380 kV Zeeuws-Vlaanderen

Laatst gecontroleerd op:
25 april 2024
Gepubliceerd op:
19 oktober 2023

TenneT TSO B.V. (TenneT) start een ruimtelijke procedure voor de aanleg van een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Terneuzen en de hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland (Zuid-West 380 kV West). Ook gaat het om de aanleg van een nieuw 380/150 kV hoogspanningsstation in of nabij Terneuzen.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Wilt u meer informatie over de inhoud van dit project, bezoek dan de website van de initiatiefnemer: Tennet.eu.

Projectinformatie

Het gebruik en transport van elektriciteit in Nederland neemt al tientallen jaren toe. Het hoogspanningsnet in Nederland wordt steeds zwaarder belast. Door de energietransitie zet deze ontwikkeling de komende jaren versneld door en groeit de vraag naar elektriciteit. In Zeeuws-Vlaanderen leidt de groeiende vraag naar elektriciteit tot knelpunten in het hoogspanningsnet. Een verdere uitbreiding van het bestaande 150 kV hoogspanningsnet is onvoldoende om de leveringszekerheid te garanderen en grote verbruikers op het net aan te sluiten. Hiervoor is een nieuwe 380 kV verbinding van 4-circuits noodzakelijk, om ook de elektrificatie van de industrie in Zeeuws-Vlaanderen te kunnen faciliteren.

Met elektrificatie kan de industrie overstappen van fossiele brandstoffen naar groene stroom of groene waterstof. Als dit gebeurt kan de CO2-emissie van het Nederlandse deel van het industriecluster Schelde-Delta aanzienlijk worden verlaagd, wat bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen van Nederland.

In onderstaande afbeelding ziet u het zoekgebied waar het nieuwe 380 kV hoogspanningsstation in of nabij Terneuzen kan komen te staan.

Zoekgebied - 380 kV Zeeuws-Vlaanderen

Projectfase

In onderstaande afbeelding ziet u de fase waarin het project zich op dit moment bevindt.

Tijdlijn fase 1 - 380 kV Zeeuws-Vlaanderen

Stand van zaken

Voorafgaand aan de projectprocedure heeft DNV een studie uitgevoerd (‘verkennend onderzoek’). Dit verkennend onderzoek betreft geen ruimtelijke verkenning, maar een onderzoek naar de haalbaarheid en mogelijke alternatieven voor de oversteek van de Westerschelde.

Van vrijdag 17 november tot en met donderdag 28 december 2023 lag het Voornemen en voorstel voor participatie ter inzage. In die periode was het mogelijk om een reactie in te dienen. De reacties op het voornemen worden betrokken bij het opstellen van de concept-NRD. De reacties op het voorstel voor participatie worden gebruikt om het participatieproces verder uit te werken.

Het Voornemen en voorstel voor participatie, de inspraakbundel en de bovengenoemde studie van DNV kunt u hieronder vinden. Ook vindt u hieronder de antwoorden op de ingediende reacties in de reactienota.

Webinar

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) organiseerde samen met TenneT een webinar om de projectplannen en de inhoud van het Voornemen en voorstel voor participatie toe te lichten. Het webinar werd op donderdag 23 november 2023 om 19:30 uur uitgezonden en is terug te kijken op: www.tennet.eu/380kvzeeuwsvlaanderen.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2023) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?