Programma aansluiting wind op zee (PAWOZ) - Eemshaven

Gepubliceerd op:
24 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
18 juli 2022

In het Klimaatakkoord is afgesproken om de Nederlandse energievoorziening te verduurzamen. Hiermee wordt de CO2-uitstoot verminderd, en de klimaatverandering tegengegaan. De opwek van windenergie biedt kansen om dit te doen, maar daar is veel ruimte voor nodig. Op zee is deze ruimte voor wind voorhanden. Daarom werken we aan windparken op zee. Om de opgewekte groene energie aan land te krijgen, is een goede aansluiting essentieel. Op deze wijze verduurzamen we ook (Noord-)Nederland.  

Het Programma aansluiting wind op zee – Eemshaven (PAWOZ-Eemshaven) onderzoekt de mogelijkheden voor toekomstige kabel- en leidingroutes vanaf de Noordzee naar Eemshaven.

Bij het zoeken naar verbindingsmogelijkheden komen we onder andere de volgende gebieden tegen:

 • de Wadden en Waddeneilanden
 • het UNESCO Werelderfgoed de Waddenzee
 • Natura 2000 gebieden
 • hoogwaardige landbouwgebieden
 • het industrieterrein Eemshaven
 • het Eems-Dollard verdragsgebied

De aanleg van de kabels en leidingen kan invloed hebben op de lokale omgeving. Natuur, landbouw, mensen en organisaties in de omgeving kunnen hierdoor positief of negatief in hun belangen worden geraakt.

Projectfase

In onderstaande afbeelding ziet u de fase waarin het project zich op dit moment bevindt.

Stand van zaken

Van 15 april tot en met 27 mei 2022 hebben het voornemen en het voorstel tot participatie van het Programma aansluiting wind op zee – Eemshaven (PAWOZ-Eemshaven) ter inzage gelegen. In die periode was het mogelijk om een reactie te geven.

Het voornemen en het voorstel tot participatie zijn hieronder nog in te zien.

Wat gebeurt er met uw reactie?

De inventarisatie van de verschillende alternatieven voor het kabeltracé wordt medio 2022 uitgevoerd. De resultaten daarvan worden vastgelegd in een (concept) Notitie Reikwijdte en Detailniveau (c-NRD). Uw reactie wordt betrokken bij het opstellen van de concept-NRD.

Uw reactie op het voorstel voor participatie wordt gebruikt om het participatieproces verder uit te werken. Ook worden deze reacties bij het opstellen van het c-NRD betrokken en voorzien van een beantwoording.

Eerdere ingebrachte zienswijzen uit het project Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden worden ook in het c-NRD meegenomen.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2021) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Voorgeschiedenis

Kick-off

Op 28 maart 2022 is het programma PAWOZ-Eemshaven gestart door middel van een kick-off sessie waarvoor alle omgevingspartijen waren uitgenodigd.

Samenspraak

Het programma wordt uitgevoerd in nauwe afstemming met betrokkenen uit natuur-, milieu- en maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, en andere overheden als:

 • belangenorganisaties
 • havenbedrijven
 • netbeheerders
 • energiebedrijven
 • visserij
 • scheepvaart
 • landbouw
 • lokale overheden

Uiteraard krijgen ook omwonenden en grondeigenaren de gelegenheid om hun ideeën en wensen met ons te delen zodat deze meegenomen kunnen worden in het programma.

De Rijksoverheid gaat zorgvuldig om met de belangen, zorgen en wensen van al deze partijen. Om die reden heeft EZK over de aanlanding in Eemshaven nauw contact met de Waddenacademie, het Omgevingsberaad Waddengebied, de Beheerautoriteit Waddenzee, het Noordzee Overleg, de gemeentes 'Het Hogeland' en 'Noordeast-Fryslan' en de provincies Groningen en Friesland. Het contact wordt gebruikt om van gedachten te wisselen en om zoveel mogelijk tegemoet komen aan belangen, zorgen en kansen uit de omgeving.

Aanleiding

Naar aanleiding van vragen uit de omgeving over het gepubliceerde voorkeursalternatief (VKA) voor Net op zee - Ten noorden van de Waddeneilanden en de versnelde aanwijzing van extra windenergiegebieden heeft het ministerie van EZK besloten om nader onderzoek te doen naar de mogelijke aanlandroutes door het Waddengebied. Dit is gebeurd in het onderstaande onderzoek ‘Innovatie doorkruising Waddengebied'. Parallel daaraan liep het programma 'Verkenning Aanlanding Wind Op Zee' (VAWOZ). Naar aanleiding van de verkenning en het onderzoek heeft de staatssecretaris van EZK besloten om de lopende procedure van het Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden en de aanlanding gezamenlijk met het nieuwe windgebied Doordewind in een nieuw ruimtelijk programma verder te onderzoeken, genaamd Programma aansluiting wind op zee – Eemshaven (PAWOZ – Eemshaven).

Informatieavonden

Op 21, 22, 23, 27 en 28 juni organiseerden we 5 informatieavonden in de regio. Hieronder vindt u, naast de presentatie, de sfeerverslagen:

Online informatieavond

Op 21 april 2022 was er een online informatiespreekuur voor PAWOZ-Eemshaven. Hieronder vindt u een verslag van de avond inclusief de vragen en antwoorden.

Aanmelden nieuwsbrief

Als u wilt kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief over PAWOZ-Eemshaven via het aanmeldformulier.

Meer informatie

Heeft u vragen over PAWOZ-Eemshaven, dan kunt u mailen naar PAWOZ-Eemshaven@minezk.nl. Ook kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, via telefoonnummer 070 379 89 79.

Meer informatie over de verschillende net op zee projecten kunt u vinden op:www.netopzee.eu.

Online informatiepunt wind op zee

Op 31 januari 2020 is met www.windopzee.nl het online informatiepunt gelanceerd over windenergie op de Nederlandse Noordzee.

Digitaal reactieplatform

Het digitale reactieplatform voor het Programma Aansluiting Wind op Zee – Eemshaven vindt u op: windopzee.ireporting.nl.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?