Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied

Laatst gecontroleerd op:
14 mei 2024
Gepubliceerd op:
9 juni 2022

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT TSO B.V. (TenneT) willen een nieuw 380 kV hoogspanningsstation realiseren in de omgeving Sloegebied. Op het bestaande hoogspanningsstation in Borssele is geen ruimte voor nieuwe initiatieven zoals Net op zee - Nederwiek 1. Daarom is in/nabij het Sloegebied een nieuw 380 kV hoogspanningsstation noodzakelijk.

Wilt u reageren?

Van vrijdag 10 mei 2024 tot en met donderdag 20 juni 2024 kunt u reageren op het concept-VKA, het milieueffectrapport fase 1 en de Integrale effectenanalyse voor dit project. Reageren kan via onderstaande knop.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Wilt u meer informatie over de inhoud van dit project, bezoek dan de website van de initiatiefnemer: www.tennet.eu.

Projectinformatie

Het onderstaande kaartje geeft het zoekgebied voor het nieuwe hoogspanningsstation weer. U ziet de vier locaties die onderzocht zijn in deze fase en de voorkeurslocatie. Meer over de afweging bij deze beslissing leest u in het concept voorkeursalternatief (concept-VKA).

Voorkeurslocatie - HSS omgeving Sloegebied

Waarom is dit project nodig?

Het hoogspanningsstation dient onder andere voor aansluitingen van nieuwe initiatieven in/nabij het Sloegebied, zoals bijvoorbeeld de productie van groene waterstof. Voor het realiseren van de CO2-reductiedoelstellingen van de industrie in de Schelde-Deltaregio is beschikbaarheid van duurzame energie een belangrijke randvoorwaarde.  In de CES Schelde – Deltaregio is daarom een berekening gemaakt met betrekking tot de elektriciteitsvraag voor de elektrificatie van de industrie (inclusief H2-productie) en CCS. Daaruit wordt een groei van de elektriciteitsvraag ten noorden van de Westerschelde verwacht die gelijk is aan 1,25 GW in 2030, uitgroeiend naar ruim 2,2 GW in 2050.

Het hoogspanningsstation moet daarnaast ook de stroom, opgewekt in de windparken op zee, op het bestaande hoogspanningsnet brengen.

Projectfase

In onderstaande afbeelding ziet u de fase waarin het project zich op dit moment bevindt.

Stand van zaken

Het concept voorkeursalternatief (concept-VKA) ligt van vrijdag 10 mei 2024 tot en met donderdag 20 juni 2024 ter inzage. In diverse huis-aan-huisbladen en in de Staatscourant van woensdag 8 mei 2024 is hiervan een kennisgeving geplaatst.

Wat is een concept-VKA?

In het concept voorkeursalternatief wordt een voorkeur aangegeven voor een locatie van het station. De keuze hiervoor is gemaakt op basis van opgevraagde adviezen, reacties, het milieueffectrapport (MER) fase 1 en de integrale effectenanalyse (IEA). Op deze conceptversie kan iedereen reageren.

Nu ter inzage

Op dit moment ligt het concept-VKA ter inzage.

Regioadvies

Daarnaast is er over het concept-VKA een advies uitgebracht door de lokale overheden: de Gedeputeerde Staten van Zeeland, gemeenten Borsele en Vlissingen en Waterschap Scheldestromen. Dit regioadvies kunt u hieronder bekijken.

Inloopbijeenkomst

Op woensdag 29 mei 2024 wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd. U bent van harte welkom om op deze bijeenkomst vragen te stellen en informatie te krijgen over het project en de procedure. Medewerkers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en van TenneT zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. U kunt vrij in- en uitlopen op ieder moment tussen 19:00 en 21:00 uur. Er is geen algemene presentatie. De bijeenkomst vindt plaats op:

  • Woensdag 29 mei 2024 in Landlust – Landlustweg 1, 4455 TK Nieuwdorp

Actualisatie participatieplan

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT vinden participatie erg belangrijk. De manier waarop EZK en TenneT participatie inzetten, staat beschreven in het participatieplan. Dit plan wordt bij elke fase van het project geëvalueerd in een verslag en opnieuw vastgesteld voor de komende periode. Het participatieplan is per 12  januari 2023 geactualiseerd. Deze nieuwe versie gaat over participatie in de periode vanaf januari 2023, en is geldig tot en met het vaststellen van het Voorkeursalternatief, wat gepland staat voor vierde kwartaal 2024.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2023) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Voorgeschiedenis

Hieronder vindt u meer informatie over de voorgeschiedenis van dit project.

MIEK project

Dit project valt onder het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). In dit programma staan energieprojecten die een belangrijke basis vormen voor de energie-infrastructuur op de lange termijn. De overheid wil deze samen met betrokken partijen zo snel mogelijk realiseren. Meer informatie over het MIEK vindt u op de website van de Rijksoverheid: Grote energieprojecten voor duurzame energie.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?