Programma Energiehoofdstructuur

Gepubliceerd op:
7 december 2020
Laatst gecontroleerd op:
1 september 2023

In Nederland werken we hard aan onze gezamenlijke missie, een klimaatneutraal energiesysteem in 2050. Dit vraagt meer ruimte dan een fossiel energiesysteem en het is een uitdaging om die ruimte te vinden in ons kleine land. We gaan meer elektriciteit gebruiken in plaats van aardgas uit Groningen of het buitenland. Groene waterstof wordt belangrijker. Energie uit wind en zon kan op veel verschillende plekken worden opgewekt. De productie van hernieuwbare energie is weersafhankelijk en kent dus meer schommelingen dan bij fossiele energiebronnen. Overschotten moeten worden opgeslagen in batterijen of omgezet worden naar waterstof. En als er geen wind of zon is, zullen centrales op bijvoorbeeld groene waterstof bijspringen. Hier is veel energie infrastructuur voor nodig en dit vraagt ruimte voor kabels, leidingen, batterijen, elektrolysers en duurzame energiecentrales.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Reactie indienen

Van vrijdag 1 september tot en met donderdag 12 oktober 2023 kunt u reageren op het ontwerp-Programma Energiehoofdstructuur door een zienswijze in te dienen via onderstaande knop.

Projectinformatie

Het Programma Energiehoofdstructuur (PEH) laat zien welke nieuwe nationale energie-infrastructuur nodig is richting 2050 en waar deze slim geplaatst kunnen worden. Hiermee kunnen we eerder afspraken maken over ruimte met gemeenten, provincies, havenbedrijven en netbeheerders. Ook geeft het PEH nationale kaders om zorgvuldig om te gaan met de ruimte en met respect voor de natuur, cultureel erfgoed, en leefbaarheid. Daarmee draagt het PEH bij aan de missie van een klimaatneutraal energiesysteem in 2050.

Stand van zaken

Het ontwerp-Programma Energiehoofdstructuur ligt van vrijdag 1 september tot en met donderdag 12 oktober 2023 ter inzage. Tijdens deze periode kunt u reageren. In diverse lokale media en in de Staatscourant van donderdag 31 augustus 2023 is kennisgeving gedaan van de terinzagelegging.

Nu ter inzage

Op dit moment ligt het ontwerp-Programma Energiehoofdstructuur ter inzage. 

Digitale informatiebijeenkomsten

Op 13 en 25 september 2023 organiseren we voor geïnteresseerden digitale informatiebijeenkomsten over het ontwerp Programma Energiehoofdstructuur. 

Terugkijken eerdere webinars
De webinars over de onderzoeksaanpak in 2021 kunt u hieronder terugkijken.

Stakeholderbijeenkomsten

Het projectteam van PEH organiseert verschillende regiobijeenkomsten over het ontwerp PEH en het vervolgproces. De doelgroep is gericht op professionals in de ruimtelijke ordening en het energiedomein. Dit zijn bijvoorbeeld medewerkers van gemeenten, provincies, netbeheerders, ontwikkelaars van energieprojecten of grootverbruikers. Wilt u een uitnodiging ontvangen? Mail dan naar postbuspeh@minezk.nl met de provincie van uw voorkeur.

Er zijn eerder diverse (deels digitale) stakeholderbijeenkomsten geweest voor stakeholders en regio’s. De verslagen hiervan zijn terug te vinden op: Programma Energiehoofdstructuur - Stakeholderbijeenkomsten.

Regionale energiedialogen

In de maand september organiseren het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 6 regionale energiedialogen voor het Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) en het ontwerp Programma Energiehoofdstructuur (PEH).

Speelt u een rol in het huidige energiesysteem, ruimtelijke ordening, of de energiesector en wilt u meedenken en meepraten over het energiesysteem van de toekomst en de infrastructuur die daarvoor nodig is? Meld u dan aan voor een van de energiedialogen. Meer informatie en het aanmeldformulier vindt u op de pagina Energiedialogen Nationaal Plan Energiesysteem en ontwerp Programma Energie Hoofdstructuur.

Verantwoording onderzoeksaanpak

De onderzoeksaanpak staat beschreven in de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD). De concept-NRD en het bijbehorende participatieplan voor het Programma Energiehoofdstructuur hebben van 30 april tot en met 10 juni 2021 ter inzage gelegen. In die periode zijn er 47 zienswijzen ontvangen. De zienswijzen zijn opgenomen in een inspraakbundel. De concept-NRD is ook aan andere betrokkenen voorgelegd, zoals netbeheerders, marktpartijen, de decentrale overheden en maatschappelijke organisaties. Daarnaast heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage een advies uitgebracht.

De verwerking van de zienswijzen staat in het participatieverslag. Specifieke reacties op elke individuele zienswijze staat in de Nota van Antwoord en er is een actualisatie van het participatieplan bijgevoegd.

In de concept-NRD staan de kaders voor de op te stellen Integrale effectenanalyse voor het Programma Energiehoofdstructuur. De documenten kunt u hieronder nog bekijken.

Voorgeschiedenis

In mei 2020 is de kamerbrief over de afbakening van het Programma Energiehoofdstructuur en startnotitie (zie hieronder) van het programma naar de Tweede Kamer verstuurd. In december 2022 is de Kamerbrief Hoofdlijnen Programma Energiehoofdstructuur gepubliceerd.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?