Programma Energiehoofdstructuur - Stakeholderbijeenkomsten

Laatst gecontroleerd op:
6 juli 2023
Gepubliceerd op:
23 april 2021

Op deze pagina vindt u terugkijklinks en gepresenteerde sheets van de openbare stakeholdersbijeenkomsten. De doelgroep is ‘energieprofessionals’: mensen die met de ruimtelijke reserveringen en de randvoorwaarden voor energiehoofdstructuur in het PEH gaan werken. Dit zijn bijvoorbeeld medewerkers van gemeenten, provincies, netbeheerders, ontwikkelaars van energieprojecten of grootverbruikers.

Ook nodigen we mensen uit die bezig zijn met natuur, landschap, landbouw of stedenbouw. Bij hen willen we toetsen of er koppelkansen of risico’s voor ander ruimtegebruik bestaat bij de aanleg van kabels en leidingen. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Programma Energiehoofdstructuur.

Heeft u vragen over de stakeholdersbijeenkomsten, neem dan contact op via het e-mailadres: PostbusPEH@minezk.nl.

Achtergrondinformatie

Nederland wil CO2-neutraal zijn in 2050. Gaandeweg gaan we minder aardgas gebruiken en meer energie van de zon en wind. Daarvoor zijn extra kabels, leidingen, opslag en conversielocaties essentieel. Het Programma Energiehoofdstructuur (PEH) stelt nationale kaders op voor de ruimtelijke inpassing van nieuwe energie-infrastructuur van nationaal belang. Zo worden de kabels en leidingen veilig en verantwoord voor natuur en landschap aangelegd. We voeren daarvoor een Integrale Effectenanalyse (IEA) uit op basis van verscheidene toekomstbeelden.

De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) en het bijbehorende participatieplan voor het Programma Energiehoofdstructuur hebben medio 2021 ter inzage gelegen. Deze documenten kunt u op onze hoofdpagina terugvinden. Mede op verzoek van de provincies hebben de regiobijeenkomsten plaatsgevonden, zodat energie en ruimte-experts per regio hun inbreng kunnen leveren. De uitkomsten dragen bij aan de integrale effectanalyse en kansrijke ontwikkelrichtingen voor 2050. Deze worden de komende periode afgewogen. Daarbij worden professionals en overheden betrokken, via onder andere nieuwe regiosessies. Naar verwachting wordt het Ontwerp-Programma Energie Hoofdstructuur in de eerste helft van 2023 ter inzage gelegd.

Nationale stakeholdersbijeenkomst 20 juni 2023

Op 20 juni 2023 vond een webinar plaats voor professionals in het ruimte en/of energiedomein. Centraal stond de inhoud van het ontwerp-Programma Energiehoofdstructuur. Ook presenteerde het onderzoeksteam de resultaten van de Integrale Effectanalyse (IEA), en gaf het projectteam van het Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) een presentatie over de inhoud van het NPE, dat tegelijkertijd met het ontwerp-PEH is gepubliceerd.

De gepresenteerde sheets en het verslag van 20 juni 2023 kunt u hieronder downloaden.

Regiobijeenkomsten november 2022

In november hebben regiosessies plaatsgevonden over de concept conclusies van de Integrale Effect Analyse. Hier zijn het ruimtebeslag en de ruimtelijke effecten van robuuste keuzes (ontwikkelingen die in elk scenario voor 2050 voorkomen) en het maximale ruimtebeslag in scenario’s besproken. Professionals die zich bezighouden met energie infrastructuur in het energie- en/of ruimtedomein waren hiervoor uitgenodigd. Hieronder vindt u de presentaties en een verslag.

Nationale stakeholdersbijeenkomst 29 juni 2022

Op 29 juni 2022 vond een webinar plaats voor professionals in het ruimte en/of energiedomein, waarin het onderzoeksteam de stand van zaken van de Integrale Effect Analyse presenteerde. Centraal stonden de eerste inzichten en uitkomsten van de effectbeoordeling van knelpunten en structuurkeuzes in het energiesysteem van de toekomst. Ook gaf het projectteam PEH een doorkijk naar de afwegingsfase om tot nieuwe ruimtelijke ontwikkelrichtingen te komen.

De gepresenteerde sheets en het verslag van 29 juni 2022 kunt u hieronder downloaden.

Regiobijeenkomsten september 2021 en februari 2022

In september 2021 en februari 2022 vonden twee tranches regiobijeenkomsten in 6 landsdelen plaats voor het Programma Energie Hoofdstructuur. Deze bijeenkomsten waren speciaal voor professionals in de energiesector en ruimtelijke ontwikkeling in de betreffende regio. Het doel van de eerste tranche regiosessies was het toetsen van de opbouw voor de ruimtelijke alternatieven voor 2050. Hierin werd een ruimtelijke vertaling gemaakt van bestaande scenario’s voor de energiemix van de toekomst. Deze alternatieven zijn daarna doorgerekend door de netbeheerders. In de tweede tranche regiosessies werden oplossingen verkend voor de knelpunten tussen vraag en aanbod in de energie-infrastructuur 2050.

De gepresenteerde sheets van de plenaire introducties en v.w.b. de eerste tranche ook van de subsessies per regio kunt u hieronder downloaden, evenals de verslagen van de sessies september 2021 en februari 2022.

Nationale stakeholdersbijeenkomst 5 februari 2021

Op 5 februari 2021 heeft een stakeholdersbijeenkomst plaatsgevonden voor het programma Energiehoofdstructuur. Het ging om een open uitnodiging aan energieprofessionals waar wij de concept-uitgangspunten van de onderzoeksaanpak hebben getoetst.

Terugkijklinks 5 februari 2021

De gepresenteerde sheets van de plenaire sessie van de stakeholdersbijeenkomst op 5 februari 2021 kunt u hieronder downloaden, evenals de uitgangspunten notitie die van te voren in verstuurd aan de deelnemers.

Stakeholdersbijeenkomsten december 2020

Op 9 en 10 december 2020 vonden twee digitale stakeholderbijeenkomsten plaats vanuit drie beleidsprogramma’s, voor respectievelijk Noord-Nederland en Zuid-Nederland. Het was een bijeenkomst georganiseerd vanuit de volgende drie programma’s:

  • Programma Energiehoofdstructuur (PEH)
  • Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI)
  • Verkenning Aanlanding Wind op Zee (VAWOZ)

De drie beleidsprogramma’s hebben betrekking op energie-infrastructuur en worden vanuit het ministerie voor Economische Zaken en Klimaat gecoördineerd. Omdat de stakeholders, thema’s en timing van deze programma’s zo vergelijkbaar zijn, proberen we u zoveel mogelijk gezamenlijk te betrekken en te informeren. De doelgroep van de bijeenkomst was gericht op mensen die vanuit professioneel oogpunt bezig zijn met energie-infrastructuur.

Terugkijk links 9 en 10 december 2020

De gepresenteerde sheets van de stakeholdersbijeenkomsten van 9 en 10 december 2020 kunt u hieronder vinden (bij de subsessie over PIDI zijn geen sheets gebruikt).

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?