Programma Energiehoofdstructuur | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Programma Energiehoofdstructuur

02-02-2021

Nederland wil helemaal stoppen met fossiele energie in 2050. Gaandeweg gaan we minder aardgas gebruiken en meer energie van de zon en wind. Daarvoor zijn extra kabels essentieel. Toenemend gebruik van waterstof en nieuwe vormen van warmte, brandstof en elektriciteit vragen bovendien ruimte. Het Programma Energiehoofdstructuur (PEH) stelt nationale kaders op zodat overheden en bouwers deze nieuwe energie-infrastructuur goed kunnen plannen. Zo worden de kabels en leidingen veilig en verantwoord voor natuur en landschap aangelegd. De afspraken in het Programma Energiehoofdstructuur gaan over het hele Nederlandse grondoppervlak, behalve de Noordzee. Met energiehoofdstructuur bedoelen we de kabels, leidingen, opslag- en conversielocaties die van nationaal belang zijn, zoals hoogspanningskabels.

Stand van zaken

Van 30 april tot en met 10 juni 2021 ligt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) en bijbehorend participatieplan ter inzage voor het Programma Energiehoofdstructuur. In deze notitie staan de kaders voor de op te stellen Integrale effectenanalyse voor het Programma Energiehoofdstructuur. In diverse regionale media en in de Staatscourant van 29 april is kennisgeving van het voornemen gedaan.

Waar kunt u de concept-NRD inzien?

De concept-NRD en het participatieplan kunt u van 30 april tot en met 10 juni 2021 downloaden via onderstaande links.

Op papier kunt u deze concept notities tijdens reguliere openingstijden in dezelfde periode bekijken op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 070 379 89 79. U kunt op vertoon van uw legitimatiebewijs de stukken inzien. Neem contact op met Bureau Energieprojecten als u de documenten niet digitaal kunt lezen en niet naar het ministerie kunt komen. Dan wordt in overleg gezocht naar een maatwerkoplossing.

Digitale informatiebijeenkomsten

U bent welkom bij digitale informatiebijeenkomsten die de minister van Economische Zaken en Klimaat organiseert. Deze bijeenkomsten dienen als toelichting van de concept-stukken. Tijdens deze digitale bijeenkomsten wordt een korte presentatie gegeven en kunt u vragen stellen via whatsapp. De bijeenkomsten vinden plaats op 11 en 25 mei 2021. U kunt de stream op Vimeo volgen via onderstaande links:

Het whatsapp-nummer voor eventuele vragen tijdens de bijeenkomst wordt tijdens de bijeenkomst gedeeld en open gesteld. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Van 30 april tot en met 10 juni 2021 kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.

Digitaal

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur via het digitale reactieformulier. U kunt niet reageren via e-mail.

Post

U kunt uw zienswijze sturen naar:

Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Programma Energiehoofdstructuur
Postbus 142
2270 AC Voorburg

Telefonisch

U kunt mondeling uw zienswijze geven door op werkdagen tussen 9.00 uur tot 17.00 uur te bellen met Bureau Energieprojecten, T 070 379 8979.

Persoonsgegevens

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig. Zie ook de privacyverklaring op RVO.nl.

Wat gebeurt er met uw reactie?

De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt ook aan verschillende andere betrokkenen voorgelegd, zoals netbeheerders, marktpartijen, de decentrale overheden en maatschappelijke organisaties. Daarnaast brengt de Commissie voor de milieueffectrapportage een advies uit. Alle zienswijzen, reacties en adviezen worden meegenomen bij het opstellen van de (definitieve) Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Op basis van die notitie wordt de Integrale effectenanalyse opgesteld. De Integrale effectenanalyse vormt de onderbouwing voor het ontwerp Programma Energiehoofdstructuur. De Integrale effectenanalyse komt, samen met het ontwerp Programma Energiehoofdstructuur en het participatieverslag ter inzage te liggen. Hierop kunt u dan uw zienswijze geven. Het moment waarop de terinzagelegging plaatsvindt wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere regionale bladen en op deze website.

Stakeholderbijeenkomsten

In december 2020 en in februari 2021 hebben stakeholderbijeenkomsten plaatsgevonden. Meer informatie hierover kunt u terugvinden op deze pagina: Programma Energiehoofdstructuur - Stakeholderbijeenkomsten.

Voorgeschiedenis

De kamerbrief over de afbakening van het Programma Energiehoofdstructuur en startnotitie (zie hieronder) van het programma zijn in mei 2020 naar de Tweede Kamer verstuurd.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.