Programma Energiehoofdstructuur | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Programma Energiehoofdstructuur

02-02-2021

Nederland wil helemaal stoppen met fossiele energie in 2050. Gaandeweg gaan we minder aardgas gebruiken en meer energie van de zon en wind. Daarvoor zijn extra kabels essentieel. Toenemend gebruik van waterstof en nieuwe vormen van warmte, brandstof en elektriciteit vragen bovendien ruimte. Het Programma Energiehoofdstructuur (PEH) stelt nationale kaders op zodat overheden en bouwers deze nieuwe energie-infrastructuur goed kunnen plannen. Zo worden de kabels en leidingen veilig en verantwoord voor natuur en landschap aangelegd. De afspraken in het Programma Energiehoofdstructuur gaan over het hele Nederlandse grondoppervlak, behalve de Noordzee. Met energiehoofdstructuur bedoelen we de kabels, leidingen, opslag- en conversielocaties die van nationaal belang zijn, zoals hoogspanningskabels. Een conversielocatie is een plek waar elektriciteit naar waterstof wordt omgezet en andersom.

Stand van zaken

Het Programmateam van Programma Energiehoofdstructuur (PEH) organiseert in september in 6 landsdelen stakeholdersbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn speciaal voor professionals in de energiesector en ruimtelijke ontwikkeling in de betreffende regio. Voor de Integrale Effectenanalyse (IEA) stellen wij verschillende ruimtelijke alternatieven op voor het jaar 2050.

 • woensdag 15 september 2021 - (09:30 - 12:30) - Noordwest-Nederland (Noord-Holland, Utrecht, Flevoland) Aanmelden
 • donderdag 16 september 2021 - (09:30 - 12:30) - Noord-Nederland (Friesland, Groningen, Drenthe) Aanmelden
 • vrijdag 17 september 2021 - (09:30 - 12:30) - Zeeland (Zeeland) Aanmelden
 • dinsdag 21 september 2021 - (09:30 - 12:30) - Zuid-Holland (Zuid-Holland) Aanmelden
 • woensdag 22 september 2021 - (09:30 - 12:30) - Oost-Nederland (Gelderland, Overijssel) Aanmelden
 • dinsdag 28 september 2021 - (09:30 -12:30) - Zuid-Nederland (Brabant, Limburg) Aanmelden

De indeling van landsdelen is gebaseerd op de indeling van de Omgevingsagenda's. Voor Zeeland wordt een aparte bijeenkomst georganiseerd in verband met het industriecluster in die provincie.

Na aanmelding ontvangt u een dag vóór de regiosessie de link naar de uitzending.

Het doel van de bijeenkomsten is:

 • het toetsen van de methodiek, algemene uitgangspunten en aannames die gehanteerd worden in de aanpak voor de IEA van het PEH.
 • het voldoende dekken van gebied specifieke vragen, belemmeringen en regionale ambities in de opbouw van de alternatieven voor 2050.

De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) en het bijbehorende participatieplan voor het Programma Energiehoofdstructuur hebben van 30 april tot en met 10 juni 2021 ter inzage gelegen. In die periode zijn er 47 zienswijzen ontvangen. De zienswijzen zijn opgenomen in een inspraakbundel.

In de concept-NRD staan de kaders voor de op te stellen Integrale effectenanalyse voor het Programma Energiehoofdstructuur. De documenten kunt u hieronder nog bekijken.

 

Digitale informatiebijeenkomsten

Op 11 en 25 mei 2021 vonden digitale informatiebijeenkomsten plaats. Deze bijeenkomsten waren een toelichting van de concept-stukken. U kunt de bijeenkomsten nog terugkijken via onderstaande links:

  Vervolg

  De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) is ook aan verschillende andere betrokkenen voorgelegd, zoals netbeheerders, marktpartijen, de decentrale overheden en maatschappelijke organisaties. Daarnaast brengt de Commissie voor de milieueffectrapportage een advies uit. Alle zienswijzen, reacties en adviezen worden meegenomen bij de aanpak van het verdere onderzoek. Naar aanleiding van alle ingediende zienswijzen zal een zogenaamde Nota van Antwoord worden gepubliceerd. In dit document wordt aangegeven op welke manier de zienswijzen verwerkt worden in de vervolgfase.

  Tijdens de fase die de terinzagelegging van de concept-NRD volgt, wordt de Integrale effectenanalyse opgesteld. De Integrale effectenanalyse is een belangrijke bouwsteen voor het ontwerp Programma Energiehoofdstructuur. Zodra de Integrale effectenanalyse klaar is, zal deze ook weer, samen met het ontwerp Programma Energiehoofdstructuur en het participatieverslag, ter inzage komen te liggen. Hierop kunt u dan uw zienswijze geven. Het moment waarop de terinzagelegging plaatsvindt wordt aangekondigd in onder andere regionale bladen en op deze website.

  Stakeholderbijeenkomsten

  Er vinden regelmatig stakeholderbijeenkomsten plaats. Meer informatie hierover kunt u terugvinden op deze pagina: Programma Energiehoofdstructuur - Stakeholderbijeenkomsten.

  Voorgeschiedenis

  De kamerbrief over de afbakening van het Programma Energiehoofdstructuur en startnotitie (zie hieronder) van het programma zijn in mei 2020 naar de Tweede Kamer verstuurd.

  Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

  Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

  Bent u tevreden over deze pagina?

  Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
  Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
  Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.