Wind op zee - Ten noorden van de Waddeneilanden kavel I

Laatst gecontroleerd op:
2 mei 2024
Gepubliceerd op:
26 januari 2021

Het Rijk wil een kavelbesluit nemen voor een windpark op zee van circa 700 MW in het windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden zoals aangewezen in het Nationaal Waterplan en de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Projectinformatie

Het windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden ligt op ongeveer 60 tot 70 kilometer van de kust en heeft een oppervlakte van in totaal 200 km2. Dit is inclusief het windpark Gemini dat al binnen het windenergiegebied in gebruik is. Binnen het aangewezen windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden is besloten om één kavel uit te geven. In de kavel kan een windpark gerealiseerd worden van circa 700 megawatt. De minister voor Klimaat en Energie heeft de kavel aangewezen als een voorkeurslocatie voor een demonstratieproject voor de productie van groene waterstof.

Stand van zaken

De minister voor Klimaat en Energie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben onlangs voor dit project een voorbereidingsbesluit genomen. In het kavelbesluit wordt de uiteindelijke locatie bepaald. Het voorbereidingsbesluit is op donderdag 2 mei 2024 gepubliceerd in de Staatscourant.

Met een voorbereidingsbesluit wordt, tot het moment van publiceren van het projectbesluit, voorkomen dat ontwikkelingen plaatsvinden in het gebied die de aanleg van het project belemmeren of onmogelijk maken. Als bevoegde gezagen een vergunningaanvraag ontvangen voor bouw- en andere werkzaamheden in dit gebied, moeten zij rekening houden met het voorbereidingsbesluit. Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 2 mei 2024.

Het is niet mogelijk om tegen het voorbereidingsbesluit bezwaar te maken of in beroep te gaan. Dit volgt uit artikel 8:5, eerste lid, in samenhang met artikel 7:1, eerste lid, en onderdeel C, subonderdeel 2 van de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht.

Voorgeschiedenis

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2023) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?