Gaswinning Ameland

Gepubliceerd op:
16 oktober 2019
Laatst gecontroleerd op:
20 november 2019

Gaswinning Ameland betreft de gasvelden Ameland-Oost, Ameland-Westgat en Ameland-N07FA, gelegen in de gemeente Ameland en in de Noordzeekustzone. Ten behoeve van de gaswinning is uitbreiding van een mijnbouwwerk nodig. De gasvelden liggen deels onder gebied dat op grond van artikel 10a van de Natuurbeschermingswet 1998 is aangewezen als Natura 2000-gebied. Met deze gaswinning wordt bijgedragen aan de energievoorzieningszekerheid in Nederland.

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) verzoekt om instemming met het gewijzigde winningsplan Ameland. Doel van het gewijzigde winningsplan is te komen tot een beter planmatig en doelmatig beheer van de gaswinning op de locaties. De voornaamste wijzigingen betreffen aanpassing van de productieprofielen en aanpassing van de bodemdalingprognoses op basis van geactualiseerde modellering. NAM verzoekt tevens om een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet 1998) voor de wijziging van de gaswinning Ameland.

Twee besluiten die voor het project nodig zijn, werden in één procedure voorbereid, onder coördinatie van de minister van Economische Zaken (EZ). Deze procedure heet de rijkscoördinatieregeling (RCR).

Procesverloop

  • Status: dit project is afgerond.

Vergunningen

  • Terinzagelegging ontwerp-vergunningen van 11 mei 2012 tot en met 21 juni 2012.
  • Terinzagelegging vergunningen van 22 maart 2013 tot en met 3 mei 2013.
  • Uitspraak Raad van State 30 oktober 2013, de beroepen zijn ongegrond.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?