Programma Aansluiting Wind Op Zee (PAWOZ) - Eemshaven

Gepubliceerd op:
24 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
25 mei 2023

In het Klimaatakkoord is afgesproken om de Nederlandse energievoorziening te verduurzamen. Hiermee wordt de CO2-uitstoot verminderd, en de klimaatverandering tegengegaan. De opwek van windenergie biedt kansen om dit te doen, maar daar is veel ruimte voor nodig. Op zee is deze ruimte voor wind voorhanden. Daarom werken we aan windparken op zee. Om de opgewekte groene energie aan land te krijgen, is een goede aansluiting essentieel. Op deze wijze verduurzamen we ook (Noord-)Nederland.  

Het Programma Aansluiting Wind Op Zee – Eemshaven (PAWOZ-Eemshaven) onderzoekt de mogelijkheden voor toekomstige kabel- en leidingroutes vanaf de Noordzee naar Eemshaven.

Bij het zoeken naar verbindingsmogelijkheden komen we onder andere de volgende gebieden tegen:

 • de Wadden en Waddeneilanden
 • het UNESCO Werelderfgoed de Waddenzee
 • Natura 2000 gebieden
 • hoogwaardige landbouwgebieden
 • het industrieterrein Eemshaven
 • het Eems-Dollard verdragsgebied

De aanleg van de kabels en leidingen kan invloed hebben op de lokale omgeving. Natuur, landbouw, mensen en organisaties in de omgeving kunnen hierdoor positief of negatief in hun belangen worden geraakt.

Projectfase

In onderstaande afbeelding ziet u de fase waarin het project zich op dit moment bevindt.

Stand van zaken

Omgevingsbijeenkomst van PAWOZ-Eemshaven op 20 maart 2023

Bijna een jaar geleden is PAWOZ van start gegaan. Na het vaststellen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) staan we voor een nieuwe fase: die van de effectenstudies. Om de start van deze fase te markeren, organiseerden we 20 maart 2023 een brede omgevingsbijeenkomst op het provinciehuis van Groningen. Het doel van de bijeenkomst was om verder zicht te krijgen op waar we staan, wat de knelpunten zijn, en om de behoeftes en feedback van de stakeholders te verzamelen. Het verslag van deze bijeenkomst leest u in het document hieronder.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Van 30 september tot en met 10 november 2022 heeft de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) ter inzage gelegen voor de milieueffectrapportage voor dit project. In die periode was het mogelijk om een zienswijze in te dienen. Alle zienswijzen zijn door de betrokken overheden meegenomen bij het opstellen van de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Daarin is vastgelegd welke informatie in het MER wordt opgenomen.

De definitieve NRD kunt u hieronder raadplegen.

Reacties concept-NRD

Op de concept-NRD zijn diverse reacties binnengekomen. In onderstaande documenten kunt u deze reacties bekijken en ook de Nota van Antwoord lezen.

In onderstaand document vindt u een overzicht van de te onderzoeken routes binnen het PAWOZ - Eemshaven. Er worden 10 mogelijke routes beschreven.

Actualisatie participatieplan

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vindt participatie erg belangrijk. De manier waarop EZK  participatie inzet, staat beschreven in het participatieplan. Dit plan wordt bij elke fase van het programma geëvalueerd in een verslag en opnieuw vastgesteld voor de komende periode. Het participatieplan is geactualiseerd. Dit nieuwe plan gaat over de participatie in de periode van januari 2023 tot en met de vaststelling van het programma (naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024). De eerdere versie van het participatieplan gaat over participatie in de periode juni 2022 tot september 2022.

Voornemen en participatievoorstel

Van 15 april tot en met 27 mei 2022 hebben het voornemen en het voorstel voor participatie van het PAWOZ – Eemshaven ter inzage gelegen. In die periode was het mogelijk om een reactie te geven. Deze reacties zijn gebundeld in een inspraakbundel. De antwoorden hierop staan in de Nota van Antwoord.

De Nota van Antwoord, inspraakbundel, het voornemen en het voorstel tot participatie zijn hieronder in te zien.

Verslag Bestuurlijk Overleg

Hieronder vindt u de verslagen van het Bestuurlijk Overleg PAWOZ.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2021) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Voorgeschiedenis

Hieronder vindt u de sfeerverslagen, presentaties en overzicht van vragen en antwoorden.

Online informatiepunt wind op zee

Op 31 januari 2020 is met www.windopzee.nl het online informatiepunt gelanceerd over windenergie op de Nederlandse Noordzee.

Samenspraak

Het programma wordt uitgevoerd in nauwe afstemming met betrokkenen uit natuur-, milieu- en maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, en andere overheden als:

 • belangenorganisaties
 • havenbedrijven
 • netbeheerders
 • energiebedrijven
 • visserij
 • scheepvaart
 • landbouw
 • lokale overheden

Uiteraard krijgen ook omwonenden en grondeigenaren de gelegenheid om hun ideeën en wensen met ons te delen zodat deze meegenomen kunnen worden in het programma.

De Rijksoverheid gaat zorgvuldig om met de belangen, zorgen en wensen van al deze partijen. Om die reden heeft EZK over de aanlanding in Eemshaven nauw contact met de Waddenacademie, het Omgevingsberaad Waddengebied, de Beheerautoriteit Waddenzee, het Noordzee Overleg, de gemeentes 'Het Hogeland' en 'Noordeast-Fryslan' en de provincies Groningen en Friesland. Het contact wordt gebruikt om van gedachten te wisselen en om zoveel mogelijk tegemoet komen aan belangen, zorgen en kansen uit de omgeving.

Aanleiding

Naar aanleiding van vragen uit de omgeving over het gepubliceerde voorkeursalternatief (VKA) voor Net op zee - Ten noorden van de Waddeneilanden en de versnelde aanwijzing van extra windenergiegebieden heeft het ministerie van EZK besloten om nader onderzoek te doen naar de mogelijke aanlandroutes door het Waddengebied. Dit is gebeurd in het onderstaande onderzoek ‘Innovatie doorkruising Waddengebied'. Parallel daaraan liep het programma 'Verkenning Aanlanding Wind Op Zee' (VAWOZ). Naar aanleiding van de verkenning en het onderzoek heeft de staatssecretaris van EZK besloten om de lopende procedure van het Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden en de aanlanding gezamenlijk met het nieuwe windgebied Doordewind in een nieuw ruimtelijk programma verder te onderzoeken, genaamd Programma aansluiting wind op zee – Eemshaven (PAWOZ – Eemshaven).

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang het laatste nieuws over PAWOZ - Eemshaven en wind op zee in uw mail. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via het aanmeldformulier.

Meer informatie

Heeft u vragen over PAWOZ-Eemshaven, dan kunt u mailen naar PAWOZ-Eemshaven@minezk.nl. Ook kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, via telefoonnummer 070 379 89 79.

Meer informatie over de verschillende net op zee projecten kunt u vinden op:www.netopzee.eu.

Digitaal reactieplatform

Het digitale reactieplatform voor PAWOZ – Eemshaven vindt u op: windopzee.ireporting.nl.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?