Gaswinning Terschelling-Noord

Gepubliceerd op:
17 oktober 2019
Laatst gecontroleerd op:
27 augustus 2020

Tulip Oil Netherlands B.V (hierna: Tulip Oil) heeft het voornemen gas uit het gasveld Terschelling-Noord te gaan winnen, behandelen en transporteren naar het landelijke gasnet. Hiertoe moet, op het eiland of vanaf de Noordzee(kust­zone), een gaswinnings­locatie met putten worden aangelegd en een gasbehandelingsinstallatie worden opgebouwd. Het gas dient dan, met een nieuw aan te leggen pijpleiding, afgevoerd te worden naar het landelijke hoofdgasnet via een aansluiting op de bestaande gastransportleiding die op de zeebodem ten noorden van Terschelling ligt.

Om deze plannen te kunnen realiseren heeft Tulip Oil op 11 november 2014 een winningsvergunning op basis van de Mijnbouwwet (concessie) aangevraagd bij het ministerie van Economische Zaken, waarop op 27 januari 2015 nog een addendum is ingediend. Minister Kamp van Economische Zaken neemt hier, mede op basis van de adviezen van Energie Beheer Nederland (EBN), Staatstoezicht op de Mijnen, TNO en de provincie Friesland,  naar verwachting medio 2016 een besluit over.

De mogelijk volgende stap in de procedure betreft de formele start van een rijkscoördinatieregeling (RCR) procedure voor het verkrijgen van het benodigde inpassingsplan en de uitvoeringsbesluiten. Daarin wordt beoordeeld wat de effecten van de boringen zijn op het milieu, het landschap, de natuur en het toerisme. Dit is echter pas aan de orde zodra de winnings­vergunning (concessie) aan Tulip Oil is verleend.

Informatie besluitvorming aanvraag winningsvergunning

Tweede Kamer brieven

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Traas, telefoonnummer 070 379 72 98 of secretariaat 070 379 70 88.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?