Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied

Gepubliceerd op:
9 juni 2022
Laatst gecontroleerd op:
27 januari 2023

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT TSO B.V. (TenneT) willen een nieuw 380 kV hoogspanningsstation realiseren in de omgeving Sloegebied. Het bestaande 380 kV hoogspanningsstation in Borssele heeft na de aansluiting van het project 'Net op zee IJmuiden Ver Alpha' geen mogelijkheid om nieuwe verbindingen aan te sluiten. Nieuwe aansluitcapaciteit is nodig voor toekomstige initiatieven zoals bijvoorbeeld waterstofproductie, maar ook het aansluiten van het project 'Net op zee Nederwiek 1' (de extra 2 Gigawatt wind op zee verbinding naar het Sloegebied). Daarom is in/nabij het Sloegebied een nieuw 380 kV hoogspanningsstation noodzakelijk.

Het onderstaande kaartje geeft het zoekgebied voor het nieuwe hoogspanningsstation weer. U ziet het originele zoekgebied en negen onderzochte locaties voor het Hoogspanningsstation. Met groen en rood is aangegeven welke locaties meegenomen worden in de volgende fase. Meer over de afweging bij deze beslissing leest u in de concept-NRD.

Zoekgebied 2 - Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied

Waarom is dit project nodig?

Het hoogspanningsstation dient onder andere voor aansluitingen van nieuwe initiatieven in/nabij het Sloegebied, zoals bijvoorbeeld de productie van groene waterstof. Voor het realiseren van de CO2-reductiedoelstellingen van de industrie in de Schelde-Deltaregio is beschikbaarheid van duurzame energie een belangrijke randvoorwaarde.  In de CES Schelde – Deltaregio is daarom een berekening gemaakt met betrekking tot de elektriciteitsvraag voor de elektrificatie van de industrie (inclusief H2-productie) en CCS. Daaruit wordt een groei van de elektriciteitsvraag ten noorden van de Westerschelde verwacht die gelijk is aan 1,25 GW in 2030, uitgroeiend naar ruim 2,2 GW in 2050.

Het hoogspanningsstation moet daarnaast ook de stroom, opgewekt in de windparken op zee, op het bestaande hoogspanningsnet brengen.

MIEK project

Dit project valt onder het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). In dit programma staan energieprojecten die een belangrijke basis vormen voor de energie-infrastructuur op de lange termijn. De overheid wil deze samen met betrokken partijen zo snel mogelijk realiseren. Meer informatie over het MIEK vindt u op de website van de Rijksoverheid: Grote energieprojecten voor duurzame energie.

Projectfase

In onderstaande afbeelding ziet u de fase waarin het project zich op dit moment bevindt.

Stand van zaken

Van 13 januari tot en met 23 februari 2023 ligt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) ter inzage voor 380 kV Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 12 januari 2023 is hiervan kennisgeving gedaan.

Hieronder vindt u het participatieplan, de reactienota en de inspraakbundel.

Waar kunt u de concept-NRD inzien?

De concept-NRD kunt u van 13 januari tot en met 23 februari 2023 tijdens reguliere openingstijden inzien op de volgende locatie:

Gemeente Borsele, Stenevate 10, 4451 KB Heinkenszand.

Het gemeentehuis is voor het inzien van documenten geopend van maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.30 uur en vrijdagochtend van 08.30 tot 12.00 uur. Wij vragen u om voor het inzien van documenten van tevoren telefonisch een afspraak te maken, zodat deze alvast voor u kunnen worden klaargelegd. U kunt daarvoor contact opnemen met het team Informatiebeheer en Ondersteuning via het algemene telefoonnummer 0113- 23 83 83.

De concept-NRD kunt u ook hieronder raadplegen.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Van 13 januari tot en met 23 februari 2023 kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.

Digitaal
Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur via het digitale reactieformulier. Reacties via e-mail worden in deze procedure niet geaccepteerd.

U kunt uw zienswijze ook sturen naar:
Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied
Postbus 111
9200 AC Drachten

Wilt u uw zienswijze mondeling geven?
Dat kan tijdens de informatiebijeenkomst of door op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur te bellen met Bureau Energieprojecten via 070 379 89 79.

Bureau Energieprojecten zorgt ervoor dat alle zienswijzen worden doorgestuurd naar de bevoegde gezagen.

Persoonsgegevens
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig. Zie ook de privacyverklaring op RVO.nl.

Wat gebeurt er met uw reactie?

De concept-NRD wordt ook voorgelegd aan de betrokken overheden (gemeenten, provincies e.d.) en aan diverse adviseurs, waaronder de Commissie voor de milieueffectrapportage. Alle zienswijzen worden door de betrokken overheden meegenomen bij het opstellen van de definitieve notitie reikwijdte en detailniveau Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied. Daarin wordt vastgelegd welke informatie in het MER opgenomen dient te worden. De concept-NRD voor het MER is een eerste stap om te komen tot een goede onderbouwing van de nog te nemen besluiten.

Als de definitieve NRD is afgerond, zal het onderzoek worden uitgevoerd en het MER en Integrale effecten Analyse (IEA) opgesteld. Vervolgens zal een voorkeursalternatief worden vastgesteld. Voor een volledige planning en vervolgprocedure verwijzen wij naar het onderstaande Voornemen en voorstel voor participatie.

Informatiebijeenkomsten

Online webinar
Op woensdag 25 januari 2023 organiseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) samen met TenneT een webinar om 19.00 uur. In het webinar licht het projectteam de projectplannen en de inhoud van de concept-NRD aan u toe. U kunt het webinar volgen via www.streamen.nu/sloegebied. Het webinar kan daarna teruggekeken worden via www.tennet.eu/sloegebied.

Informatiebijeenkomst
Op dinsdag 31 januari 2023 wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd. U bent van harte welkom om op deze avond vragen te stellen en bij de diverse stands informatie te krijgen over het project en de procedure. Medewerkers van het ministerie van EZK en TenneT zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Er is geen plenair deel met presentaties of toelichtingen. U kunt vrij in- en uitlopen op ieder moment tussen 19.00 en 21.00 uur. De avond vindt plaats op de locatie:

  • Restaurant- en Partycentrum Landlust
    Landlustweg 1
    4455 TK Nieuwdorp

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?