Wind op zee - Ten noorden van de Waddeneilanden kavel I

Gepubliceerd op:
26 januari 2021
Laatst gecontroleerd op:
17 augustus 2023

Het Rijk wil een kavelbesluit nemen voor een windpark op zee van circa 700 MW in het windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden zoals aangewezen in het Nationaal Waterplan en de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Projectinformatie

In het windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden wordt zo’n 60–70 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog een windpark gebouwd met een vermogen van circa 700 megawatt (MW). Het nieuw te bouwen windpark heeft een oppervlakte van circa 71 km2 en ligt centraal in het windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden. Het windenergiegebied heeft in totaal een oppervlakte van ca. 200 km2. In het oosten van het windenergiegebied staat windpark Gemini.

Stand van zaken

De ministers voor Klimaat en Energie en voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hebben onlangs voor dit project een voorbereidingsbesluit genomen. Hierin is bepaald voor welk gebied het inpassingsplan wordt voorbereid. Van dit voorbereidingsbesluit is op 18 augustus 2023 kennisgeving gedaan in de Staatscourant.

Met een voorbereidingsbesluit wordt voorkomen dat, tot het moment van publiceren van het ontwerpkavelbesluit, ontwikkelingen plaatsvinden in het gebied die de aanleg van het project belemmeren of onmogelijk maken. Als gemeenten een vergunningaanvraag ontvangen voor bouw- en andere werkzaamheden in dit gebied, moeten zij rekening houden met het voorbereidingsbesluit. Het voorbereidingsbesluit is in werking getreden op 19 augustus 2023.

Notitie reikwijdte en Detailniveau

Op 8 november 2021 is de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vastgesteld. Van vrijdag 29 januari tot en met donderdag 11 maart 2021 heeft de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) voor de milieueffectrapportage voor kavelbesluit windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden ter inzage gelegen. In die periode was het mogelijk om een zienswijze in te dienen. Via onderstaande link kunt u de vastgestelde en de concept-NRD nog bekijken. Ook kunt u hieronder de inspraakbundel met de binnengekomen zienswijzen vinden.

Samenhang met project Net op zee - Ten Noorden van de Waddeneilanden

  • Het beoogde windpark in windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden zal worden aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet. De procedure voor (het tracé van) dit ‘net op zee’ staat los van de procedure voor het windpark.
  • Inmiddels is besloten de procedure van de aanlanding van het windpark Ten noorden van de Waddeneilanden (TNW) (0,7GW) te combineren met de procedure van het nieuwe windenergiegebied 5-oost (4 GW). Dit zal gebeuren in één ruimtelijk programma onder de Omgevingswet. Meer informatie vindt u op: Net op zee - Ten noorden van de Waddeneilanden.
  • Het windpark is niet afhankelijk van de keuze voor een specifieke aanlandingsroute en de voorbereidingen voor het kavelbesluit van het windpark worden voorgezet. Hierbij worden geen onomkeerbare stappen gezet.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2023) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?