Netversterking Marnezijl - Oudehaske

Laatst gecontroleerd op:
22 oktober 2020
Gepubliceerd op:
5 november 2019

TenneT is de initiatiefnemer voor de aanleg van de ondergrondse hoogspanningsverbinding 110 kV tussen Marnezijl (ten westen van Bolsward) en Oudehaske (ten westen van Heerenveen). Liander en TenneT zijn gezamenlijk de initiatiefnemers voor de uitbreiding van het hoogspanningsstation Oudehaske 110 kV/220 kV.

De besluitvorming over het project ondergrondse netversterking 110 kV van Marnezijl naar Oudehaske en uitbreiding van station Oudehaske 110 kV/220 kV viel onder de rijkscoördinatieregeling (RCR). De aanpassing van het tracé is vastgelegd in een inpassingsplan door de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Procesverloop

  • Status: dit project is afgerond.

Inpassingsplan en besluiten

  • Terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan en ontwerpbesluiten van 19 januari 2018 tot en met 1 maart 2018.
  • Terinzagelegging inpassingsplan en besluiten van 8 juni 2018 tot en met 20 juli 2018.
  • Milieueffectrapport: niet van toepassing volgens het M.e.r.-beoordelingsbesluit van 10 januari 2018.
  • Officiële titel inpassingsplan: "netversterking Marnezijl - Oudehaske" (ruimtelijkeplannen.nl).
  • Inpassingsplan inwerkingtreding: 21 juli 2018.
  • Inpassingsplan onherroepelijk: 21 juli 2018.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?