Energiebuffer Zuidwending: Project Hystock Waterstofopslag

Gepubliceerd op:
11 mei 2022
Laatst gecontroleerd op:
14 maart 2023

Het plan is om in ondergrondse zoutcavernes op de locatie Zuidwending waterstof op te slaan. Het project bestaat uit de aanleg van vier nieuwe cavernes voor de opslag van waterstof. Zes bestaande cavernes die nu in gebruik zijn voor aardgasopslag worden aanvullend herbestemd om die later te kunnen gebruiken voor waterstofopslag. Voor het project moeten ook enkele bovengrondse installaties worden aangelegd.

De initiatiefnemer voor dit project is EnergyStock, een 100% dochteronderneming van N.V. Nederlandse Gasunie. EnergyStock ontwikkelt een bovengrondse installatie om de waterstofcavernes te bedienen, legt een aansluitleiding aan om de waterstof te kunnen transporteren, en exploiteert de waterstofcavernes. Nobian, producent van basischemicaliën voor industriële toepassingen, ontwikkelt de nieuwe zoutcavernes.

Het is de bedoeling dat de waterstofopslag in de toekomst wordt aangesloten op het landelijke waterstofnetwerk dat door Gasunie wordt ontwikkeld. Het landelijke waterstofnetwerk maakt geen deel uit van het project Hystock.

Waarom waterstofopslag?

In het duurzame energiesysteem van de toekomst speelt waterstof een onmisbare rol. Dit duurzame gas kan worden ingezet als vervanger van fossiele grond- en brandstoffen zoals aardgas. Om dit mogelijk te maken, is er onder andere voldoende opslagcapaciteit nodig als onderdeel van het landelijk waterstof transportnet. Met het voornemen van EnergyStock wordt de mogelijkheid gecreëerd om waterstof voor een langere periode ondergronds op te slaan. Op grond van de Mijnbouwwet valt de ondergrondse opslag van gas onder de Rijkscoördinatieregeling (RCR).

MIEK project

Dit project valt onder het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). In dit programma staan energieprojecten die een belangrijke basis vormen voor de energie-infrastructuur op de lange termijn. De overheid wil deze samen met betrokken partijen zo snel mogelijk realiseren. Meer informatie over het MIEK vindt u op de website van de Rijksoverheid: Grote energieprojecten voor duurzame energie.

Projectfase

In onderstaande afbeelding ziet u de fase waarin het project zich op dit moment bevindt.

Stand van zaken

Het project Energiebuffer Zuidwending: Project Hystock Waterstofopslag is gestart met het kennisgeven van het voornemen en het voorstel voor participatie. Het voorstel voor de wijze waarop de omgeving wordt betrokken bij het planproces staat beschreven in het participatieplan.

Van 10 juni tot en met 21 juli 2022 hebben het voornemen en participatieplan van dit project ter inzage gelegen. In die periode was het mogelijk om te reageren op het voornemen en het voorstel voor participatie. De reacties zijn samengevoegd in de inspraakbundel en worden gebruikt om het participatieproces verder uit te werken. Er zijn in totaal 4 reacties binnengekomen. De reacties worden betrokken bij het opstellen van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD). De antwoorden op de reacties kunt u lezen in de reactienota.

De reactienota, de kennisgeving van het voornemen en voorstel voor participatie en de inspraakbundel vindt u hieronder:

Meer informatie

Meer informatie over Hystock (waterstofopslag Zuidwending) vindt u op de pagina: Ontwikkelen caverne voor waterstofopslag.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?