Hoogspanningsverbinding 380 kV Geertruidenberg - Krimpen aan den IJssel of Crayestein

Laatst gecontroleerd op:
8 februari 2024
Gepubliceerd op:
13 december 2022

Om te voorkomen dat het elektriciteitsnet overbelast raakt door de veelheid aan (duurzaam opgewekte) elektriciteit komt er een extra hoogspanningsverbinding tussen Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel of Crayestein. TenneT is de initiatiefnemer van dit project en verantwoordelijk voor realisatie van de hoogspanningsverbinding. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is bevoegd gezag en coördineert de besluitvorming. Op deze pagina vindt u meer informatie over de procedure van dit project.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Wilt u meer informatie over de inhoud van dit project, bezoek dan de website van de initiatiefnemer: www.tennet.eu.

Waarom een nieuwe hoogspanningsverbinding?

De energietransitie is in volle gang. Een belangrijk onderdeel hiervan is de aanpassing van ons elektriciteitsnetwerk. Op veel plekken in Nederland wordt op dit moment al gewerkt aan uitbreiding van bestaande of de bouw van nieuwe hoogspanningsverbindingen. Zo voorkomen we dat het elektriciteitsnet overbelast raakt. In 2030 dreigt er op de hoogspanningsverbinding tussen Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel een knelpunt te ontstaan. Daarom is het nodig om een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations in Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel of tussen hoogspanningsstations Geertruidenberg en Crayestein te bouwen.

Stand van zaken

Van vrijdag 26 mei tot en met donderdag 6 juli 2023 lag de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) voor de MER ter inzage. Alle zienswijzen, reacties en adviezen, waaronder het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage zijn meegenomen bij het vaststellen van de (definitieve) NRD. In de Staatscourant van donderdag 8 februari 2024 is van de vaststelling van de NRD een kennisgeving geplaatst.

Er zijn verschillende informele reacties ingediend voor de 10 routes die in beeld zijn voor dit project, bijvoorbeeld via de website van TenneT. Op basis van de inspraak en advies is het definitieve onderzoeksplan vastgesteld: de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Alle formele reacties zijn beantwoord in een Nota van Antwoord, die tegelijkertijd met de NRD gepubliceerd is. De inspraak heeft veel waardevolle informatie opgeleverd voor de verdere uitwerking van de 10 routes naar concreet te onderzoeken alternatieven. Er is echter geen aanleiding de routes aan te passen. Dit is onderbouwd in de Notitie Aangedragen Alternatieven, die als bijlage bij de NRD gepubliceerd is.

Hieronder vindt u de betreffende documenten.

Wat gebeurt er hierna?

Er zijn 2 te volgen fasen, de Verkenningsfase en de Planuitwerkingsfase. Hieronder vindt u per fase meer informatie.

Iedere formele stap wordt aangekondigd door middel van een kennisgeving in onder andere in de Staatscourant, lokale huis-aan-huisbladen, via provincie- en gemeentekanalen en in de nieuwsbrief van TenneT.

Webinar

Op 2 mei 2023 hebben het ministerie van EZK en TenneT een webinar georganiseerd.

Participatieplan

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT vinden participatie erg belangrijk. De manier waarop EZK en TenneT participatie inzetten, staat beschreven in het participatieplan. Dit plan wordt bij elke fase van het project geëvalueerd in een verslag en opnieuw vastgesteld voor de komende periode. Het huidige participatieplan gaat over de periode tot de publicatie van het milieueffectrapport (MER) en de Integrale effectenanalyse (IEA).

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2023) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Voorgeschiedenis

Hieronder vindt u meer informatie over de voorgeschiedenis van dit project.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?