Programma Energiehoofdstructuur

Gepubliceerd op:
7 december 2020
Laatst gecontroleerd op:
23 december 2022

Nederland wil stoppen met de uitstoot door fossiele energie in 2050. Gaandeweg gaan we minder aardgas gebruiken en meer energie van de zon en wind. Daarvoor zijn extra kabels essentieel. Toenemend gebruik van waterstof en nieuwe vormen van warmte, brandstof en elektriciteit vragen bovendien ruimte. Het Programma Energiehoofdstructuur (PEH) stelt nationale kaders op zodat overheden en bouwers deze nieuwe energie-infrastructuur goed kunnen plannen. Zo worden de kabels en leidingen veilig en verantwoord voor natuur en landschap aangelegd. De afspraken in het Programma Energiehoofdstructuur gaan over het hele Nederlandse grondoppervlak, behalve de Noordzee. Met energiehoofdstructuur bedoelen we de kabels, leidingen, opslag- en conversielocaties die van nationaal belang zijn, zoals hoogspanningskabels. Een conversielocatie is een plek waar elektriciteit naar waterstof wordt omgezet en andersom.

Stand van zaken

Het ontwerp-PEH wordt gepubliceerd in de eerste helft van 2023. In de tussentijd organiseert het team van PEH verschillende regiobijeenkomsten over de voortgang. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we in gesprek over de eerste conclusies en de kansen en knelpunten die dat oplevert in specifieke landsdelen. Wilt u een uitnodiging ontvangen? Mail dan naar postbuspeh@minezk.nl met het landsdeel van uw voorkeur.

In november 2022 vonden 6 regiosessies plaats om professionals in het energie- en ruimtedomein in verschillende regio’s te informeren over de voortgang van het onderzoek van de Integrale Effectanalyse (IEA).

Het verslag is, evenals de terugkoppeling van eerdere regiosessies, terug te vinden op de pagina: Programma Energiehoofdstructuur - Stakeholderbijeenkomsten.

Verantwoording onderzoeksaanpak

De onderzoeksaanpak staat in de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD). De concept-NRD en het bijbehorende participatieplan voor het Programma Energiehoofdstructuur hebben van 30 april tot en met 10 juni 2021 ter inzage gelegen. In die periode zijn er 47 zienswijzen ontvangen. De zienswijzen zijn opgenomen in een inspraakbundel. De concept-NRD is ook aan verschillende andere betrokkenen voorgelegd, zoals netbeheerders, marktpartijen, de decentrale overheden en maatschappelijke organisaties. Daarnaast heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage een advies uitgebracht. Alle zienswijzen, reacties en adviezen worden meegenomen bij de aanpak van het verdere onderzoek.

De verwerking van de zienswijzen staat in het participatieverslag. Specifieke reacties op elke individuele zienswijze staat in de Nota van Antwoord en er is een actualisatie van het participatieplan bijgevoegd.

In de concept-NRD staan de kaders voor de op te stellen Integrale effectenanalyse voor het Programma Energiehoofdstructuur. De documenten kunt u hieronder nog bekijken.

Digitale informatiebijeenkomsten

Op 11 en 25 mei 2021 vonden digitale informatiebijeenkomsten plaats. Deze bijeenkomsten waren een toelichting van de concept-stukken. U kunt de bijeenkomsten nog terugkijken via onderstaande links:

  Stakeholderbijeenkomsten

  Er vinden regelmatig stakeholderbijeenkomsten plaats. Meer informatie hierover kunt u terugvinden op deze pagina: Programma Energiehoofdstructuur - Stakeholderbijeenkomsten.

  Voorgeschiedenis

  De kamerbrief over de afbakening van het Programma Energiehoofdstructuur en startnotitie (zie hieronder) van het programma zijn in mei 2020 naar de Tweede Kamer verstuurd.

  Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

  Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

  Contact Bureau Energieprojecten

  Bel 070 379 89 79

  bureauenergieprojecten@minezk.nl

  Bent u tevreden over deze pagina?