Wind op zee - Ten noorden van de Waddeneilanden kavel I

Gepubliceerd op:
26 januari 2021
Laatst gecontroleerd op:
18 juli 2022

Het Rijk wil een kavelbesluit nemen voor een windpark op zee van circa 700 MW in het windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden zoals aangewezen in het Nationaal Waterplan en de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust.

In het windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden wordt zo’n 60–70 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog een windpark gebouwd met een vermogen van circa 700 megawatt (MW). Het nieuw te bouwen windpark heeft een oppervlakte van circa 71 km2 en ligt centraal in het windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden. Het windenergiegebied heeft in totaal een oppervlakte van ca. 200 km2. In het oosten van het windenergiegebied staat windpark Gemini.

Stand van zaken

Op 8 november 2021 is de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vastgesteld. Van vrijdag 29 januari tot en met donderdag 11 maart 2021 heeft de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) voor de milieueffectrapportage voor kavelbesluit windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden ter inzage gelegen. In die periode was het mogelijk om een zienswijze in te dienen. Via onderstaande link kunt u de vastgestelde en de concept-NRD nog bekijken. Ook kunt u hieronder de inspraakbundel met de binnengekomen zienswijzen vinden.

De ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben op 4 februari 2021 voor dit project een voorbereidingsbesluit gepubliceerd in de Staatscourant. Met een voorbereidingsbesluit wordt voorkomen dat, tot het moment van publiceren van het ontwerpkavelbesluit, ontwikkelingen plaatsvinden in het gebied die de aanleg van het project belemmeren of onmogelijk maken. Als het bevoegd gezag een vergunningaanvraag ontvangt voor bouw- en andere werkzaamheden in dit gebied, moeten zij rekening houden met het voorbereidingsbesluit.

Samenhang met project Net op zee - Ten Noorden van de Waddeneilanden

  • Het beoogde windpark in windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden zal worden aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet. De procedure voor (het tracé van) dit ‘net op zee’ staat los van de procedure voor het windpark.
  • Inmiddels is besloten de procedure van de aanlanding van het windpark Ten noorden van de Waddeneilanden (TNW) (0,7GW) te combineren met de procedure van het nieuwe windenergiegebied 5-oost (4 GW). Dit zal gebeuren in één ruimtelijk programma onder de Omgevingswet. Meer informatie vindt u op Net op Zee Ten noorden van de Waddeneilanden.
  • Het windpark is niet afhankelijk van de keuze voor een specifieke aanlandingsroute en de voorbereidingen voor het kavelbesluit van het windpark worden voorgezet. Hierbij worden geen onomkeerbare stappen gezet.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2021) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?