Wind op zee - Borssele kavels I - II

Gepubliceerd op:
28 oktober 2019
Laatst gecontroleerd op:
7 februari 2022

Het Rijk heeft kavelbesluiten genomen voor twee windparken op zee. Beide zijn circa 350 MW groot en liggen in het windenergiegebied Borssele zoals aangewezen in het Nationaal Waterplan. Dit windenergiegebied ligt buiten de 12 mijlszone op meer dan 22 kilometer van de kust van Zeeland tegen de grens met België en de daar gerealiseerde en geplande windparken. Ter voorbereiding van de kavelbesluiten zijn milieueffectrapporten (MER-en) opgesteld, om deze effecten een volwaardige rol te geven bij de besluitvorming.

Dit project is afgerond. Hieronder ziet u het procesverloop.

  Kavelbesluiten

  • terinzagelegging concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) van 24 oktober 2014 tot en met 4 december 2014
  • terinzagelegging ontwerp-kavelbesluiten van 7 augustus 2015 tot en met 17 september 2015
  • terinzagelegging kavelbesluiten van 8 april 2016 tot en met 20 mei 2016
  • tegen de besluiten is geen beroep ingesteld
  • besluiten onherroepelijk: 21 mei 2016

  De stukken zijn beschikbaar op: Wind op zee - Borssele kavels I - II - fase 1.

  Informatiepagina jaaroverzicht

  Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat.

  Voorgeschiedenis

  In het SER energieakkoord is afgesproken dat het Rijk in de periode 2015 - 2019 subsidie beschikbaar stelt voor in totaal 3.450 MW windenergie op zee via een gefaseerd tenderproces. Dit akkoord is op 6 september 2013 gesloten tussen werkgevers, werknemers, natuur- en milieuorganisaties, energiebedrijven, decentrale overheden, het Rijk en vele andere organisaties.

  Op 26 september 2014 stuurde het kabinet de routekaart windenergie op zee naar de Tweede Kamer. De Wet windenergie op zee is op 1 juli 2015 in werking getreden en maakt het mogelijk dat de minister van Economische Zaken in overeenstemming met de minister van Infrastructuur en Milieu voor elk windpark een kavelbesluit neemt. De MER-en dienen als onderbouwing van deze kavelbesluiten.

  Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

  Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

  Contact Bureau Energieprojecten

  Bel 070 379 89 79

  bureauenergieprojecten@minezk.nl

  Bent u tevreden over deze pagina?