Net op zee - Hollandse Kust (west Beta)

Gepubliceerd op:
6 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
28 april 2023

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT zijn voornemens een extra ondergrondse hoogspanningsverbinding te realiseren van een nieuw windpark op de Noordzee naar een transformatorstation in de gemeente Beverwijk.

De verbinding is bestemd voor het aansluiten van 700 MW aan windenergie en bestaat uit:

  • een platform op zee in het windenergiegebied Hollandse Kust (west Beta);
  • op zee wordt een 66 kV kabel aangelegd tussen platform Alpha en platform Beta (verbinding tussen de windenergiegebieden Hollandse Kust (west Alpha en Beta)elektriciteitskabels vanaf het platform door de zeebodem en ondergronds naar een nieuw te bouwen transformatorstation op land;
  • uitbreiding van het transformatorstation (dat gebouwd wordt voor het net op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha)), nabij het bestaande hoogspanningsstation te Beverwijk.

Stand van zaken

Het ontwerpbesluit voor dit project ligt van 28 april tot en met 8 juni 2023 ter inzage. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 26 april 2023 is kennisgeving gedaan van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit.

Nu ter inzage

Op dit moment ligt het ontwerpbesluit ter inzage.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2021) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Voorgeschiedenis

Op 14 maart 2023 is besloten een aantal vergunningen buiten de RCR te brengen voor het project Net op zee - Hollandse Kust (west Beta). Hiervan is kennisgeving gedaan in de Staatscourant van 16 maart 2023.

Fase 1

Op 7 januari 2022 liep de beroepstermijn af voor de op 26 november 2021 ter inzage gelegde definitieve besluiten. Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op 21 september 2022 heeft de Afdeling hier uitspraak over gedaan. De besluiten zijn beschikbaar op de pagina: Net op zee - Hollandse Kust (west Beta) - fase 1.

De ontwerpbesluiten voor dit project hebben van 28 mei tot en met 8 juli 2021 ter inzage gelegen. Het ministerie van EZK heeft samen met TenneT TSO B.V. op 8 en 10 juni 2021 digitale informatiebijeenkomsten georganiseerd. Tijdens de bijeenkomsten zijn het proces, het tracé en de planning toegelicht. Er is mogelijkheid geboden om vragen via een chat te stellen. De gestelde vragen zijn gebundeld en beantwoord.

Hieronder vindt u de presentaties en de bundel.

Overige pagina's

Online informatiepunt wind op zee

Op 31 januari 2020 is met www.windopzee.nl het online informatiepunt gelanceerd over windenergie op de Nederlandse Noordzee.

MIEK project

Dit project valt onder het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). In dit programma staan energieprojecten die een belangrijke basis vormen voor de energie-infrastructuur op de lange termijn. De overheid wil deze samen met betrokken partijen zo snel mogelijk realiseren. Meer informatie over het MIEK vindt u op de website van de Rijksoverheid: Grote energieprojecten voor duurzame energie.

Meer informatie

Meer informatie over Net op zee - Hollandse Kust (west Beta) vindt u op: www.netopzee.eu. Op deze pagina kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Toegankelijkheidseisen (pdf's)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?