Programma aansluiting wind op zee (PAWOZ) - Eemshaven

Gepubliceerd op:
24 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
29 september 2022

In het Klimaatakkoord is afgesproken om de Nederlandse energievoorziening te verduurzamen. Hiermee wordt de CO2-uitstoot verminderd, en de klimaatverandering tegengegaan. De opwek van windenergie biedt kansen om dit te doen, maar daar is veel ruimte voor nodig. Op zee is deze ruimte voor wind voorhanden. Daarom werken we aan windparken op zee. Om de opgewekte groene energie aan land te krijgen, is een goede aansluiting essentieel. Op deze wijze verduurzamen we ook (Noord-)Nederland.  

Het Programma Aansluiting Wind Op Zee – Eemshaven (PAWOZ-Eemshaven) onderzoekt de mogelijkheden voor toekomstige kabel- en leidingroutes vanaf de Noordzee naar Eemshaven.

Bij het zoeken naar verbindingsmogelijkheden komen we onder andere de volgende gebieden tegen:

 • de Wadden en Waddeneilanden
 • het UNESCO Werelderfgoed de Waddenzee
 • Natura 2000 gebieden
 • hoogwaardige landbouwgebieden
 • het industrieterrein Eemshaven
 • het Eems-Dollard verdragsgebied

De aanleg van de kabels en leidingen kan invloed hebben op de lokale omgeving. Natuur, landbouw, mensen en organisaties in de omgeving kunnen hierdoor positief of negatief in hun belangen worden geraakt.

Projectfase

In onderstaande afbeelding ziet u de fase waarin het project zich op dit moment bevindt.

Stand van zaken

Van 30 september 2022 tot en met 10 november 2022 ligt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (c-NRD) ter inzage voor het op te stellen milieueffectrapport, voor PAWOZ – Eemshaven. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 29 september is hiervan kennisgeving gedaan.

Waar kunt u de c-NRD inzien?

De c-NRD kunt u van 30 september 2022 tot en met 10 november 2022 tijdens reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties:

 • Gemeente Ameland, Jelmeraweg 1, 9162 EA Ballum
 • Gemeente Het Hogeland, Hoofdstraat W70, 9951 AC Winsum
 • Gemeentekantoor locatie Kollum, Van Limburg Stirumweg 18, 9291 KB Kollum
 • Gemeente Schiermonnikoog, Nieuwestreek 5, 9166 LX Schiermonnikoog
 • Stadt Borkum, Neue Strasse 1, 26757 Borkum (D)
 • Gemeinde Krummhörn, Rathausstraße 2, 26736 Krummhörn (D)

De c-NRD kunt u ook hieronder raadplegen.

Hoe kunt u uw reactie kenbaar maken?

Van 30 september 2022 tot en met 10 november 2022 kunt u schriftelijk of mondeling een reactie indienen.

Digitaal
Wij ontvangen uw reactie bij voorkeur via het digitale reactieformulier. Reacties via e-mail worden in deze procedure niet geaccepteerd.

U kunt uw reactie ook sturen naar:
Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt “PAWOZ c-NRD”
Postbus 111
9200 AC Drachten

Wilt u uw reactie mondeling geven?
Dat kan tijdens de informatieavond(en) of door op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur te bellen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 8979.

Bureau Energieprojecten zorgt ervoor dat alle reacties worden doorgestuurd naar de bevoegde gezagen.

Persoonsgegevens
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig. Zie ook de privacyverklaring van RVO.

Wat gebeurt er met uw reactie?

De concept-NRD wordt ook voorgelegd aan de betrokken overheden (gemeenten, provincies e.d.) en aan diverse adviseurs, waaronder de Commissie voor de milieueffectrapportage. Alle reacties worden door de betrokken overheden meegenomen bij het opstellen van de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor PAWOZ - Eemshaven. Daarin wordt vastgelegd welke informatie in het milieueffectrapport opgenomen dient te worden.

Informatiebijeenkomsten

U bent welkom bij de informatiebijeenkomsten die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) organiseert. Deze bijeenkomsten zijn met vrije inloop van 19.30 uur tot 21.30 uur. Bij de informatiebijeenkomsten vindt u informatie over het programma en over de procedure. Er zijn medewerkers van het ministerie van EZK aanwezig aan wie u uw vragen kunt stellen. Ook is er de mogelijkheid om een reactie in te dienen. Deze bijeenkomsten vinden plaats op:

 • 10 oktober 2022 op Schiermonnikoog in Hotel van der Werff – Teensmazaal, Reeweg 2, 9166 PX Schiermonnikoog
 • 11 oktober 2022 op Ameland in Ontmoetingscentrum Ons Hol, Oranjeweg 30, 9161 CC Hollum
 • 12 oktober 2022 in Uithuizermeeden, in Sportpark Meij, Grote Hadderstraat 1, 9982 AR Uithuizermeeden
 • 26 oktober 2022 in Dokkum in De IJsherberg, Harddraversdijk 1, 9101 XA Dokkum  

