Wind op zee - Doordewind kavel I

Gepubliceerd op:
2 mei 2024

Het Rijk wil een kavelbesluit nemen voor een windpark op zee in het windenergiegebied Doordewind zoals aangewezen in het Programma Noordzee 2022-2027 (voorheen windenergiegebied 5-oost) en verder toegelicht in de Routekaart Windenergie op Zee 2030.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Projectinformatie

In de beoogde kavel I van het windenergiegebied Doordewind kan een windpark gerealiseerd worden met een opgesteld vermogen van maximaal 2,3 gigawatt. Het beoogde windpark wordt door TenneT voorzien van een eigen platform op zee en een aansluitverbinding met het hoogspanningsnet op het land in de Eemshaven.

Het Programma Aansluiting Wind Op Zee (PAWOZ) – Eemshaven, onderzoekt de mogelijkheden voor toekomstige kabel- en leidingroutes vanaf windenergiegebieden Doordewind en Ten noorden van de Waddeneilanden naar de Eemshaven. Begin 2025 wordt het concept programmabesluit vastgesteld en weten we wat de beoogde routes zijn vanaf zee naar de Eemshaven.

Waarom dit project?

Nederland heeft ambitieuze doelstellingen geformuleerd voor het terugdringen van CO2-uitstoot, en daarmee samenhangend, het produceren van duurzame energie. Windenergie op zee speelt daarin een prominente rol. Het Nederlandse deel van de Noordzee biedt ruimte voor windparken. In een aantal windenergiegebieden op zee zijn al windparken in bedrijf. In andere windenergiegebieden mogen bedrijven nieuwe windparken bouwen.

Stand van zaken

De minister voor Klimaat en Energie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben onlangs voor dit project een voorbereidingsbesluit genomen. Het voorbereidingsbesluit is op donderdag 2 mei 2024 gepubliceerd in de Staatscourant. In het kavelbesluit wordt de uiteindelijke locatie bepaald.

Met een voorbereidingsbesluit wordt tot het moment van publiceren van het projectbesluit, voorkomen dat ontwikkelingen plaatsvinden in het gebied die de aanleg van het project belemmeren of onmogelijk maken. Als het bevoegd gezag een vergunningaanvraag ontvangt voor bouw- en andere werkzaamheden in dit gebied, moeten zij rekening houden met het voorbereidingsbesluit. Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 2 mei 2024. 

Het is niet mogelijk om tegen het voorbereidingsbesluit bezwaar te maken of in beroep te gaan. Dit volgt uit artikel 8:5, eerste lid, in samenhang met artikel 7:1, eerste lid, en onderdeel C, subonderdeel 2 van de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?