met 9 mei 2016
 • Terinzagelegging inpassingsplan van 23 september tot en met 4 november 2016
 • Inpassingsplan vastgesteld: 11 september 2016
 • Naam inpassingsplan: Aardgastransportleiding Oppenhuizen - Ried 2 (ruimtelijkeplannen.nl)
 • Tegen het inpassingsplan is beroep ingesteld
 • Tussenuitspraak Raad van State 19 april 2017 beroep ongegrond
 • Inpassingsplan inwerkingtreding: 5 november 2016
 • Inpassingsplan onherroepelijk: 19 april 2017

Besluiten fase 1

 • Terinzagelegging ontwerp-vergunningen van 25 maart tot en met 9 mei 2016
 • Terinzagelegging vergunningen van 23 september tot en met 4 november 2016
 • Tegen de besluiten is beroep ingesteld
 • Tussenuitspraak Raad van State 19 april 2017 beroep ongegrond, met uitzondering van beroep het instemmingsbesluit met het winningsplan
 • Besluiten onherroepelijk: 19 april 2017, met uitzondering van het instemmingsbesluit
 • Terinzagelegging herstelbesluit wijziging instemmingsbesluit van 16 juni tot en met 28 juli 2017
 • Einduitspraak Raad van State 16 augustus 2017, beroep ongegrond
 • Gewijzigd instemmingsbesluit onherroepelijk: 16 augustus 2017

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?