Naast de reguliere informatiebijeenkomsten wordt er een extra bijeenkomst georganiseerd, specifiek gericht op grondeigenaren. Deze bijeenkomst vindt plaats op:

 •  25 oktober 2022 in Dorpshuis Pieterburen, Hoofdstraat 105, 9968 AC Pieterburen

Deze bijeenkomst zal plenair worden gestart en duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Actualisatie participatieplan

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vindt participatie erg belangrijk. De manier waarop EZK  participatie inzet, staat beschreven in het participatieplan. Dit plan wordt bij elke fase van het programma geëvalueerd in een verslag en opnieuw vastgesteld voor de komende periode. Het participatieplan is geactualiseerd. Deze nieuwe versie gaat over participatie in de periode juni 2022 tot september 2022.

Het eerder verschenen participatieplan is ook nog te raadplegen:

Voornemen en participatievoorstel

Van 15 april tot en met 27 mei 2022 hebben het voornemen en het voorstel tot participatie van het PAWOZ – Eemshaven ter inzage gelegen. In die periode was het mogelijk om een reactie te geven. Deze reacties zijn gebundeld in een inspraakbundel. De antwoorden hierop staan in de Nota van Antwoord.

De Nota van Antwoord, inspraakbundel, het voornemen en het voorstel tot participatie zijn hieronder in te zien.

Verslag Bestuurlijk Overleg

Hieronder vindt u de verslagen van het Bestuurlijk Overleg PAWOZ.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2021) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Voorgeschiedenis

Kick-off

Op 28 maart 2022 is het programma PAWOZ-Eemshaven gestart door middel van een kick-off sessie waarvoor alle omgevingspartijen waren uitgenodigd.

Op 21, 22, 23, 27 en 28 juni 2022 organiseerden we 5 informatieavonden in de regio. Hieronder vindt u, naast de presentatie, de sfeerverslagen:

Samenspraak

Het programma wordt uitgevoerd in nauwe afstemming met betrokkenen uit natuur-, milieu- en maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, en andere overheden als:

 • belangenorganisaties
 • havenbedrijven
 • netbeheerders
 • energiebedrijven
 • visserij
 • scheepvaart
 • landbouw
 • lokale overheden

Uiteraard krijgen ook omwonenden en grondeigenaren de gelegenheid om hun ideeën en wensen met ons te delen zodat deze meegenomen kunnen worden in het programma.

De Rijksoverheid gaat zorgvuldig om met de belangen, zorgen en wensen van al deze partijen. Om die reden heeft EZK over de aanlanding in Eemshaven nauw contact met de Waddenacademie, het Omgevingsberaad Waddengebied, de Beheerautoriteit Waddenzee, het Noordzee Overleg, de gemeentes 'Het Hogeland' en 'Noordeast-Fryslan' en de provincies Groningen en Friesland. Het contact wordt gebruikt om van gedachten te wisselen en om zoveel mogelijk tegemoet komen aan belangen, zorgen en kansen uit de omgeving.

Aanleiding

Naar aanleiding van vragen uit de omgeving over het gepubliceerde voorkeursalternatief (VKA) voor Net op zee - Ten noorden van de Waddeneilanden en de versnelde aanwijzing van extra windenergiegebieden heeft het ministerie van EZK besloten om nader onderzoek te doen naar de mogelijke aanlandroutes door het Waddengebied. Dit is gebeurd in het onderstaande onderzoek ‘Innovatie doorkruising Waddengebied'. Parallel daaraan liep het programma 'Verkenning Aanlanding Wind Op Zee' (VAWOZ). Naar aanleiding van de verkenning en het onderzoek heeft de staatssecretaris van EZK besloten om de lopende procedure van het Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden en de aanlanding gezamenlijk met het nieuwe windgebied Doordewind in een nieuw ruimtelijk programma verder te onderzoeken, genaamd Programma aansluiting wind op zee – Eemshaven (PAWOZ – Eemshaven).

Online informatieavond

Op 21 april 2022 was er een online informatiespreekuur voor PAWOZ-Eemshaven. Hieronder vindt u een verslag van de avond inclusief de vragen en antwoorden.

Aanmelden nieuwsbrief

Als u wilt kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief over PAWOZ-Eemshaven via het aanmeldformulier.

Meer informatie

Heeft u vragen over PAWOZ-Eemshaven, dan kunt u mailen naar PAWOZ-Eemshaven@minezk.nl. Ook kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, via telefoonnummer 070 379 89 79.

Meer informatie over de verschillende net op zee projecten kunt u vinden op:www.netopzee.eu.

Online informatiepunt wind op zee

Op 31 januari 2020 is met www.windopzee.nl het online informatiepunt gelanceerd over windenergie op de Nederlandse Noordzee.

Digitaal reactieplatform

Het digitale reactieplatform voor PAWOZ – Eemshaven vindt u op: windopzee.ireporting.nl.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?