Programma aansluiting wind op zee (PAWOZ) - Eemshaven

Gepubliceerd op:
24 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
22 november 2022

In het Klimaatakkoord is afgesproken om de Nederlandse energievoorziening te verduurzamen. Hiermee wordt de CO2-uitstoot verminderd, en de klimaatverandering tegengegaan. De opwek van windenergie biedt kansen om dit te doen, maar daar is veel ruimte voor nodig. Op zee is deze ruimte voor wind voorhanden. Daarom werken we aan windparken op zee. Om de opgewekte groene energie aan land te krijgen, is een goede aansluiting essentieel. Op deze wijze verduurzamen we ook (Noord-)Nederland.  

Het Programma Aansluiting Wind Op Zee – Eemshaven (PAWOZ-Eemshaven) onderzoekt de mogelijkheden voor toekomstige kabel- en leidingroutes vanaf de Noordzee naar Eemshaven.

Bij het zoeken naar verbindingsmogelijkheden komen we onder andere de volgende gebieden tegen:

 • de Wadden en Waddeneilanden
 • het UNESCO Werelderfgoed de Waddenzee
 • Natura 2000 gebieden
 • hoogwaardige landbouwgebieden
 • het industrieterrein Eemshaven
 • het Eems-Dollard verdragsgebied

De aanleg van de kabels en leidingen kan invloed hebben op de lokale omgeving. Natuur, landbouw, mensen en organisaties in de omgeving kunnen hierdoor positief of negatief in hun belangen worden geraakt.

Projectfase

In onderstaande afbeelding ziet u de fase waarin het project zich op dit moment bevindt.

Stand van zaken

Van 30 september tot en met 10 november 2022 heeft de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) ter inzage gelegen voor de milieueffectrapportage voor dit project. In die periode was het mogelijk om een zienswijze in te dienen. Alle zienswijzen worden door de betrokken overheden meegenomen bij het opstellen van de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Daarin wordt vastgelegd welke informatie in het MER dient te worden opgenomen.

De concept-NRD kunt u hieronder raadplegen.

Reacties concept-NRD

De concept-NRD heeft van 30 september tot en met 10 november 2022 ter inzage gelegen. Er zijn diverse reacties binnengekomen. In onderstaand document kunt u deze reacties bekijken.

In onderstaande animatie wordt uitgelegd hoe we de energie, die op zee wordt opgewekt, het beste aan land kunnen brengen. Er worden 10 mogelijke routes beschreven.

Actualisatie participatieplan

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vindt participatie erg belangrijk. De manier waarop EZK  participatie inzet, staat beschreven in het participatieplan. Dit plan wordt bij elke fase van het programma geëvalueerd in een verslag en opnieuw vastgesteld voor de komende periode. Het participatieplan is geactualiseerd. Deze nieuwe versie gaat over participatie in de periode juni 2022 tot september 2022.

Voornemen en participatievoorstel

Van 15 april tot en met 27 mei 2022 hebben het voornemen en het voorstel tot participatie van het PAWOZ – Eemshaven ter inzage gelegen. In die periode was het mogelijk om een reactie te geven. Deze reacties zijn gebundeld in een inspraakbundel. De antwoorden hierop staan in de Nota van Antwoord.

De Nota van Antwoord, inspraakbundel, het voornemen en het voorstel tot participatie zijn hieronder in te zien.

Verslag Bestuurlijk Overleg

Hieronder vindt u de verslagen van het Bestuurlijk Overleg PAWOZ.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2021) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Voorgeschiedenis

Op 10, 11, 12 en 26 oktober 2022 hebben inloopavonden plaatsgevonden in de plaatsen:

 • Schiermonnikoog
 • Hollum
 • Uithuizermeeden
 • Dokkum

Naast de reguliere informatiebijeenkomsten werd een extra bijeenkomst in Pieterburen georganiseerd, specifiek gericht op grondeigenaren.

Het was daarnaast op 11, 12 en 25 oktober 2022 ook mogelijk om overdag informatie in te winnen in de plaatsen:

 • Nes
 • Leens
 • Uithuizen

Op 21, 22, 23, 27 en 28 juni 2022 organiseerden we 5 informatieavonden in de regio. Hieronder vindt u, naast de presentatie, de sfeerverslagen en de overzichten van vragen en antwoorden:

Overige vragen en antwoorden

Hieronder vindt u de overige vragen en antwoorden uit het participatieproces:

Online informatieavond

Op 21 april 2022 was er een online informatiespreekuur voor PAWOZ-Eemshaven. Hieronder vindt u een verslag van de avond inclusief de vragen en antwoorden.

Kick-off

Op 28 maart 2022 is het programma PAWOZ-Eemshaven gestart door middel van een kick-off sessie waarvoor alle omgevingspartijen waren uitgenodigd.

Online informatiepunt wind op zee

Op 31 januari 2020 is met www.windopzee.nl het online informatiepunt gelanceerd over windenergie op de Nederlandse Noordzee.

Samenspraak

Het programma wordt uitgevoerd in nauwe afstemming met betrokkenen uit natuur-, milieu- en maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, en andere overheden als:

 • belangenorganisaties
 • havenbedrijven
 • netbeheerders
 • energiebedrijven
 • visserij
 • scheepvaart
 • landbouw
 • lokale overheden

Uiteraard krijgen ook omwonenden en grondeigenaren de gelegenheid om hun ideeën en wensen met ons te delen zodat deze meegenomen kunnen worden in het programma.

De Rijksoverheid gaat zorgvuldig om met de belangen, zorgen en wensen van al deze partijen. Om die reden heeft EZK over de aanlanding in Eemshaven nauw contact met de Waddenacademie, het Omgevingsberaad Waddengebied, de Beheerautoriteit Waddenzee, het Noordzee Overleg, de gemeentes 'Het Hogeland' en 'Noordeast-Fryslan' en de provincies Groningen en Friesland. Het contact wordt gebruikt om van gedachten te wisselen en om zoveel mogelijk tegemoet komen aan belangen, zorgen en kansen uit de omgeving.

Aanleiding

Naar aanleiding van vragen uit de omgeving over het gepubliceerde voorkeursalternatief (VKA) voor Net op zee - Ten noorden van de Waddeneilanden en de versnelde aanwijzing van extra windenergiegebieden heeft het ministerie van EZK besloten om nader onderzoek te doen naar de mogelijke aanlandroutes door het Waddengebied. Dit is gebeurd in het onderstaande onderzoek ‘Innovatie doorkruising Waddengebied'. Parallel daaraan liep het programma 'Verkenning Aanlanding Wind Op Zee' (VAWOZ). Naar aanleiding van de verkenning en het onderzoek heeft de staatssecretaris van EZK besloten om de lopende procedure van het Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden en de aanlanding gezamenlijk met het nieuwe windgebied Doordewind in een nieuw ruimtelijk programma verder te onderzoeken, genaamd Programma aansluiting wind op zee – Eemshaven (PAWOZ – Eemshaven).

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang het laatste nieuws over PAWOZ - Eemshaven en wind op zee in uw mail. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via het aanmeldformulier.

Meer informatie

Heeft u vragen over PAWOZ-Eemshaven, dan kunt u mailen naar PAWOZ-Eemshaven@minezk.nl. Ook kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, via telefoonnummer 070 379 89 79.

Meer informatie over de verschillende net op zee projecten kunt u vinden op:www.netopzee.eu.

Digitaal reactieplatform

Het digitale reactieplatform voor PAWOZ – Eemshaven vindt u op: windopzee.ireporting.nl.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?