Energiebuffer Zuidwending: Project Hystock Waterstofopslag

Laatst gecontroleerd op:
15 februari 2024
Gepubliceerd op:
11 mei 2022

Het plan is om in ondergrondse zoutcavernes op de locatie Zuidwending waterstof op te slaan. Het project bestaat uit de aanleg van vier nieuwe cavernes voor de opslag van waterstof. De bestaande 6 cavernes die nu in gebruik zijn voor aardgasopslag worden aanvullend herbestemd om die later te kunnen gebruiken voor waterstofopslag. Voor het project moeten ook enkele bovengrondse installaties worden aangelegd.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Wilt u meer informatie over de inhoud van dit project, bezoek dan de website van de initiatiefnemer: www.energiebufferzuidwending.nl.

Projectinformatie

De initiatiefnemer voor dit project is EnergyStock, een 100% dochteronderneming van N.V. Nederlandse Gasunie. EnergyStock ontwikkelt een bovengrondse installatie om de waterstofcavernes te bedienen, en legt een aansluitleiding aan om de waterstof te kunnen transporteren. Nobian, producent van basischemicaliën voor industriële toepassingen, ontwikkelt de nieuwe zoutcavernes. Hystock, ook een 100% dochter van NV Nederlandse Gasunie BV, zal de waterstofopslag exploiteren.

Het is de bedoeling dat de waterstofopslag in de toekomst wordt aangesloten op het landelijke waterstofnetwerk dat door Gasunie wordt ontwikkeld. Het landelijke waterstofnetwerk maakt geen deel uit van het project Hystock.

Waarom waterstofopslag?

In het duurzame energiesysteem van de toekomst speelt waterstof een onmisbare rol. Dit duurzame gas kan worden ingezet als vervanger van fossiele grond- en brandstoffen zoals aardgas. Om dit mogelijk te maken, is er onder andere voldoende opslagcapaciteit nodig als onderdeel van het landelijk waterstof transportnet. Met het voornemen van EnergyStock wordt de mogelijkheid gecreëerd om waterstof voor een langere periode ondergronds op te slaan. Op grond van de Mijnbouwwet valt de ondergrondse opslag van gas onder de Rijkscoördinatieregeling (RCR).

Projectfase

In onderstaande afbeelding ziet u de fase waarin het project zich op dit moment bevindt.

Stand van zaken

Van vrijdag 14 april tot en met donderdag 25 mei 2023 lag de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) voor de MER voor dit project ter inzage. Alle zienswijzen, reacties en adviezen, waaronder het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage zijn meegenomen bij het vaststellen van de NRD. De vaststelling van de NRD is bekend gemaakt door kennisgeving in de Staatscourant van donderdag 5 oktober 2023.

Hieronder vindt u de vastgestelde NRD, concept NRD, de inspraakbundel en de Nota van antwoord.

Wat gebeurt hierna?

Na de vaststelling van de NRD worden de milieueffecten van de verschillende activiteiten in het MER onderzocht en in beeld gebracht.

Het MER wordt samen met het ontwerp-projectbesluit en andere ontwerpbesluiten ter inzage gelegd. Hierop kan iedereen reageren. De terinzagelegging en de bijbehorende informatiebijeenkomsten worden dan aangekondigd in onder andere de Staatscourant, huis-aan-huisbladen en op deze website.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2023) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Voorgeschiedenis

Hieronder vindt u meer informatie over de voorgeschiedenis van dit project.

MIEK project

Dit project valt onder het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). In dit programma staan energieprojecten die een belangrijke basis vormen voor de energie-infrastructuur op de lange termijn. De overheid wil deze samen met betrokken partijen zo snel mogelijk realiseren. Meer informatie over het MIEK vindt u op de website van de Rijksoverheid: Grote energieprojecten voor duurzame energie.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?