Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied

Gepubliceerd op:
9 juni 2022
Laatst gecontroleerd op:
17 augustus 2023

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT TSO B.V. (TenneT) willen een nieuw 380 kV hoogspanningsstation realiseren in de omgeving Sloegebied. Het bestaande 380 kV hoogspanningsstation in Borssele heeft na de aansluiting van het project 'Net op zee IJmuiden Ver Alpha' geen mogelijkheid om nieuwe verbindingen aan te sluiten. Nieuwe aansluitcapaciteit is nodig voor toekomstige initiatieven zoals bijvoorbeeld waterstofproductie, maar ook het aansluiten van het project 'Net op zee Nederwiek 1' (de extra 2 Gigawatt wind op zee verbinding naar het Sloegebied). Daarom is in/nabij het Sloegebied een nieuw 380 kV hoogspanningsstation noodzakelijk.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Wilt u meer informatie over de inhoud van dit project, bezoek dan de website van de initiatiefnemer: www.tennet.eu.

Projectinformatie

Het onderstaande kaartje geeft het zoekgebied voor het nieuwe hoogspanningsstation weer. U ziet het originele zoekgebied en negen onderzochte locaties voor het Hoogspanningsstation. Met groen en rood is aangegeven welke locaties meegenomen worden in de volgende fase. Meer over de afweging bij deze beslissing leest u in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

Zoekgebied 2 - Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied

Waarom is dit project nodig?

Het hoogspanningsstation dient onder andere voor aansluitingen van nieuwe initiatieven in/nabij het Sloegebied, zoals bijvoorbeeld de productie van groene waterstof. Voor het realiseren van de CO2-reductiedoelstellingen van de industrie in de Schelde-Deltaregio is beschikbaarheid van duurzame energie een belangrijke randvoorwaarde.  In de CES Schelde – Deltaregio is daarom een berekening gemaakt met betrekking tot de elektriciteitsvraag voor de elektrificatie van de industrie (inclusief H2-productie) en CCS. Daaruit wordt een groei van de elektriciteitsvraag ten noorden van de Westerschelde verwacht die gelijk is aan 1,25 GW in 2030, uitgroeiend naar ruim 2,2 GW in 2050.

Het hoogspanningsstation moet daarnaast ook de stroom, opgewekt in de windparken op zee, op het bestaande hoogspanningsnet brengen.

Projectfase

In onderstaande afbeelding ziet u de fase waarin het project zich op dit moment bevindt.

Stand van zaken

Op 1 juni 2023 is kennisgeving gedaan van de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied. Hierin is vastgelegd welke informatie in het MER dient te worden opgenomen.

Vaststelling Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Op 17 mei 2023 is de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) door de minister van Klimaat en Energie vastgesteld. De definitieve NRD is een rapportage waarin de inspraakbundel, de nota van antwoord en het advies van de Commissie m.e.r. in zijn opgenomen. Op 14 maart 2023 heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) een advies uitgebracht over de concept-NRD. Het advies van de Commissie m.e.r. wordt integraal overgenomen.

Van vrijdag 13 januari tot en met donderdag 23 februari 2023 heeft de concept NRD ter inzage gelegen voor het project Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied. In die periode was het mogelijk om een zienswijze in te dienen. De binnengekomen zienswijzen zijn gebundeld in de inspraakbundel.

De NRD, de concept-NRD en de inspraakbundel kunt u hieronder vinden.

Actualisatie participatieplan

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT vinden participatie erg belangrijk. De manier waarop EZK en TenneT participatie inzetten, staat beschreven in het participatieplan. Dit plan wordt bij elke fase van het project geëvalueerd in een verslag en opnieuw vastgesteld voor de komende periode. Het participatieplan is per 12  januari 2023 geactualiseerd. Deze nieuwe versie gaat over participatie in de periode vanaf januari 2023.  

Informatiebijeenkomsten

Online webinar
Op woensdag 25 januari 2023 organiseerde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) samen met TenneT een webinar. In het webinar lichtte het projectteam de projectplannen en de inhoud van de concept-NRD toe. Het webinar was te volgen op: www.streamen.nu/sloegebied. Het webinar kan ook teruggekeken worden via www.tennet.eu/sloegebied.

MIEK project

Dit project valt onder het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). In dit programma staan energieprojecten die een belangrijke basis vormen voor de energie-infrastructuur op de lange termijn. De overheid wil deze samen met betrokken partijen zo snel mogelijk realiseren. Meer informatie over het MIEK vindt u op de website van de Rijksoverheid: Grote energieprojecten voor duurzame energie.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?